ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - 33

Печать
Автор: Administrator
06.05.2011 12:02

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)

 333.2. Незалежно    від    способу    обліку   деревини,   що 
відпускається на пні (за площею, пеньками, приблизною кількістю),
лісокористувачі, які допустили неповну заготівлю деревини, що
дозволена для вирубки за виписаними лісорубними квитками, або
взагалі її не проводили, збір обчислюють і сплачують повністю за
всю дозволену для заготівлі кількість деревини, що зазначена в
дозволі.
333.3. Лісокористувачі, у яких за результатами діяльності
здійснюється перерахунок збору, відображають донараховані суми
збору в розрахунку за формою, встановленою у порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
Стаття 334. Порядок сплати збору
334.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює
календарному кварталу.
334.2. Лісокористувачі щокварталу складають розрахунок збору
наростаючим підсумком з початку року за формою, встановленою у
порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, у якому окремим
рядком зазначається сума збору, сплачена відповідно до підпунктів
334.2.1 та 334.2.2 цього пункту, та подають його органу державної
податкової служби за місцезнаходженням лісової ділянки у строки,
визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за
винятком:
334.2.1. лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та
лісових квитків збір вноситься в каси суб'єктів лісових відносин,
які їх видають:
а) фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким
видано лісорубні та лісові квитки;
б) лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних
осіб - підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума збору
в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 50 відсотків однієї
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
року, в якому сплачується збір;
334.2.2. лісокористувачів з іншої області, які сплачують збір
повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням
лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.
334.3. Про надходження суми збору в касу суб'єкта лісових
відносин, що видає спеціальні дозволи, у спеціально заведеній
книзі робиться запис і лісокористувачеві видається квитанція.
Одночасно в лісорубних та лісових квитках робиться позначка про
сплату збору в касу (зазначаються номер і дата квитанції про
сплату).
334.4. Лісокористувачі сплачують збір у строки, визначені для
квартального податкового (звітного) періоду.
Збір сплачується лісокористувачами щокварталу рівними
частинами від суми збору, зазначеної в спеціальних дозволах,
виданих у відповідному календарному році, крім сум збору,
сплачених відповідно до підпунктів 334.2.1 і 334.2.2 пункту 334.2
цієї статті.
334.5. При отриманні дозволу в поточному році (або
донарахуванні суми збору) після чергового строку сплати збору
лісокористувачі сплачують усі суми збору за строками, що минули.
РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ
ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання
угоди про розподіл продукції
335.1. Протягом строку дії угоди про розподіл продукції і в
межах діяльності, пов'язаної з виконанням такої угоди, стягнення з
інвестора загальнодержавних та місцевих податків та зборів,
передбачених цим Кодексом, крім передбачених пунктом 335.2 цієї
статті, замінюється розподілом виробленої продукції між державою
та інвестором на умовах такої угоди.
Податкові зобов'язання не виникають у разі:
розподілу прибуткової продукції між інвестором і державою;
передачі права власності від інвестора до держави на майно,
придбане або створене інвестором для виконання угоди про розподіл
продукції і вартість якого відшкодована компенсаційною продукцією
або з дня припинення дії угоди;
передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції в
користування оператору угоди в межах такої угоди;
розподілу оператором компенсаційної та/або прибуткової
продукції між інвесторами;
передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції
оператору для забезпечення виконання умов угоди про розподіл
продукції в межах такої угоди.
335.2. Під час виконання угоди про розподіл продукції
інвестор сплачує такі податки і збори:
а) податок на додану вартість;
б) податок на прибуток підприємств;
в) плату за користування надрами для видобування корисних
копалин.
Інвестор зобов'язаний нарахувати, утримати та сплатити до
бюджету податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати та
інших винагород і виплат, нарахованих (виплачених) платнику
податку згідно з розділом IV цього Кодексу.
Інвестор-резидент або інвестор-нерезидент (його постійне
представництво) зобов'язаний зареєструватися за місцезнаходженням
як платник податків та при взятті на податковий облік подати
органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації
відповідне повідомлення у письмовій формі і такі документи:
засвідчену в нотаріальному порядку копію зареєстрованої угоди
про розподіл продукції;
копію свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл
продукції.
Після реєстрації як платника податку інвестор зобов'язаний
складати і подавати передбачені законодавством податкові
декларації і звіти, нести відповідальність за належне виконання
своїх обов'язків, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та
зборів, у порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом. Податкові
декларації і звіти подаються інвестором за кожним податком, збором
(обов'язковим платежем) окремо від звітів за результатами
діяльності, не пов'язаної з виконанням угоди про розподіл
продукції.
Форма свідоцтва про реєстрацію інвестора як платника податків
затверджується центральним органом державної податкової служби.
335.3. Дія цього розділу не поширюється (крім випадків,
передбачених статтею 337 цього Кодексу) на підрядників і
субпідрядників, перевізників та інших осіб, у тому числі
іноземних, які беруть участь у виконанні передбачених угодою про
розподіл продукції робіт (надання послуг) на підставі договорів
(контрактів) з інвестором.
Зазначені особи сплачують податки в порядку, встановленому
цим Кодексом.
335.4. Податковий облік, пов'язаний з виконанням передбачених
угодою про розподіл продукції робіт (наданням послуг), ведеться
відповідно до цього Кодексу та окремо від обліку інших видів
діяльності.
Якщо окремий облік не ведеться, застосовується порядок
оподаткування без урахування особливостей, передбачених цим
розділом.
Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток
336.1. Податок на прибуток сплачується інвестором з його
прибутку, отриманого від виконання угод про розподіл продукції, у
розмірах, встановлених цим Кодексом, з урахуванням таких
особливостей:
а) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є
прибуток інвестора, який визначається виходячи з вартості
прибуткової продукції, визначеної відповідно до законодавства про
розподіл продукції, набутої інвестором у власність у результаті
розподілу продукції, зменшеної на суму сплаченого інвестором
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, а також на суму інших витрат (включаючи накопичені
витрати при виконанні робіт до появи першої прибуткової
продукції), пов'язаних з виконанням угоди, але які не
відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною
продукцією відповідно до угоди;
б) склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною
продукцією, визначається відповідно до законодавства про розподіл
продукції.
Витрати на придбання необоротних активів та витрати на
виконання робіт з розвідування, облаштування і видобутку корисних
копалин включаються в момент їх понесення в повному обсязі до
складу витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною
продукцією у порядку, передбаченому законодавством про розподіл
продукції.
Податок на прибуток підприємств, що підлягає сплаті,
визначається та сплачується виключно у грошовій формі;
в) якщо об'єкт оподаткування інвестора за результатами
звітного періоду має від'ємне значення, дозволяється відповідне
зменшення об'єкта оподаткування наступного періоду, а також
кожного з наступних періодів до повного погашення такого
від'ємного значення об'єкта оподаткування, але не більше строку
дії угоди про розподіл продукції;
г) для необоротних активів, вартість яких не відшкодовується
(не підлягає відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно
до угоди, інвестор застосовує правила амортизації, встановлені
згідно з розділом III цього Кодексу.
Інвестор визначає податок на прибуток підприємств, що
підлягає сплаті за підсумками кожного звітного податкового
періоду, на підставі даних податкового обліку;
ґ) податок на прибуток підприємств від інших видів
діяльності, не пов'язаних з виконанням угоди про розподіл
продукції, сплачується інвестором відповідно до розділу III цього
Кодексу.
Інвестор зобов'язаний вести окремий податковий облік податку
на прибуток підприємств, одержаного від виконання угоди про
розподіл продукції, та податку на прибуток підприємств, одержаного
від інших видів діяльності, не пов'язаних з виконанням цієї угоди;
д) пільги щодо податку на прибуток підприємств, передбачені у
розділі III цього Кодексу, при оподаткуванні прибутку, отриманого
інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не
застосовуються, якщо інше не передбачено угодою.
Не підлягає утриманню податок на прибуток підприємств з
доходу іноземного інвестора з джерелом його походження з України,
отриманого від діяльності за угодою про розподіл продукції, що
виплачується інвестору його постійним представництвом відповідно
до розділу III цього Кодексу.
Не є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств
кошти та/або вартість майна, перераховані (передані)
інвестором-нерезидентом його постійному представництву для
фінансування та забезпечення діяльності за угодою про розподіл
продукції відповідно до програми робіт та кошторису витрат,
затвердженого міжвідомчою комісією;
е) податок на прибуток підприємств за звітний період
сплачується інвестором до відповідного бюджету у строк, визначений
для квартального податкового періоду.
Офіційне підтвердження щодо сплаченого податку на прибуток
підприємств надається інвестору на його письмове звернення після
граничних термінів сплати податку на прибуток не пізніше
10 календарних днів з дати надходження такого звернення до органу
державної податкової служби, в якому такого інвестора взято на
облік;
є) при укладенні багатосторонньої угоди про розподіл
продукції або в разі, якщо інвестором виступає об'єднання
юридичних осіб, нарахування та сплата податку на прибуток
покладається на оператора-інвестора, який веде окремий
бухгалтерський та податковий облік операцій, що здійснюються за
угодою. Визначення оператора-інвестора та його повноважень
здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про розподіл
продукції.
Порядок подання податкової звітності за такими угодами
встановлюється в порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість
337.1. Постачання на митній території України продукції,
набутої інвестором у власність у результаті її розподілу за угодою
про розподіл продукції, є об'єктом оподаткування податком на
додану вартість, що обчислюється і сплачується у порядку і строки,
встановлені розділом V цього Кодексу.
337.2. За умови ввезення на митну територію України товарів
(супутніх послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для
використання в рамках виконання угоди про розподіл продукції, у
митному режимі імпорту податки (крім акцизного податку), які
підлягають сплаті під час митного оформлення товарів (послуг), не
справляються.
Під ввезенням товарів (супутніх послуг) на митну територію
України у митному режимі імпорту розуміється постачання
нерезидентом інвестору (його постійному представництву) товарів
(супутніх послуг), місцем постачання яких є митна територія
України відповідно до законодавства України.
Ввезення на митну територію України продукції (вуглеводної
сировини, нафти і газу), видобутої у виключній (морській)
економічній зоні України, здійснюється без сплати податків
(включаючи податок на додану вартість), за умови ввезення такої
сировини відповідно до угоди про розподіл продукції.
З урахуванням вимог статті 22 Закону України "Про угоди про
розподіл продукції" ( 1039-14 ) у разі вивезення з митної
території України продукції, набутої відповідно до умов такої
угоди інвестором у власність, податки, які підлягають сплаті під
час митного оформлення товарів (супутніх послуг), не справляються.
У разі вивезення за межі митної території України для
виконання угоди зазначених товарів та інших матеріальних
цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території
України, митні платежі, акцизний податок, інші податки та
обов'язкові платежі не справляються, крім податку на додану
вартість, який справляється за нульовою ставкою.
При отриманні інвестором послуг, призначених для виконання
угоди про розподіл продукції, які постачаються нерезидентом на
митній території України, податок на додану вартість не
справляється.
Передбачені в цьому пункті умови оподаткування поширюються в
межах діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції,
також на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників,
постачальників, перевізників та інших контрагентів), які беруть
участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл
продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором.
У разі використання зазначених товарів (робіт, послуг) та
інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора
(підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та
інших контрагентів) стягуються суми податків і зборів, не внесені
у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань
сталося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників,
постачальників, перевізників та інших контрагентів).
337.3. Якщо інвестор (його постійне представництво),
зареєстрований як платник податку на додану вартість, подає
податковому органу декларацію (податковий розрахунок) з цього
податку, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних
поставок/придбання протягом дванадцяти послідовних податкових
місяців, анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
не відбувається.
Стаття 338. Особливості справляння плати за користування
надрами для видобування корисних копалин
338.1. Порядок, ставки плати за користування надрами для
видобування корисних копалин та умови її сплати під час виконання
угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.
Ставки плати за користування надрами для видобування корисних
копалин не повинні бути меншими, ніж установлені розділом XI цього
Кодексу на момент укладення угоди про розподіл продукції.
338.2. Облік нарахованих і сплачених інвестором сум плати за
користування надрами для видобування корисних копалин на умовах
угоди про розподіл продукції ведеться в порядку, визначеному
угодою.
Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням
угоди про розподіл продукції
339.1. Бухгалтерський облік фінансово-господарської
діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (наданням
послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, провадиться
окремо від обліку інших видів діяльності з метою уникнення
подвійного відображення компенсаційних витрат інвестора. Порядок
такого обліку, зокрема з метою відшкодування витрат інвестора та
розрахунку податку на прибуток, визначається угодою про розподіл
продукції відповідно до вимог законодавства України.
У разі якщо за угодою про розподіл продукції роботи
проводяться на кількох ділянках надр, інвестор здійснює
консолідований облік своєї господарської діяльності.
339.2. Річний баланс і звітність інвестора про діяльність,
пов'язану з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягають
обов'язковій щорічній аудиторській перевірці.
339.3. З метою податкового контролю інвестор, який сплачує
податки та збори під час виконання угоди про розподіл продукції,
зобов'язаний зберігати первинні документи, пов'язані з
нарахуванням і сплатою податків, протягом терміну зберігання,
передбаченого законодавством.
Документальні перевірки виконання інвестором зобов'язань
перед бюджетом зі сплати податків і зборів проводяться відповідно
до цього Кодексу.
Стаття 340. Гарантії у разі внесення змін до податкового
законодавства
Держава гарантує, що до прав та обов'язків інвестора при
виконанні податкових зобов'язань, визначених угодою про розподіл
продукції, буде застосовуватися законодавство, чинне на момент
укладення угоди, крім випадків, коли законом зменшується розмір
податків чи зборів або податки і збори скасовуються. Закон, яким
зменшується розмір податків чи зборів або податки і збори
скасовуються, інвестором застосовується з дня набрання ним
чинності.
РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:
підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, який
набирає чинності з 1 січня 2015 року;
статті 39 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня
2013 року;
абзацу третього пункту 46.2 статті 46, який набирає чинності
з 1 січня 2012 року;
розділу III цього Кодексу, який набирає чинності з 1 квітня
2011 року;
підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу в
частині включення до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або
депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до
небанківських фінансових установ згідно із законом або на
депозитний (ощадний) сертифікат та абзаців другого - четвертого
пункту 167.2 статті 167 цього Кодексу у частині оподаткування
процентів, які набирають чинності з 1 січня 2015 року;
підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 цього Кодексу, який
набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому
набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне
медичне страхування;
підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 цього Кодексу, який
набирає чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для
цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга
надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового
мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць),
встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для
будь-якого платника податку;
статті 265 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня
2012 року;
пункту 276.5 статті 276 цього Кодексу, який набирає чинності
з 1 січня 2015 року.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) з 1 січня 2011 року:
Закон України "Про акцизний збір" ( 1996-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 172);
Закон України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 2, ст. 10; 1999 р., N 41,
ст. 374; 2003 р., N 23, ст. 149);
Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та
тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 40, ст. 297 із наступними змінами);
Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 20, ст. 82 із наступними змінами);
Закон України "Про ставки акцизного збору на деякі
транспортні засоби та кузови до них" ( 216/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151; 1997 р., N 34,
ст. 212; 1999 р., N 52, ст. 464; 2001 р., N 4, ст. 16; 2005 р.,
NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 3, ст. 31; 2009 р., N 18, ст. 246);
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на
деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 42, ст. 201 із наступними змінами);
Закон України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 360 із наступними
змінами);
Закон України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 510 із
наступними змінами);
Закон України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 із
наступними змінами);
Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок"
( 320-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6,
ст. 39 із наступними змінами);
Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
( 30/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 8,
ст. 32 із наступними змінами);
Закон України "Про економічний експеримент щодо стабілізації
роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості
Чернівецької області" ( 1375-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 10, ст. 78);
Закон України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий
та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 23, ст. 180 із наступними змінами);
Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10,
ст. 44 із наступними змінами);
Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37,
ст. 308 із наступними змінами);
Закон України "Про податок з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів" ( 1963-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 11, ст. 150 із наступними
змінами);
пункти 4, 5, 7, 8, 8-1 і 8-2 розділу II "Прикінцеві
положення", додатки N 1 і N 2 до Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України" ( 309-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2008 р., N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 16,
ст. 223; 2010 р., NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 398);
Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року
N 18-92 ( 18-92 ) "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 10, ст. 82 із наступними змінами);
Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року
N 24-93 ( 24-93 ) "Про податок на промисел" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 19, ст. 208; 1995 р., N 16, ст. 111,
N 30, ст. 229; 1996 р., N 45, ст. 237);
Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року
N 56-93 ( 56-93 ) "Про місцеві податки і збори" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 336 із наступними
змінами);
Постанова Верховної Ради УРСР від 25 червня 1991 року
N 1252-XII ( 1252-12 ) "Про порядок введення в дію Закону
Української РСР "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної
Ради України, 1991 р., N 39, ст. 511);
Постанова Верховної Ради України від 11 грудня 1991 року
N 1964-XII ( 1964-12 ) "Про введення в дію Закону України "Про
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 11,
ст. 151);
Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1991 року
N 1997-XII ( 1997-12 ) "Про порядок введення в дію Закону України
"Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 12, ст. 173);
Постанова Верховної Ради України від 21 лютого 1992 року
N 2148-XII ( 2148-12 ) "Про ставки акцизного збору на окремі
товари" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 298;
1993 р., N 20, ст. 214);
Постанова Верховної Ради України від 3 липня 1992 року
N 2536-XII ( 2536-12 ) "Про введення в дію Закону України "Про
плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38,
ст. 561);
Постанова Верховної Ради України від 22 грудня 1994 року
N 321/94-ВР ( 321/94-ВР ) "Про введення в дію Закону України "Про
Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 2, ст. 11);
Постанова Верховної Ради України від 28 грудня 1994 року
N 335/94-ВР ( 335/94-ВР ) "Про введення в дію Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 4, ст. 29, N 16, ст. 116);
Постанова Верховної Ради України від 15 вересня 1995 року
N 330/95-ВР ( 330/95-ВР ) "Про порядок введення в дію Закону
України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби"
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 298;
1996 р., N 41, ст. 197);
Постанова Верховної Ради України від 6 лютого 1996 року
N 31/96-ВР ( 31/96-ВР ) "Про введення в дію Закону України "Про
ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби"
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 8, ст. 33);
Постанова Верховної Ради України від 23 березня 1996 року
N 99/96-ВР ( 99/96-ВР ) "Про введення в дію Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 83, N 32, ст. 153,
N 38, ст. 176);
Постанова Верховної Ради України від 7 травня 1996 року
N 179/96-ВР ( 179/96-ВР ) "Про введення в дію Закону України "Про
ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та
алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 28, ст. 132);
Постанова Верховної Ради України від 24 травня 1996 року
N 217/96-ВР ( 217/96-ВР ) "Про введення в дію Закону України "Про
ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби
та шини до них" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 32,
ст. 152);
2) з 1 квітня 2011 року:
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4,
ст. 28 із наступними змінами), крім пункту 1.20 статті 1 цього
Закону ( 334/94-ВР ), який діє до 1 січня 2013 року;
3) виключено;
4) з 1 січня 2018 року стаття 209 цього Кодексу.
3. У зв'язку з набранням чинності цим Кодексом припиняється
відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія:
з 1 січня 2011 року:
1) Указу Президента від 11 травня 1998 року N 453/98
( 453/98 ) "Про платників та порядок сплати акцизного збору";
2) Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 761/99
( 761/99 ) "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору".
4. Кабінету Міністрів України:
запровадити починаючи з 1 січня 2011 року механізм
компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з
пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати
податку з власників транспортних засобів щодо одного легкового
автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до
2500 куб. см чи одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до
750 куб. см або одного човна моторного чи катера (крім
спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м, а саме осіб, які
зазначені:
у пунктах 1 і 2 частини першої статті 14 Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );
статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );
статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні" ( 3721-12 );
інвалідів незалежно від групи інвалідності (у тому числі
дітей-інвалідів за поданням органів соціального захисту).
Щорічно передбачати кошти на зазначені цілі у державному
бюджеті на відповідний рік;
внести до 1 січня 2014 року до Верховної Ради України проект
закону про внесення змін до цього Кодексу щодо переходу до системи
платежів за видобуток корисних копалин із застосуванням принципу
рентного доходу;
щорічно до 1 червня вносити до Верховної Ради України проект
закону про внесення змін до цього Кодексу щодо ставок
оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням
індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової
продукції з таких податків і зборів:
1) акцизний податок;
2) збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
3) екологічний податок;
4) плата за користування надрами для видобування корисних
копалин;
5) плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин;
6) податок за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку
яких не проведено;
7) виключено;
8) збір за користування радіочастотним ресурсом України;
9) збір за спеціальне використання води;
10) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
до 31 грудня 2011 року разом із зацікавленими релігійними
організаціями розробити програму і внести до Верховної Ради
України пропозиції щодо альтернативного обліку фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від
ідентифікаційного номера (реєстраційного номерів облікової картки
платника податків);
одночасно з поданням до Верховної Ради України проекту закону
про Державний бюджет України на 2011 рік подати проект закону щодо
внесення змін до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) з метою
приведення його норм у відповідність із Податковим кодексом
України, у тому числі щодо зарахування частини екологічного
податку (у 2013 році - 33 відсотки, з 2014 року - 50 відсотків) до
спеціального фонду Державного бюджету України із спрямуванням
таких коштів на фінансування виключно цільових проектів
екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними
екологічного податку у порядку, що встановлюватиметься Кабінетом
Міністрів України.
5. Органам місцевого самоврядування забезпечити у місячний
термін з дня набрання чинності цим Кодексом прийняття рішень щодо
встановлення місцевих податків і зборів, визначених цим Кодексом.
У разі невстановлення місцевих податків і зборів,
передбачених пунктом 10.3 статті 10 цього Кодексу, рішеннями
місцевого самоврядування такі податки і збори сплачуються
платниками у порядку, встановленому цим Кодексом за мінімальними
ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.
РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 1. Особливості справляння податку
на доходи фізичних осіб
1. Податок на доходи фізичних осіб, нарахований, але не
сплачений податковим агентом до бюджету всупереч порядку, що діяв
до набрання чинності цим Кодексом, на дату набрання чинності цим
Кодексом вважається податковим боргом за узгодженим податковим
зобов'язанням та підлягає відображенню у податковому розрахунку за
результатами першого звітного кварталу, протягом якого набирає
чинності цей Кодекс, а також стягується з податкового агента із
застосуванням заходів відповідальності, передбачених цим Кодексом.
2. Інвестиційний збиток, отриманий платником податку на
доходи фізичних осіб на 1 січня року набрання чинності цим
Кодексом, враховується при обчисленні інвестиційного прибутку,
отриманого за операціями з цінними паперами чи деривативами, що
перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів,
починаючи з результатів за такий рік у частині збитків, понесених
внаслідок продажу інвестиційних активів через професійних
торговців цінними паперами. Обов'язок документального
підтвердження розміру зазначених збитків покладається на платника
податку.
3. Не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних
осіб кошти, що сплачені за роботи та/або послуги, виконані та
надані на території України або за її межами у період проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
зокрема (але не виключно) у вигляді заробітної плати,
відшкодування видатків та добових таким особам (крім резидентів
України незалежно від їх участі у проведенні зазначеного
чемпіонату):
представникам або посадовим особам асоціацій - членів УЄФА;
членам делегацій, що беруть участь у чемпіонаті, у тому числі
членам команд, які здобули право на участь у чемпіонаті;
фізичним особам, акредитованим УЄФА.
Дохід інших нерезидентів, отриманий у період проведення
чемпіонату із джерел походження з України, підлягає оподаткуванню
на загальних підставах з урахуванням положень міжнародних
договорів України про усунення подвійного оподаткування доходів,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
4. До 1 січня 2012 року не підлягають оподаткуванню податком
на доходи фізичних осіб кошти, що відповідно до Закону України
"Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі
холдингової компанії "Київміськбуд" ( 1674-14 ) виплачуються
фізичним особам згідно з договорами довірчого управління,
укладеними з учасниками фондів банківського управління, та
договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення
такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти знімаються
такими фізичними особами з порушенням умов відповідно пенсійного
вкладу або фонду банківського управління).
Встановити, що на період, визначений Законом України "Про
проведення експерименту в житловому будівництві на базі
холдингової компанії "Київміськбуд" ( 1674-14 ) не підлягають
оподаткуванню цим податком (не відображаються в його річній
податковій декларації) та не включаються до складу загального
місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку в
межах норм, передбачених законом, такі доходи:
доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до
умов трудового або цивільно-правового договору та згодом
перераховані на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника
фонду банківського управління, відкритий відповідно до закону, як
під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий
вклад або такий рахунок;
кошти, що нараховуються та вносяться особою, яка не є
платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь
платника податку на пенсійний вклад або рахунок учасника фонду
банківського управління такого платника податку;
кошти, перераховані фізичною особою до власного пенсійного
вкладу чи на власний рахунок у фонді банківського управління або
до пенсійного вкладу чи на рахунок у фонді банківського управління
членів сім'ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення;
доходи, нараховані платнику податку за договором пенсійного
вкладу або за договором довірчого управління, укладеного з
уповноваженим банком відповідно до закону.
У період, визначений Законом України "Про проведення
експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд" ( 1674-14 ), до складу витрат платника податку
включаються суми коштів, внесені платниками податку на рахунки
учасників фондів банківського управління або за договорами
пенсійних вкладів у розмірі, що не перевищує 10 відсотків доходу
такого платника податку за звітний період.
5. Якщо норми інших законів містять посилання на
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх
застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм
адміністративного та кримінального законодавства в частині
кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума
неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової
соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1
статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.
Підрозділ 2. Особливості справляння податку
на додану вартість
1. Тимчасово, до 1 січня 2015 року, сума податку на додану
вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними
підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко,
молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу
продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури,
субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), у повному обсязі
спрямовується до спеціального фонду державного бюджету.
Порядок ( 246-2011-п ) нарахування, виплати і використання
зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільняються від сплати
податку на додану вартість операції з:
а) постачання техніки, обладнання, устаткування, визначених
статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива"
( 1391-14 ), на території України;
б) імпорту за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ), визначеними статтею 7 Закону України "Про
альтернативні види палива" ( 1391-14 ), техніки, обладнання,
устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих і
будівництва нових підприємств з виробництва біопалива і для
виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з
метою споживання біопалива, якщо такі товари не виробляються та не
мають аналогів в Україні, а також технічних та транспортних
засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, що
працюють на біопаливі, якщо такі товари не виробляються в Україні.
Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання,
устаткування, технічних та транспортних засобів визначається
Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові
зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає
таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути
сплачена в день ввезення таких товарів, а також сплатити пеню,
нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків
облікової ставки Національного банку України, що діяла на день
збільшення податкового зобов'язання, та за період із дня ввезення
таких товарів до дня збільшення податкових зобов'язань.
3. Протягом дії міжнародних договорів України, згоду на
обов'язковість яких надано Верховною Радою України, з питань
космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи
агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів,
космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів
космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, звільняються
від сплати податку на додану вартість операції з:
а) постачання у митному режимі імпорту товарів, визначених у
пункті "я" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 ) (у редакції Закону України від 19 травня
2009 року N 1342-VI) ( 1342-17 ), у межах граничних обсягів,
встановлених Кабінетом Міністрів України, за умови цільового
використання таких товарів у виробництві космічної техніки
(включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних
комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних
сегментів космічних систем), резидентами - суб'єктами космічної
діяльності, які отримали ліцензію на право здійснення такої
діяльності та беруть участь у реалізації таких міжнародних
договорів. Перелік таких резидентів - суб'єктів космічної
діяльності встановлюється спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі
космічної діяльності.
У разі порушення цільового використання товарів або
перевищення граничних обсягів їх імпорту, встановлених Кабінетом
Міністрів України, відповідний суб'єкт космічної діяльності, який
фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким,
що умисно ухиляється від оподаткування, і до нього застосовуються
штрафні (фінансові) санкції відповідно до вимог чинного
законодавства;
б) постачання на митній території України результатів
науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які
виконуються платниками податку за рахунок кредитних коштів,
залучених під гарантії Кабінету Міністрів України для фінансування
ратифікованого Верховною Радою України Договору між Україною та
Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове
співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на
пусковому центрі Алкантара ( 076_009 ), на користь резидентів -
суб'єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її
здійснення та беруть участь у реалізації цього Договору
( 076_009 ). З метою застосування цієї пільги Кабінет Міністрів
України встановлює порядок ведення реєстру ( 1259-2010-п )
зазначених науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.
У разі порушення умов звільнення від оподаткування
результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських
робіт, а саме при їх поставці для цілей, не передбачених
зазначеним Договором ( 076_009 ), платник податку, що фактично
скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що
умисно ухиляється від оподаткування, і до нього застосовуються
штрафні (фінансові) санкції відповідно до вимог закону.
4. Тимчасово, до 1 січня 2016 року, суб'єкти літакобудування,
що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток
літакобудівної промисловості" ( 2660-14 ), звільняються від сплати
податку на додану вартість по операціях з:
ввезення (пересилання) на митну територію України під митним
режимом імпорту (реімпорту) товарів, крім підакцизних, що
використовуються для потреб літакобудівної промисловості, якщо
такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно
із пунктом "р" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 );
постачання на митній території України результатів
науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які
виконуються для потреб літакобудівної промисловості.
У разі порушення вимог, встановлених цим підрозділом, до
платників податку - суб'єктів літакобудування застосовуються норми
розділу II цього Кодексу.
5. Тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від
оподаткування податком на додану вартість операції з виконання
робіт та постачання послуг суб'єктами підприємницької діяльності -
резидентами України, які одночасно здійснюють видавничу
діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової
продукції та виробництва паперу і картону. При цьому дохід такого
суб'єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої
діяльності, діяльності з виготовлення, розповсюдження книжкової
продукції та виробництва паперу і картону, має становити не менше
100 відсотків від загальної суми його доходу за перший звітний
(податковий) період з часу створення такого суб'єкта
підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної
суми його доходу за попередній звітний (податковий) рік.
6. Тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від
оподаткування податком на додану вартість операції з виконання
робіт та постачання послуг у видавничій діяльності, діяльності з
виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими
організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами
книжкової продукції, виробленої в Україні, операції з виробництва
та/або постачання паперу і картону, вироблених в Україні для
виготовлення книжкової продукції, учнівських зошитів, підручників
та навчальних посібників українського виробництва, а також
операції з постачання книжкової продукції, виробленої в Україні,
крім реклами, послуг з розміщення матеріалів рекламного та
еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру.

( Дoкумeнт взятo з сайту BPУ )

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)Обновлено ( 06.05.2011 13:04 )