ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - 35

PDF
Печать
E-mail
Автор: Administrator
06.05.2011 12:03

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)

 3. До 1 січня 2016 року звільняються  від  сплати  земельного 
податку суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів),
перелік ( 48-2011-п ) яких затверджується Кабінетом Міністрів
України, за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення
виробництва національних фільмів.
4. До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного
податку суб'єкти суднобудівної промисловості, визначені відповідно
до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки
суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ).
Підрозділ 7. Особливості порядку
повернення торгових патентів
1. Торгові патенти, видані згідно з вимогами Закону України
"Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
( 98/96-ВР ), строк дії яких не закінчився на момент набрання
чинності цим Кодексом, підлягають поверненню до органів державної
податкової служби за місцем їх придбання у тримісячний строк (але
не пізніше закінчення строку їх дії).
2. Суб'єкти господарювання несуть відповідальність за
дотримання порядку використання торгових патентів, виданих
відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ), та за дотримання строку
сплати за них, передбачену главою 11 розділу II цього Кодексу.
Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку
та фіксованого податку
1. Встановити, що з 1 січня 2011 року до внесення змін до
розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування
суб'єктів малого підприємництва Указ Президента України від
3 липня 1998 року N 727 ( 727/98 ) "Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого
підприємництва" (з наступними змінами) та абзаци шостий - двадцять
восьмий пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий
податок з громадян" застосовуються з урахуванням таких
особливостей:
1) платники єдиного податку не є платниками таких податків і
зборів, визначених Податковим кодексом України:
а) податок на прибуток підприємств;
б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб -
підприємців);
в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів
та послуг, місце надання яких розташоване на митній території
України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується
юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;
г) земельний податок, крім земельного податку за земельні
ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької
діяльності;
ґ) плата за користування надрами;
д) збір за спеціальне використання води;
е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
є) збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності;
2) нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюються
суб'єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок
відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727
( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами)
або фіксований податок відповідно до абзаців шостого - двадцять
восьмого пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий
податок з громадян", у порядку, визначеному Законом України "Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" ( 2464-17 );
3) єдиний податок або фіксований податок сплачується на
рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку або
фіксованого податку, що підлягають перерахуванню до цих бюджетів
відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року
N 727 ( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами)
та Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про прибутковий податок з громадян" ( 129/98-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 30-31, ст. 195)
(крім єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за
останній звітний (податковий) період 2010 року). При цьому
розподіл коштів єдиного податку або фіксованого податку на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або до
Пенсійного фонду України Державним казначейством України не
здійснюється;
4) зарахування до бюджетів та фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування (у тому числі пенсійного
страхування) єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року
за останній звітний (податковий) період 2010 року, здійснюється у
порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року;
5) повернення сум єдиного податку та фіксованого податку, які
були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, а також
зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом
на 31 грудня 2010 року, здійснюються у встановленому порядку з
урахуванням цього підрозділу.
Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку
з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів,
збору за забруднення навколишнього природного середовища,
а також місцевих податків і зборів
1. Повернення сум податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення
навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і
зборів, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або
надміру, зарахування до бюджетів таких податків і зборів, які
сплачуються у першому кварталі 2011 року за останній звітний
(податковий) період 2010 року, та сум, які сплачуються у рахунок
погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня
2010 року, здійснюються у порядку та на умовах, які діяли до
1 січня 2011 року.
2. Фізичні особи, які є власниками транспортних засобів, що
відповідно до законодавства підлягають технічному огляду один раз
на два роки, при проходженні у 2011 році такого технічного огляду
або знятті транспортних засобів з обліку зобов'язані пред'являти
органам, що здійснюють зняття з обліку або технічний огляд
транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату
за 2010 рік податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів за ставками, які діяли до 1 січня
2011 року, а фізичні особи, які були звільнені у 2010 році від
його сплати, - документ, що дає право на користування такими
пільгами. У разі неподання таких документів технічний огляд
транспортних засобів та зняття їх з обліку не провадяться.
Підрозділ 10. Інші перехідні положення
1. Встановити, що погашення простроченої заборгованості
суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою
Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою),
залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною
громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за
кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими
кредитами (позиками) та пеню) здійснюється у порядку, визначеному
главою 9 розділу II цього Кодексу.
2. Збори (плата, внески), не встановлені цим Кодексом як
загальнодержавні або місцеві, але встановлені законодавчими актами
України як обов'язкові платежі до набрання чинності цим Кодексом,
справляються за правилами, встановленими цими законодавчими актами
України, до набрання чинності законом про адміністративні послуги
та іншими законами, що регулюватимуть справляння відповідних
зборів (плати, внесків).
3. Встановити, що в разі якщо законодавчими актами
передбачені інші правила справляння податків, зборів, що
регулюються цим Кодексом, застосовуються правила цього Кодексу.
4. Встановити, що до 1 січня 2015 року справляється збір на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства відповідно до
Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства" ( 587-14 ).
5. У зв'язку з набранням чинності цим Кодексом штрафні
санкції, які можуть бути накладені на платників податків за
порушення нормативних актів Кабінету Міністрів України,
центрального податкового органу, положень, прямо передбачених цим
Кодексом, починають застосовуватися до таких платників податків за
наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом,
протягом якого такі акти були введені в дію.
6. Не застосовуються фінансові санкції до платників податку
на прибуток підприємств та платників податків, що перейшли на
загальну систему оподаткування, за порушення податкового
законодавства за наслідками діяльності у другому і третьому
календарних кварталах 2011 року.
7. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства за
період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються у розмірі
не більше 1 гривні за кожне порушення.
8. У випадках, визначених цим Кодексом, до вступу в дію
статті 39 цього Кодексу застосовується пункт 1.20 статті 1 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
9. Тимчасово, до розробки та впровадження в дію
автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної
звітності" відповідно до пункту 49.17 статті 49 цього Кодексу, діє
Порядок з підготовки і подання податкових документів в
електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку,
затверджений наказом Державної податкової адміністрації України
від 10 квітня 2008 року N 233 ( z0320-08 ) та зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 16 квітня 2008 року за N 320/15011.
10. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України,
Державної податкової адміністрації України та інших центральних
органів виконавчої влади, прийняті до набрання чинності цим
Кодексом на виконання законів з питань оподаткування, та
нормативно-правові акти, які використовуються при застосуванні
норм законів про оподаткування (в тому числі акти законодавства
СРСР), застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу,
до прийняття відповідних актів згідно з вимогами цього Кодексу.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2755-VI

( ДЖЕРЕЛО тексту - http://zakon1.rada.gov.ua )

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)Обновлено ( 06.05.2011 13:04 )

Статистика

Сотрудничество

Наша компания заинтересована в новых надежных партнерах, у нас есть взаимовыгодные предложения по сотрудничеству к посредникам и продавцам - об этом читайте в разделе СОТРУДНИЧЕСТВО. Также Вы получите полную информацию о нашей фирме и как с нами можно связаться!