ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - 32

Печать
Автор: Administrator
06.05.2011 11:59

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)

325.3. Ставка  збору  за  спеціальне  використання  води  для 
потреб гідроенергетики становить 5,24 гривні за 10 000 куб. метрів
води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.
325.4. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих
вод для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю,
становлять:
325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що
експлуатується, - 0,09 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, -
0,01 гривні за 1 місце-добу експлуатації.
325.5. Ставки збору за спеціальне використання води для
потреб рибництва становлять:
325.5.1. 27,52 гривні за 10 000 куб. метрів поверхневої води;
325.5.2. 33,09 гривні за 10 000 куб. метрів підземної води.
325.6. Ставки збору за спеціальне використання води, яка
входить виключно до складу напоїв, становлять:
325.6.1. 25,60 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
325.6.2. 29,86 гривні за 1 куб. метр підземної води.
325.7. Ставка збору за спеціальне використання шахтної,
кар'єрної та дренажної води становить 5,93 гривні за 100 куб.
метрів води.
325.8. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою
водопостачання збір за фактичний обсяг води, що пропускається
через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється
із застосуванням коефіцієнта 0,005.
325.9. До ставок збору житлово-комунальні підприємства
застосовують коефіцієнт 0,3.
325.10. За умови використання води з лиманів платниками збору
застосовується ставка збору, встановлена за спеціальне
використання поверхневих вод відповідно до показника "Інші водні
об'єкти", зазначеного у пункті 325.1 цієї статті.
325.11. За умови використання води з каналів платниками збору
застосовуються ставки збору, встановлені за спеціальне
використання води водного об'єкта, з якого забирається вода в
канал.
325.12. За умови використання води із змішаних джерел
водопостачання застосовуються ставки збору, встановлені для
джерел, з яких формуються (наповнюються) змішані джерела.
Стаття 326. Порядок обчислення збору
326.1. Водокористувачі самостійно обчислюють збір за
спеціальне використання води та збір за спеціальне використання
води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим
підсумком з початку року, а за спеціальне використання води для
потреб водного транспорту - починаючи з першого півріччя поточного
року, у якому було здійснено таке використання.
326.2. Збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів
використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших
водокористувачів) водних об'єктів з урахуванням обсягу втрат води
в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне
водокористування, лімітів використання води, ставок збору та
коефіцієнтів.
За обсяги води, переданої водокористувачем - постачальником
іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на
поставку води, збір обчислюється і сплачується таким
водокористувачем - постачальником.
326.3. Водокористувачі, які використовують воду із змішаного
джерела, обчислюють збір, враховуючи обсяги води в тому
співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що
зазначається в дозволах та договорах на поставку води, з
урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, ставок збору
та коефіцієнтів.
326.4. Водокористувачі, які використовують воду з каналів,
обчислюють збір виходячи з фактичних обсягів використаної води з
урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, встановлених
лімітів використання води, ставок збору, встановлених для водного
об'єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів.
326.5. Збір за спеціальне використання води для потреб
гідроенергетики обчислюється, виходячи з фактичних обсягів води,
пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та ставки збору.
326.6. За умови експлуатації водних шляхів вантажними
самохідними і несамохідними суднами збір за спеціальне
використання води для потреб водного транспорту обчислюється
виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки збору, а
пасажирськими суднами - виходячи з місця-доби та ставки збору.
326.7. Справляння збору за спеціальне використання води для
потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва не звільняє
водокористувачів від сплати збору за спеціальне використання води.
326.8. Збір за спеціальне використання води для потреб
рибництва обчислюється виходячи з фактичних обсягів води,
необхідної для поповнення водних об'єктів під час розведення риби
та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке
пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування), та
ставок збору.
326.9. Водокористувачі, які застосовують для потреб
охолодження обладнання оборотну систему водопостачання, обчислюють
збір виходячи із фактичних обсягів води, використаної на
підживлення оборотної системи. За всі інші обсяги фактично
використаної води збір обчислюють на загальних підставах.
326.10. Обсяг фактично використаної води обчислюється
водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку
згідно з показаннями вимірювальних приладів.
За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично
використаної води визначається водокористувачем за технологічними
даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи
наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність
водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності
вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує,
збір сплачується у двократному розмірі.
326.11. Обсяг фактично використаної води на державних
системах у зрошувальному землеробстві визначають органи водного
господарства.
326.12. Органи, що видають дозволи на спеціальне
водокористування, щороку до 20 січня подають органам державної
податкової служби та органам водного господарства інформацію про
водокористувачів, яким видано такі дозволи.
Водокористувачі, яким видано дозволи на спеціальне
водокористування та які здійснюють постачання води іншим
водокористувачам, щороку до 20 січня подають органам державної
податкової служби та органам водного господарства перелік
водокористувачів - абонентів.
У разі зміни умов водокористування, видачі протягом року
нових дозволів на спеціальне водокористування, укладення договорів
на поставку води водокористувачі, які отримали переоформлені
дозволи на спеціальне водокористування, договори на поставку води,
зобов'язані протягом 10 днів повідомити про це органам державної
податкової служби та органам водного господарства.
326.13. У разі якщо водокористувачі, які повністю утримуються
за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують
обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання
доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, збір
обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної
води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.
Стаття 327. Особливості обчислення збору при встановленні
лімітів використання води
327.1. У разі перевищення водокористувачами встановленого
річного ліміту використання води збір обчислюється і сплачується у
п'ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної
води понад встановлений ліміт використання води, ставок збору та
коефіцієнтів.
327.2. За понадлімітне використання води збір обчислюється за
кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими
ставками збору та коефіцієнтами.
327.3. За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне
водокористування із встановленими в ньому лімітами використання
води збір справляється за весь обсяг використаної води, що
підлягає оплаті як за понадлімітне використання.
Стаття 328. Порядок сплати збору
328.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює
календарному кварталу.
328.2. Платники збору обчислюють суму збору наростаючим
підсумком з початку року та складають податкові декларації за
формою, встановленою в порядку, передбаченому статтею 46 цього
Кодексу.
328.3. Податкові декларації збору подаються платниками збору
органам державної податкової служби у строки, визначені для
квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової
реєстрації.
Податкова декларація за спеціальне використання води для
потреб водного транспорту за перший квартал не подається.
328.4. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені
для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем
податкової реєстрації.
Збір за спеціальне використання води для потреб водного
транспорту за перший квартал не сплачується.
328.5. Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи
водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий
бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс,
подають податкові декларації та сплачують збір за своїм місцем
податкової реєстрації.
328.6. Якщо до складу водокористувача входять структурні
підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого
бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого
балансу, то декларації збору подаються і збір вноситься
водокористувачем, до складу якого входять такі структурні
підрозділи, за місцем знаходження водних об'єктів та за ставками
збору, встановленими для цих водних об'єктів.
328.7. Платники збору подають одночасно з податковими
деклараціями органам державної податкової служби копії дозволу на
спеціальне водокористування, договору на поставку води та
статистичної звітності про використання води.
328.8. У межах встановленого в дозволі на спеціальне
водокористування ліміту використання води збір включається до
складу витрат згідно з розділом III цього Кодексу, а за
понадлімітне використання справляється з прибутку, що залишається
у розпорядженні водокористувача після оподаткування.
Збір за спеціальне використання води для потреб
гідроенергетики і водного транспорту повністю включається до
складу витрат згідно з розділом III цього Кодексу.
328.9. У разі несплати збору або сплати його в неповному
обсязі платниками збору протягом шести місяців органи державної
податкової служби подають інформацію про таких платників збору до
органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для
вжиття стосовно них заходів згідно із законом.
РОЗДІЛ XVII. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
Стаття 329. Платники збору
329.1. Платниками збору є лісокористувачі - юридичні особи,
їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають
статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які
отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують
агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або
їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право
безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові
ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні
особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових
ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або
лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового
тимчасового користування лісами.
Стаття 330. Об'єкт оподаткування збором
330.1. Об'єктом оподаткування збором є:
330.1.1. деревина, заготовлена в порядку рубок головного
користування;
330.1.2. деревина, заготовлена під час проведення заходів:
а) щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення,
посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40
років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки,
вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов'язані з реконструкцією,
ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку
деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки);
б) з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю,
у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо;
330.1.3. другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів,
лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних
лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з
ведення лісового господарства);
330.1.4. побічні лісові користування (заготівля сіна,
випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів,
ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля
очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених
нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);
330.1.5. використання корисних властивостей лісів для
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і
освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.
Стаття 331. Ставки збору
331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових
порід
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Розряд | Ставка за один щільний куб. метр | | лісової породи | | деревини, гривень | | | |--------------------------------------| | | | ділової (без кори) |дров'я-| | | |------------------------------| ної (з| | | |великої |середньої |дрібної |корою) | |----------------------------------------------------------------| | Перший пояс | |----------------------------------------------------------------| |Сосна | |----------------------------------------------------------------| | |1 |70,33 |44,98 |17,30 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |49,98 |32,13 |12,49 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |40,34 |25,98 |10,02 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |30,34 |19,28 |7,41 |0,82 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |19,99 |12,85 |4,94 |0,55 | |----------------------------------------------------------------| |Модрина | |----------------------------------------------------------------| | |1 |31,59 |26,77 |10,43 |2,33 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |22,76 |19,28 |7,41 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |17,95 |15,53 |5,90 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |13,39 |11,52 |4,39 |0,96 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |9,10 |7,77 |3,02 |0,69 | |----------------------------------------------------------------| |Ялина, ялиця | |----------------------------------------------------------------| | |1 |43,65 |37,22 |14,28 |1,65 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |32,40 |27,58 |10,71 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |25,98 |22,23 |8,51 |0,96 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |19,55 |16,60 |6,32 |0,69 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |13,13 |10,98 |4,26 |0,55 | |----------------------------------------------------------------| |Дуб (крім дуба коркового) | |----------------------------------------------------------------| | |1 |184,53 |88,67 |29,52 |3,02 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |132,36 |63,64 |21,14 |2,20 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |106,00 |50,66 |17,03 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |79,63 |38,31 |12,77 |1,24 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |52,17 |25,33 |8,51 |0,96 | |----------------------------------------------------------------| |Ясен, клен (крім явору) | |----------------------------------------------------------------| | |1 |69,20 |59,11 |29,52 |3,02 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |49,63 |42,43 |21,14 |2,20 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |39,75 |33,78 |17,03 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |29,86 |25,54 |12,77 |1,24 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |19,57 |16,89 |8,51 |0,96 | |----------------------------------------------------------------| |Бук | |----------------------------------------------------------------| | |1 |133,04 |85,58 |28,56 |2,61 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |94,74 |60,87 |20,32 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |76,20 |48,81 |16,34 |1,51 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |57,25 |36,45 |12,22 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |38,31 |24,41 |8,10 |0,69 | |----------------------------------------------------------------| |Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа | |----------------------------------------------------------------| | |1 |10,30 |8,86 |6,59 |2,33 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |7,21 |6,18 |4,74 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |5,77 |5,15 |3,91 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |4,32 |3,71 |2,88 |0,96 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |2,88 |2,47 |1,85 |0,69 | |----------------------------------------------------------------| |Осика, вільха сіра, тополя | |----------------------------------------------------------------| | |1 |5,97 |5,15 |3,91 |1,65 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |4,32 |3,71 |2,68 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |3,50 |2,88 |2,27 |0,96 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |2,68 |2,27 |1,65 |0,69 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |1,65 |1,44 |1,03 |0,27 | |----------------------------------------------------------------| | Другий пояс | |----------------------------------------------------------------| |Сосна | |----------------------------------------------------------------| | |1 |59,97 |38,29 |14,69 |1,51 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |42,48 |27,31 |10,57 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |33,91 |21,95 |8,51 |0,96 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |25,70 |16,34 |6,32 |0,69 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |17,14 |10,98 |4,26 |0,41 | |----------------------------------------------------------------| |Модрина | |----------------------------------------------------------------| | |1 |27,05 |23,30 |8,92 |2,20 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |19,55 |16,60 |6,32 |1,51 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |15,53 |13,13 |5,08 |1,24 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |11,52 |9,91 |3,84 |0,96 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |7,77 |6,70 |2,61 |0,55 | |----------------------------------------------------------------| |Ялина, ялиця | |----------------------------------------------------------------| | |1 |38,55 |32,94 |12,63 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |27,58 |23,56 |9,06 |0,96 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |21,95 |18,74 |7,28 |0,82 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |16,60 |14,20 |5,49 |0,69 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |10,98 |9,38 |3,57 |0,41 | |----------------------------------------------------------------| |Дуб (крім дуба коркового) | |----------------------------------------------------------------| | |1 |157,07 |75,69 |25,26 |2,47 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |112,59 |54,07 |17,99 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |89,52 |43,25 |14,28 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |67,00 |32,13 |10,85 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |45,03 |21,62 |7,28 |0,69 | |----------------------------------------------------------------| |Ясен, клен (крім явора) | |----------------------------------------------------------------| | |1 |58,90 |50,46 |25,26 |2,47 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |42,22 |36,04 |17,99 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |33,57 |28,83 |14,28 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |25,13 |21,42 |10,85 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |16,89 |14,42 |7,28 |0,69 | |----------------------------------------------------------------| |Бук | |----------------------------------------------------------------| | |1 |113,27 |72,60 |24,16 |2,20 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |80,73 |51,60 |17,30 |1,51 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |64,67 |41,40 |13,87 |1,24 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |48,60 |30,89 |10,43 |0,96 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |32,54 |20,70 |6,87 |0,69 | |----------------------------------------------------------------| |Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа | |----------------------------------------------------------------| | |1 |8,44 |7,21 |5,56 |2,06 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |6,18 |5,35 |3,91 |1,51 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |4,94 |4,12 |3,30 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |3,71 |3,30 |2,27 |0,96 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |2,47 |2,06 |1,65 |0,55 | |----------------------------------------------------------------| |Осика, вільха сіра, тополя | |----------------------------------------------------------------| | |1 |5,15 |4,53 |3,30 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |3,71 |3,30 |2,27 |0,96 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |2,88 |2,68 |2,06 |0,82 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |2,27 |1,85 |1,44 |0,69 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |1,44 |1,44 |1,03 |0,41 | ------------------------------------------------------------------
331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових
порід
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Розряд | Ставка за один щільний куб. метр | | лісової породи | | деревини, гривень | | | |--------------------------------------| | | | ділової (без кори) |дров'я-| | | |------------------------------| ної (з| | | |великої |середньої |дрібної |корою) | |----------------------------------------------------------------| | Перший пояс | |----------------------------------------------------------------| |Самшит | |----------------------------------------------------------------| | |1 |324,58 |277,41 |138,67 |3,02 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |231,90 |198,12 |99,13 |2,20 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |185,56 |158,58 |79,22 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |139,22 |118,83 |59,45 |1,24 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |92,68 |79,29 |39,68 |0,96 | |----------------------------------------------------------------| |Бархат, горіх | |----------------------------------------------------------------| | |1 |202,24 |173,00 |86,50 |3,02 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |144,58 |123,57 |61,79 |2,20 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |115,54 |98,86 |49,43 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |86,70 |74,14 |37,21 |1,24 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |57,87 |49,43 |24,71 |0,96 | |----------------------------------------------------------------| |Груша, кизил, явір | |----------------------------------------------------------------| | |1 |162,29 |138,81 |69,34 |3,02 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |115,95 |99,06 |49,57 |2,20 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |92,68 |79,29 |39,68 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |69,61 |59,52 |29,79 |1,24 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |46,34 |39,75 |19,91 |0,96 | |----------------------------------------------------------------| |Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня,| |шовковиця, яблуня | |----------------------------------------------------------------| | |1 |121,30 |103,59 |51,76 |3,02 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |86,70 |73,94 |36,93 |2,20 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |69,20 |59,11 |29,52 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |52,11 |44,28 |22,11 |1,24 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |34,60 |29,66 |14,83 |0,96 | |----------------------------------------------------------------| |Каштан, дуб корковий | |----------------------------------------------------------------| | |1 |101,12 |86,50 |43,25 |3,02 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |72,29 |61,79 |30,89 |2,20 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |57,87 |49,43 |24,71 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |43,46 |37,07 |18,54 |1,24 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |28,83 |24,71 |12,49 |0,96 | |----------------------------------------------------------------| |Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина | |----------------------------------------------------------------| | |1 |81,14 |69,20 |34,74 |3,02 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |57,87 |49,43 |24,71 |2,20 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |46,13 |39,54 |19,77 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |34,60 |29,66 |14,83 |1,24 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |23,27 |19,98 |10,02 |0,96 | |----------------------------------------------------------------| |Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, | |калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, | |терен, черемха | |----------------------------------------------------------------| | |1 |60,76 |51,90 |25,95 |3,02 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |43,46 |37,07 |18,54 |2,20 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |34,60 |29,66 |14,83 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |26,16 |22,24 |11,26 |1,24 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |17,51 |14,83 |7,41 |0,96 | |----------------------------------------------------------------| |Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) | |----------------------------------------------------------------| | |1 |20,18 |17,30 |8,65 |1,65 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |14,42 |12,36 |6,18 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |11,53 |9,89 |4,94 |0,96 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |8,65 |7,41 |3,71 |0,69 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |5,77 |4,94 |2,47 |0,55 | |----------------------------------------------------------------| | Другий пояс | |----------------------------------------------------------------| |Самшит | |----------------------------------------------------------------| | |1 |274,94 |234,99 |117,53 |2,47 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |196,27 |167,85 |83,89 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |157,14 |134,28 |67,28 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |117,80 |100,71 |50,39 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |78,67 |67,14 |33,64 |0,69 | |----------------------------------------------------------------| |Бархат, горіх | |----------------------------------------------------------------| | |1 |172,17 |147,25 |73,59 |2,47 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |122,95 |105,24 |52,59 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |98,44 |84,03 |42,01 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |73,73 |63,43 |31,44 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |49,22 |42,22 |21,01 |0,69 | |----------------------------------------------------------------| |Груша, кизил, явір | |----------------------------------------------------------------| | |1 |137,37 |117,39 |58,76 |2,47 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |98,24 |83,82 |42,01 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |78,67 |67,14 |33,64 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |58,90 |50,46 |25,26 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |39,34 |33,57 |16,75 |0,69 | |----------------------------------------------------------------| |Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня,| |шовковиця, яблуня | |----------------------------------------------------------------| | |1 |103,39 |88,15 |44,21 |2,47 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |73,73 |63,02 |31,44 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |58,90 |50,46 |25,26 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |44,28 |37,89 |18,95 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |29,45 |25,13 |12,63 |0,69 | |----------------------------------------------------------------| |Каштан, дуб корковий | |----------------------------------------------------------------| | |1 |86,09 |73,73 |36,93 |2,47 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |61,58 |52,72 |26,36 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |49,22 |42,22 |21,01 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |36,87 |31,51 |15,79 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |24,51 |21,01 |10,57 |0,69 | |----------------------------------------------------------------| |Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина | |----------------------------------------------------------------| | |1 |68,79 |58,70 |29,38 |2,47 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |49,02 |42,01 |20,87 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |39,34 |33,57 |16,75 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |29,45 |25,13 |12,63 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |19,57 |16,89 |8,38 |0,69 | |----------------------------------------------------------------| |Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, | |калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, | |терен, черемха | |----------------------------------------------------------------| | |1 |51,69 |44,07 |22,11 |2,47 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |36,87 |31,51 |15,79 |1,78 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |29,45 |25,13 |12,63 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |22,04 |18,95 |9,47 |1,10 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |14,83 |12,56 |6,32 |0,69 | |----------------------------------------------------------------| |Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) | |----------------------------------------------------------------| | |1 |17,09 |14,62 |7,28 |1,37 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |2 |12,36 |10,50 |5,22 |0,96 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |3 |9,89 |8,44 |4,26 |0,82 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |4 |7,41 |6,38 |3,16 |0,69 | | |-------+--------+-----------+---------+-------| | |5 |4,94 |4,12 |2,20 |0,41 | ------------------------------------------------------------------
331.3. Ставки збору, встановлені пунктами 331.1 і 331.2 цієї
статті, застосовуються при заготівлі деревини в порядку рубок
головного користування та під час проведення заходів щодо
поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення
захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки
догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові
лісовідновні рубки, рубки, пов'язані з реконструкцією, ландшафтні
рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів -
суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки) та заходів з
розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку
з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо.
331.4. Ставки збору за заготівлю деревини застосовуються з
урахуванням розподілу лісів за поясами і розрядами.
331.5. Розподіл лісів за поясами:
331.5.1. до першого поясу належать усі ліси, за винятком
лісів Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей і
лісів гірської зони Львівської області;
331.5.2. до другого поясу належать ліси Закарпатської,
Івано-Франківської та Чернівецької областей і ліси гірської зони
Львівської області.
331.6. Розряди встановлюються для кожного кварталу (урочища)
виходячи з нижчезазначеної відстані між центром кварталу і
найближчим нижнім складом лісозаготівельника, до якого деревина
вивозиться безпосередньо з лісосіки, або пунктом відвантаження
деревини залізницею:
------------------------------------------------------------------ | Розряди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Відстань, кілометрів |до 10 |10,1-25 |25,1-40 |40,1-60 | 60,1 | | | | | | |і більше| ------------------------------------------------------------------
331.7. Відстань (пряма) від центру кварталу (урочища) до
нижнього складу або пункту відвантаження деревини залізницею
визначається за картографічними матеріалами і коригується залежно
від геоморфологічних умов місцевості за такими коефіцієнтами:
331.7.1. у лісах з рівнинним рельєфом - 1,1;
331.7.2. у лісах з горбистим рельєфом або у лісах, понад 30
відсотків площі яких зайнято болотами, - 1,25;
331.7.3. у лісах з гірським рельєфом - 1,5.
331.8. Пунктом відвантаження деревини залізницею вважається
пункт (залізнична станція, роз'їзд), де дозволено здійснення такої
операції, незалежно від наявності на ньому відповідних складів.
331.9. Зміна розподілу лісів за розрядами здійснюється у
разі:
331.9.1. закриття діючих або відкриття нових пунктів
(залізничних станцій чи роз'їздів) відвантаження деревини;
331.9.2. виявлення порушення установленого порядку розподілу
лісів за розрядами.
331.10. До великої деревини всіх лісових порід належать
відрізки стовбура (у верхньому перетині без кори) діаметром від
25 сантиметрів і більше, до середньої - діаметром від 13 до
24 сантиметрів, до дрібної - діаметром від 3 до 12 сантиметрів.
До дров'яної деревини належать сортименти, які можна
використовувати для технологічних потреб, а також не придатні для
промислової переробки (дрова паливні).
На дров'яну деревину, використану для технологічних потреб,
донараховується збір за результатами фактичної заготівлі у розмірі
70 відсотків установлених пунктами 331.1 і 331.2 цієї статті
ставок збору за ділову дрібну деревину відповідної лісової породи.
Ставки збору за ділову і дров'яну деревину липи встановлені
пунктами 331.1 і 331.2 цієї статті без урахування кори, а за
дров'яну деревину решти лісових порід - з корою.
За ліквід з крони встановлюється збір у розмірі 40 відсотків,
а за порубкові залишки, що підлягають використанню, - 20 відсотків
ставок збору за дров'яну деревину відповідної лісової породи.
На деревину, заготовлену під час вибіркових рубок: головного
користування ставки - збору знижуються на 20 відсотків, а заходів
щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення
захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки
догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові
лісовідновні рубки, рубки, пов'язані з реконструкцією, ландшафтні
рубки і рубки переформування) - на 50 відсотків. Знижки у
відсотках обчислюються з кожної ставки збору окремо.
331.11. За заготівлю другорядних лісових матеріалів,
здійснення побічних лісових користувань та використання корисних
властивостей лісів ставки збору встановлюються Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими радами.
Стаття 332. Порядок обчислення збору
332.1. Суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні
дозволи, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом,
направляють органам державної податкової служби перелік
лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки,
за формою, встановленою центральним органом державної податкової
служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади з
питань лісового господарства.
332.2. Сума збору обчислюється суб'єктами лісових відносин,
які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах.
332.3. Сума збору, зазначена в лісорубному та в лісовому
квитках, підлягає перерахунку суб'єктом лісових відносин, який
видає спеціальні дозволи, у разі якщо:
а) загальна кількість фактично заготовленої деревини під час
її відпуску з обліком за площею перевищує зазначену в лісорубному
квитку та кількість більше ніж на 10 відсотків;
б) фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує
зазначений у лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення.
Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та акти огляду
місць використання лісових ресурсів.
Стаття 333. Порядок перерахунку збору
333.1. Суб'єктом лісових відносин, який видає спеціальні
дозволи, перерахунок збору за заготівлю деревини і заготівлю
другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування та
використання корисних властивостей лісів здійснюється також у
разі:
333.1.1. виправлення технічних помилок, які можуть бути
допущені під час проведення матеріальної і грошової оцінки
лісосік, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових
користувань та використання корисних властивостей лісів,
відпущених за лісорубними квитками або лісовими квитками,
неправильного застосування сортиментних таблиць, поясів, розрядів
та ставок збору, а також виправлення арифметичних помилок,
допущених під час підрахунків;
333.1.2. анулювання лісорубного та/або лісового квитка у
зв'язку з вилученням земель для інших потреб. В інших випадках
анулювання або видачі дубліката лісорубного квитка та/або лісового
квитка перерахунок збору не здійснюється і вся нарахована за
такими квитками сума збору повністю сплачується до відповідних
бюджетів;
333.1.3. надання лісокористувачеві відстрочки:
а) на заготівлю деревини - сума збору за заготівлю залишеної
на пні деревини збільшується на 1,5 відсотка незалежно від строку,
на який надано відстрочку;
б) на вивезення деревини - сума збору за невивезену вчасно
деревину збільшується на 1,5 відсотка за кожний місяць відстрочки;
333.1.4. додаткового продовження строку вивезення, але не
більш як на три місяці. При цьому лісокористувачем сума збору за
обсяг невивезеної вчасно деревини збільшується на 5 відсотків за
кожний місяць відстрочки.

( Документ взято з сайту BPУ )

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)Обновлено ( 06.05.2011 13:03 )