ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - 7

PDF
Печать
E-mail
Автор: Administrator
06.05.2011 11:48
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)
(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)
66.4. Платники податків - юридичні особи та їх відокремлені
підрозділи зобов'язані подати органу державної податкової служби
відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського
та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених
підрозділів, у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення
змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви у
порядку, визначеному центральним органом державної податкової
служби. Відповідальність за неподання такої інформації
визначається цим Кодексом.
66.5. У разі виникнення змін у даних або внесення змін до
документів, що подаються для взяття на облік згідно з цією главою,
платник податків зобов'язаний подати органу державної податкової
служби, в якому він обліковується, уточнені документи протягом
10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів.
Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку в органах
державної податкової служби юридичних осіб,
їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
67.1. Підставами для зняття з обліку в органах державної
податкової служби юридичної особи, її відокремлених підрозділів та
самозайнятих осіб є:
67.1.1. повідомлення чи документальне підтвердження
державного реєстратора чи іншого органу державної реєстрації про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи,
закриття відокремленого підрозділу юридичної особи.
У разі коли внаслідок припинення платника податків -
юридичної особи шляхом реорганізації частина його податкових
зобов'язань чи податкового боргу залишається непогашеною, такі
податкові зобов'язання чи борг переходять (розподіляються) до
юридичних осіб - правонаступників реорганізованої юридичної особи
у порядку, визначеному цим Кодексом.
У разі коли внаслідок припинення платника податків -
юридичної особи шляхом ліквідації частина його податкових
зобов'язань чи податкового боргу залишається непогашеною, такі
податкові зобов'язання чи борг погашаються за рахунок активів
засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть
повну або додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника
податків відповідно до закону, у межах повної або додаткової
відповідальності, а в разі ліквідації філії, відділення чи іншого
відокремленого підрозділу юридичної особи - за рахунок юридичної
особи незалежно від того, чи є вона платником податку та збору,
стосовно якого виникло податкове зобов'язання або податковий борг
таких філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу;
67.1.2. наявність хоча б однієї з підстав, визначених пунктом
65.10 статті 65 цього Кодексу для самозайнятої особи.
У випадках, що стосуються самозайнятих осіб, зняття з обліку
таких осіб здійснюється за відсутності податкового боргу або в
разі його погашення за рахунок майна зазначеної фізичної особи, що
переходить за правом спадщини у власність інших осіб, або визнання
такого податкового боргу безнадійним і списання його в
установленому порядку, коли таке майно відсутнє або не з'являються
інші особи, які вступають у права спадщини незалежно від часу
набуття таких прав.
В інших випадках грошові зобов'язання або податковий борг, що
залишаються непогашеними після ліквідації платника податків,
визначеного у цій статті, вважаються безнадійним боргом і
підлягають списанню у порядку ( 1231-2010-п ), визначеному
Кабінетом Міністрів України.
67.2. Органи державної податкової служби в установленому
законом порядку мають право звертатися до суду про винесення
судового рішення щодо:
припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності
фізичних осіб - підприємців;
відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або
підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців;
скасування державної реєстрації змін до установчих
документів.
67.3. У разі припинення юридичної особи її відокремлені
підрозділи підлягають зняттю з обліку в контролюючих органах.
Порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби
юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
встановлюється центральним органом державної податкової служби.
67.4. Договори про спільну діяльність знімаються з обліку в
органах державної податкової служби після їх припинення,
розірвання, закінчення строку дії такого договору чи після
досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх
недійсними у судовому порядку.
Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників
податків органами державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності та іншими органами
68.1. Орган державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня з дати
державної реєстрації такої особи, державної реєстрації припинення
юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця, внесення будь-яких інших записів до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повинен
передати відповідному органу державної податкової служби
повідомлення та відомості з реєстраційної картки про вчинення
реєстраційних дій, передбачених законом.
68.2. Органи, що здійснюють реєстрацію незалежної професійної
діяльності або видають дозволи на право самостійного провадження
такої діяльності, зобов'язані подавати органам державної
податкової служби відомості з документа, що підтверджує право на
провадження такої діяльності, щомісяця, але не пізніше 10 числа
наступного місяця.
68.3. Органи, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна
та інших активів, які є об'єктом оподаткування, зобов'язані
повідомляти про власників та/або користувачів такого рухомого
майна та інших активів, розміщених на відповідній території, або
про транспортні засоби, зареєстровані у цих органах, та їх
власників органи державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного
місяця. Порядок такого повідомлення встановлює Кабінет Міністрів
України.
68.4. Державні органи повинні подавати органам державної
податкової служби іншу інформацію у випадках, передбачених цим
Кодексом та іншими нормативно-правовими актами України.
Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників
податків у банках та інших фінансових установах
69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та
інші рахунки платникам податків - юридичним особам (як резидентам,
так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми,
відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб,
фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять
незалежну професійну діяльність, лише за наявності документів,
виданих органами державної податкової служби, що підтверджують
взяття їх на облік у таких органах.
69.2. Банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати
повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника
податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його
відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу
державної податкової служби, в якому обліковується платник
податків, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття
рахунка (включаючи день відкриття/закриття).
У разі відкриття або закриття рахунка платника податків -
банку, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи,
повідомлення надсилається в порядку, визначеному цим пунктом, лише
в разі відкриття або закриття кореспондентського рахунка.
У разі відкриття або закриття власного кореспондентського
рахунка банки зобов'язані надіслати повідомлення до органу
державної податкової служби, в якому обліковуються, в строки,
визначені цим пунктом.
69.3. Орган державної податкової служби протягом трьох
робочих днів з дня отримання повідомлення від фінансової установи
про відкриття рахунка зобов'язаний направити повідомлення про
взяття рахунка на облік або відмову у взятті органом державної
податкової служби рахунка на облік із зазначенням підстав.
69.4. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника
податків, визначеного пунктом 69.1 цієї статті (крім банку), у
банках та інших фінансових установах є дата отримання банком або
іншою фінансовою установою повідомлення органу державної
податкової служби про взяття рахунка на облік в органах державної
податкової служби.
69.5. Порядок ( z1426-10 ) подання та форма і зміст
повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у
банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови
органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік
визначаються центральним органом державної податкової служби за
погодженням з відповідними державними органами, які регулюють
діяльність фінансових установ.
69.6. Банки та інші фінансові установи за невиконання норм
цієї статті несуть відповідальність, передбачену цим Кодексом.
У разі неповідомлення фізичними особами - підприємцями та
особами, які провадять незалежну професійну діяльність, банків та
інших фінансових установ про свій статус, банки та інші фінансові
установи не несуть відповідальності за невиконання норм цієї
статті, якщо такими фінансовими установами було перевірено та на
момент відкриття рахунка встановлено відсутність реєстрації
фізичної особи підприємцем чи особою, яка має право на здійснення
незалежної професійної діяльності, за даними, що відкрито
оприлюднюються із державних, єдиних або інших реєстрів про
реєстрацію таких осіб.
69.7. Фізичні особи - підприємці та особи, які провадять
незалежну професійну діяльність, зобов'язані повідомляти про свій
статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи
відкривають рахунки.
Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників
податків
70.1. Центральний орган державної податкової служби формує та
веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі -
Державний реєстр).
До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є:
громадянами України;
іноземцями та особами без громадянства, які постійно
проживають в Україні;
іноземцями та особами без громадянства, які не мають
постійного місця проживання в Україні, але відповідно до
законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є
засновниками юридичних осіб, створених на території України.
Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби, ведеться в окремому
реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові та
серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера
облікової картки.
70.2. До облікової картки фізичної особи - платника податків
та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків) вноситься така інформація:
70.2.1. прізвище, ім'я та по батькові;
70.2.2. дата народження;
70.2.3. місце народження (країна, область, район, населений
пункт);
70.2.4. місце проживання, а для іноземних громадян - також
громадянство;
70.2.5. серія, номер свідоцтва про народження, паспорта
(аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли
виданий.
70.3. До інформаційної бази Державного реєстру включаються
такі дані про фізичних осіб:
70.3.1. джерела отримання доходів;
70.3.2. об'єкти оподаткування;
70.3.3. сума нарахованих та/або отриманих доходів;
70.3.4. сума нарахованих та/або сплачених податків;
70.3.5. інформація про податкову знижку та податкові пільги
платника податків.
70.4. До Державного реєстру вносяться відомості про державну
реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік фізичних осіб -
підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
Такі відомості включають:
70.4.1. дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а
також підстави державної реєстрації, реєстрації та взяття на
облік, припинення підприємницької чи незалежної професійної
діяльності, інші реєстраційні дані;
70.4.2. інформацію про державну реєстрацію, реєстрацію та
взяття на облік змін у даних про особу, заміну чи продовження дії
довідок про взяття на облік;
70.4.3. місце провадження діяльності, телефони та іншу
додаткову інформацію для зв'язку з фізичною особою - підприємцем
чи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;
70.4.4. види діяльності;
70.4.5. громадянство та номер, що використовується під час
оподаткування в країні громадянства, - для іноземців;
70.4.6. системи оподаткування із зазначенням періодів її дії.
70.5. Фізична особа - платник податків незалежно від віку (як
резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася
облікова картка платника податків та яка не включена до Державного
реєстру, зобов'язана особисто або через законного представника чи
уповноважену особу подати відповідному органу державної податкової
служби облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є
водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред'явити
документ, що посвідчує особу.
Фізична особа - платник податків, яка через свої релігійні
переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків, зобов'язана особисто подати
відповідному органу державної податкової служби повідомлення та
документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім'ям, по
батькові і серією та номером паспорта, а також пред'явити паспорт.
Фізична особа подає облікову картку фізичної особи - платника
податків або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків) до органу державної
податкової служби за своєю податковою адресою, а фізична особа,
яка не має постійного місця проживання в Україні, - органу
державної податкової служби за місцем отримання доходів або за
місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.
Для заповнення облікової картки фізичної особи - платника
податків використовуються дані документа, що посвідчує особу. Для
заповнення повідомлення (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків) використовуються дані
паспорта.
Форма облікової картки фізичної особи - платника податків та
повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків) і порядок їх подання
встановлюються центральним органом державної податкової служби.
Фізична особа несе відповідальність згідно із законом за
достовірність інформації, що подається для реєстрації у Державному
реєстрі.
70.6. Органи державної реєстрації актів цивільного стану,
органи внутрішніх справ зобов'язані подавати відповідним органам
державної податкової служби інформацію щодо зміни даних, які
включаються до облікової картки фізичної особи - платника
податків, не пізніше наступного робочого дня після проведення
реєстрації таких змін.
Порядок подання такої інформації та взаємодії суб'єктів
інформаційних відносин визначається Кабінетом Міністрів України.
70.7. Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати
органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які
вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають
відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін
шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку,
визначеними центральним органом державної податкової служби.
70.8. Про проведення державної реєстрації фізичної особи -
платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних,
які містяться у Державному реєстрі, центральний орган державної
податкової служби інформує орган державної податкової служби:
70.8.1. за місцем обліку фізичної особи;
70.8.2. за місцем проживання фізичної особи;
70.8.3. за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням
іншого об'єкта оподаткування фізичної особи.
70.9. За зверненням платника податків, його законного
представника або уповноваженої особи орган державної податкової
служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному
реєстрі, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті.
У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової
картки платника податків.
Порядок формування реєстраційного номера облікової картки
платника податків ( z1388-10 ) визначається та затверджується
центральним органом державної податкової служби.
Форма ( z1388-10 ) документа і порядок його видачі
встановлюються центральним органом державної податкової служби.
70.10. Органом державної податкової служби за місцем
проживання фізичної особи - платника податків на прохання такої
особи до паспорту можуть бути внесені (сьома, восьма або дев'ята
сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника
податків з Державного реєстру.
70.11. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у
поданій обліковій картці або повідомленні (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків) фізичній
особі може бути відмовлено у реєстрації та/або внесенні відмітки
до паспорта або продовжено строк реєстрації.
70.12. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті) використовуються органами державної влади та
органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно
від організаційно-правових форм, включаючи установи Національного
банку України, банки та інші фінансові установи, біржі, особами,
які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами -
підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які
містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про
сплату податків, зокрема у разі:
70.12.1. виплати доходів, з яких утримуються податки згідно
із законодавством України. Фізичні особи зобов'язані подавати
інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та
фізичним особам, що виплачують їм доходи;
70.12.2. укладення цивільно-правових договорів, предметом
яких є об'єкти оподаткування та щодо яких виникають обов'язки щодо
сплати податків і зборів;
70.12.3. відкриття рахунків у банках або інших фінансових
установах, а також у розрахункових документах під час здійснення
фізичними особами безготівкових розрахунків;
70.12.4. заповнення фізичними особами, визначеними у пункті
70.1 цієї статті, митних декларацій під час перетину митного
кордону України;
70.12.5. сплати фізичними особами податків і зборів;
70.12.6. проведення державної реєстрації фізичних осіб -
підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів
(ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів
господарської діяльності, а також реєстрації незалежної
професійної діяльності;
70.12.7. реєстрації майна та інших активів фізичних осіб, що
є об'єктом оподаткування, або прав на нього;
70.12.8. подання органам державної податкової служби
декларацій про доходи, майно та інші активи;
70.12.9. реєстрації транспортних засобів, що переходять у
власність фізичних осіб;
70.12.10. оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших
соціальних виплат з державних цільових фондів;
70.12.11. в інших випадках, визначених законами України та
іншими нормативно-правовими актами.
70.13. Документи, пов'язані з проведенням операцій,
передбачених пунктом 70.12 цієї статті, які не мають
реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії
та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства
України.
70.14. Орган державної податкової служби зазначає
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) у всіх повідомленнях, що надсилаються йому.
Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер своєї
облікової картки платника податків або серію та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) в усіх
звітних або інших документах, а також в інших випадках,
передбачених законодавством України.
70.15. Відомості з Державного реєстру:
70.15.1. використовуються органами державної податкової
служби виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового
законодавства України;
70.15.2. є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей
про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які
провадять незалежну професійну діяльність.
70.16. Органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, самозайняті особи, податкові агенти подають
безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,
органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням
інформацію про фізичних осіб, що пов'язана з реєстрацією таких
осіб як платників податків, нарахуванням, сплатою податків і
контролем за дотриманням податкового законодавства України, із
зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника
податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті), зокрема:
70.16.1. органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, юридичні особи та фізичні особи - підприємці,
податкові агенти - про дату прийняття на роботу або звільнення з
роботи фізичних осіб протягом 40 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а також
інформацію, передбачену статтею 51 цього Кодексу;
70.16.2. органи внутрішніх справ - про фізичних осіб, які
зареєстрували своє місце проживання у відповідному населеному
пункті чи які зняті з реєстрації в такому населеному пункті, про
зміну фізичними особами прізвища, імені, по батькові, дати і місця
народження, транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає
або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10
числа наступного місяця, а також про втрачені, викрадені паспорти
у п'ятиденний строк від дня надходження відповідних заяв від
фізичних осіб та про паспорти померлих громадян щомісяця, але не
пізніше 10 числа наступного місяця;
70.16.3. органи державної реєстрації морських, річкових та
повітряних суден - про судна, щодо яких у фізичних осіб виникає
або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше
10 числа наступного місяця;
70.16.4. органи державної реєстрації актів цивільного стану -
про фізичних осіб, які померли (для закриття облікових карток),
щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця;
70.16.5. органи, що здійснюють реєстрацію приватної
нотаріальної, адвокатської, іншої незалежної професійної
діяльності та видають свідоцтва про право на провадження такої
діяльності, - про видачу або анулювання реєстраційного
посвідчення - у п'ятиденний строк від дня провадження відповідної
дії;
70.16.6. органи державної реєстрації прав - про
оподатковуване нерухоме майно, щодо якого у фізичних осіб виникає
або припиняється право власності, щомісяця, але не пізніше 10
числа наступного місяця;
70.16.7. органи опіки і піклування, виховні, лікувальні
заклади, заклади соціального захисту населення та інші заклади, що
відповідно до законодавства здійснюють опіку, піклування або
управління майном підопічного, зобов'язані повідомляти про
встановлення опіки над фізичними особами, визнаними судом
недієздатними, опіку, піклування і управління майном малолітніх,
інших неповнолітніх фізичних осіб, фізичних осіб, обмежених судом
у дієздатності, дієздатних фізичних осіб, над якими встановлене
піклування у формі патронажу, піклування або управління майном
фізичних осіб, визнаних судом безвісно відсутніми, а також про
подальші зміни, пов'язані із зазначеною опікою, піклуванням або
управлінням майном, в органи державної податкової служби за місцем
свого перебування не пізніше, як протягом п'яти календарних днів
від дня прийняття відповідного рішення;
70.16.8. інші органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування - інформацію про інші об'єкти оподаткування.
70.17. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
формується на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів. Обліковим карткам
фізичних осіб, які на момент набрання чинності цим Кодексом
зареєстровані у Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів, присвоюються номери, що
відповідають ідентифікаційним номерам платників податків -
фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів, видані органами державної податкової служби у порядку,
визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим
Кодексом, вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для
використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб,
не підлягають обов'язковій заміні та є такими, що засвідчують
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків.
ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності державної податкової служби
71.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності
державної податкової служби - комплекс заходів із збору,
опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання
органами державної податкової служби покладених на них функцій та
завдань.
Стаття 72. Збір податкової інформації
72.1. Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
державної податкової служби використовується інформація, що
надійшла:
72.1.1. від платників податків та податкових агентів, зокрема
інформація:
72.1.1.1. що міститься в податкових деклараціях, розрахунках,
інших звітних документах;
72.1.1.2. що міститься у наданих великими платниками податків
в електронному вигляді копіях документів з обліку доходів, витрат
та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів
оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документах, які
ведуться в електронному вигляді, регістрах бухгалтерського обліку,
фінансовій звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням
та сплатою податків і зборів;
72.1.1.3. про фінансово - господарські операції платників
податків;
72.1.1.4. про застосування реєстраторів розрахункових
операцій;
72.1.2. від органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та Національного банку України, зокрема інформація:
72.1.2.1. про об'єкти оподаткування, що надаються та/або
реєструються такими органами. Зазначена інформація повинна
містити, зокрема, вид, характеристики, індивідуальні ознаки
об'єкта оподаткування (в разі наявності), за якими його можна
ідентифікувати;
72.1.2.2. про результати здійснення державного контролю за
господарською діяльністю платника податків;
72.1.2.3. що міститься у звітних документах (крім
персоніфікованої статистичної інформації, фінансових звітів), які
подаються платником податків органам виконавчої влади та/або
органам місцевого самоврядування;
72.1.2.4. про встановлені органами місцевого самоврядування
ставки місцевих податків, зборів та надані такими органами
податкові пільги;
72.1.2.5. про дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право
провадження окремих видів діяльності, яка повинна містити,
зокрема:
найменування платника податків, якому видані такі дозволи,
ліцензії, патенти;
податковий номер або реєстраційний номер облікової картки
фізичної особи;
вид дозвільного документа;
вид діяльності, на провадження якої видано дозвільний
документ;
дату видачі дозвільного документа;
строк дії дозвільного документа, інформацію про припинення
(зупинення) дії дозвільного документа із зазначенням підстав
такого припинення (зупинення);
сплату належних платежів за видачу дозвільного документа;
перелік місць провадження діяльності, на яку видано
дозвільний документ;
72.1.2.6. про експортні та імпортні операції платників
податків;
72.1.3. від банків, інших фінансових установ - інформація про
наявність та рух коштів на рахунках платника податків;
72.1.4. від органів влади інших держав, міжнародних
організацій або нерезидентів;
72.1.5. від підрозділів податкової служби та митних органів -
за результатами податкового контролю;
72.1.6. для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
також використовується інша інформація, оприлюднена як така, що
підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та/або
добровільно чи за запитом надана органу державної податкової
служби в установленому законом порядку.
Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної
податкової служби
73.1. Інформація, визначена у статті 72 цього Кодексу,
безоплатно надається органам державної податкової служби
періодично або на окремий письмовий запит органу державної
податкової служби у терміни, визначені пунктом 73.2 цього Кодексу.
73.2. До інформації, що надається періодично, належить
інформація, визначена у підпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2, 72.1.1.3 (в
частині обов'язку платника податків надавати розшифровку
податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі
контрагентів, передбачених розділом V цього Кодексу), 72.1.1.4,
72.1.2.1, 72.1.2.3, 72.1.2.4, 72.1.2.5, 72.1.2.6 підпункту 72.1.2,
підпункті 72.1.5 статті 72 цього Кодексу.
У разі коли іншими розділами цього Кодексу не визначено інші
строки надання такої інформації:
73.2.1. інформація, зазначена у підпунктах 72.1.2.1 та
72.1.2.5 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу,
надається органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування щомісяця протягом 10 календарних днів місяця, що
настає за звітним;
73.2.2. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.3 підпункту
72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом 10
календарних днів з дня подання такої звітності відповідному органу
виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Органами
державної статистики інформація надається відповідно до плану
державних статистичних спостережень;
73.2.3. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.4 підпункту
72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами
місцевого самоврядування не пізніше 10 календарних днів з дати
набрання чинності відповідним рішенням;
73.2.4. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.6 підпункту
72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи у строк, визначений спільним наказом спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
митної справи та центрального органу державної податкової служби
України, але не рідше ніж кожні 10 календарних днів.
Порядок подання інформації органам державної податкової
служби ( 1245-2010-п ) визначається Кабінетом Міністрів України.
73.3. Органи державної податкової служби мають право
звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних
відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний
перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної
для виконання покладених на органи державної податкової служби
функцій, завдань, та її документального підтвердження.
Такий запит підписується керівником (заступником керівника)
органу державної податкової служби і повинен містити перелік
інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а
також підстави для надіслання запиту.
Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику
податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності
хоча б однієї з таких підстав:
1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в
установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про
порушення платником податків податкового, валютного законодавства,
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого
покладено на органи державної податкової служби;
2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи,
послуги) під час проведення перевірок;
3) в інших випадках, визначених цим Кодексом.
Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом
з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під
розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних
відносин або його посадовій особі.
Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин
зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу
державної податкової служби, та її документальне підтвердження
протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту
(якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит
складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та
другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку
надавати відповідь на такий запит.
Інформація на запит органу державної податкової служби
надається Національним банком України, іншими банками безоплатно у
порядку і обсягах, встановлених Законом України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ).
Порядок отримання інформації органами державної податкової
служби за їх письмовим запитом ( 1245-2010-п ) визначається
Кабінетом Міністрів України.
73.4. Інформація про наявність та рух коштів на рахунках
платника податків надається в обсягах більших, ніж передбачені
пунктом 73.3 цієї статті, банками та іншими фінансовими установами
контролюючим органам за рішенням суду. Для отримання такої
інформації контролюючий орган звертається до суду.
73.5. З метою отримання податкової інформації органи
державної податкової служби мають право проводити зустрічні звірки
даних суб'єктів господарювання щодо платника податків.
Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних
бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що
здійснюється органами державної податкової служби з метою
документального підтвердження господарських відносин з платником
податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і
якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для
з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника
податків.
Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку
( 1232-2010-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України.
За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка
надається суб'єкту господарювання у десятиденний термін.
Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації
74.1. Податкова інформація, зібрана відповідно до цього
Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах
органів державної податкової служби або безпосередньо посадовими
(службовими) особами органів державної податкової служби.
Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання
інформації визначаються центральним органом державної податкової
служби.
74.2. Зібрана податкова інформація та результати її
опрацювання використовуються для виконання покладених на органи
державної податкової служби функцій та завдань.
ГЛАВА 8. ПЕРЕВІРКИ
Стаття 75. Види перевірок
75.1. Органи державної податкової служби мають право
проводити камеральні, документальні (планові або позапланові;
виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
Камеральні та документальні перевірки проводяться органами
державної податкової служби в межах їх повноважень виключно у
випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні
перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за
дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби.
75.1.1. Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у
приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі
даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника
податків.
75.1.2. Документальною перевіркою вважається перевірка,
предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування
та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а
також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання
роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору,
оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та
яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків),
фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового
та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом,
первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та
податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків
та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби,
а також отриманих в установленому законодавством порядку органом
державної податкової служби документів та податкової інформації, у
тому числі за результатами перевірок інших платників податків.
Документальна планова перевірка проводиться відповідно до
плану-графіка перевірок.
Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані
роботи органу державної податкової служби і проводиться за
наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.
Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка
проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем
розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться
така перевірка.
Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка
проводиться в приміщенні органу державної податкової служби.
75.1.3. Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за
місцем фактичного провадження платником податків діяльності,
розташування господарських або інших об'єктів права власності
такого платника. Така перевірка здійснюється органом державної
податкової служби щодо дотримання порядку здійснення платниками
податків розрахункових операцій, ведення касових операцій,
наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про
державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів,
дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового
договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими
особами).
Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки
76.1. Камеральна перевірка проводиться посадовими особами
органу державної податкової служби без будь-якого спеціального
рішення керівника такого органу або направлення на її проведення.
Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність
суцільним порядком.
Згода платника податків на перевірку та його присутність під
час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.
76.2. Порядок оформлення результатів камеральної перевірки
здійснюється відповідно до вимог статті 86 цього Кодексу.
Стаття 77. Порядок проведення документальних планових
перевірок
77.1. Документальна планова перевірка повинна бути
передбачена у плані-графіку проведення планових документальних
перевірок.
77.2. До плану-графіка проведення документальних планових
перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо
несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства,
контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
Періодичність проведення документальних планових перевірок
платників податків визначається залежно від ступеня ризику в
діяльності таких платників податків, який поділяється на високий,
середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем
ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три
календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних
роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.
Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік
ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним
органом державної податкової служби.
Платники податків - юридичні особи, що відповідають
критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154, та у яких сума
сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не
менше п'яти відсотків від задекларованого доходу за звітний
податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених
податків яких становить не менше п'яти відсотків від
задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються
до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки.
Зазначена норма не поширюється на таких платників податків у разі
порушення ними статей 45, 49, 50, 51, 57 цього Кодексу.
77.3. Забороняється проведення документальної планової
перевірки за окремими видами зобов'язань перед бюджетами, крім
правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з
доходів фізичних осіб та зобов'язань за бюджетними позиками і
кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.
77.4. Про проведення документальної планової перевірки
керівником органу державної податкової служби приймається рішення,
яке оформлюється наказом.
Право на проведення документальної планової перевірки
платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше
ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки
вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з
повідомленням про вручення копію наказу про проведення
документальної планової перевірки та письмове повідомлення із
зазначенням дати початку проведення такої перевірки.
77.5. У разі планування різними контролюючими органами у
звітному періоді проведення перевірки одного й того самого
платника податків така перевірка проводиться зазначеними органами
одночасно. Порядок координації проведення планових виїзних
перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати
контроль за нарахуванням та сплатою податків та зборів
( 1234-2010-п ), визначається Кабінетом Міністрів України.
77.6. Допуск посадових осіб органів податкової служби до
проведення документальної планової виїзної перевірки здійснюється
згідно із статтею 81 цього Кодексу. Документальна планова невиїзна
перевірка здійснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цього
Кодексу.
77.7. Строки проведення документальної планової перевірки
встановлені статтею 82 цього Кодексу.
77.8. Перелік матеріалів, які можуть бути підставою для
висновків під час проведення документальної планової перевірки, та
порядок надання платниками податків документів для такої перевірки
встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.
77.9. Порядок оформлення результатів документальної планової
перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу.
Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових
перевірок
78.1. Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється
за наявності хоча б однієї з таких обставин:
78.1.1. за наслідками перевірок інших платників податків або
отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про
можливі порушення платником податків податкового, валютного та
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
органи державної податкової служби, якщо платник податків не
надасть пояснення та їх документальні підтвердження на
обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби
протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

{ Текст взятo з сайта BPУ - zakon1.rada.gov.ua }
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)
(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)
Обновлено ( 06.05.2011 12:58 )

Статистика

Сотрудничество

Наша компания заинтересована в новых надежных партнерах, у нас есть взаимовыгодные предложения по сотрудничеству к посредникам и продавцам - об этом читайте в разделе СОТРУДНИЧЕСТВО. Также Вы получите полную информацию о нашей фирме и как с нами можно связаться!