ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - 31

PDF
Печать
E-mail
Автор: Administrator
06.05.2011 11:59

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)

  а) для  ріллі,  сіножатей і пасовищ (крім ріллі,  сіножатей і 
пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях,
а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності
сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на
виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на
закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на
умовах оренди) - 0,15;
б) для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських
зонах та на поліських територіях, - 0,09;
в) для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень,
розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,09;
г) для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах
та на поліських територіях, - 0,03;
ґ) для земель водного фонду - 0,45;
д) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності
сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на
виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на
закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на
умовах оренди, - 1,0.
Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці
продукції рослинництва на закритому ґрунті слід розуміти
перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої
продукції та продукції її переробки двох третин доходу (66
відсотків) від реалізації усієї власновиробленої
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.
Перелік гірських зон та поліських територій визначається
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 305. Податковий (звітний) період
305.1. Базовим податковим (звітним) періодом для податку є
календарний рік.
305.2. Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня
і закінчується 31 грудня того ж року.
305.3. Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених
сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної
реєстрації до 31 грудня того ж року.
305.4. Податковий (звітний) рік для сільськогосподарських
товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх
фактичного припинення.
Стаття 306. Порядок нарахування та строки сплати податку
306.1. Сільськогосподарські товаровиробники самостійно
обчислюють суму податку щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого
поточного року подають відповідному органу державної податкової
служби за місцезнаходженням платника податку та місцем
розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний
рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46
цього Кодексу.
306.2. Сплата податку проводиться щомісяця протягом
30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
податкового (звітного) місяця, у розмірі третини суми податку,
визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких
розмірах:
а) у I кварталі - 10 відсотків;
б) у II кварталі - 10 відсотків;
в) у III кварталі - 50 відсотків;
г) у IV кварталі - 30 відсотків.
306.3. Платники податку, утворені протягом року шляхом
злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому
періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних
ділянок, уперше сплачують податок протягом 30 календарних днів
місяця, що настає за місяцем їх утворення (виникнення права на
земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному пунктом 306.2
цієї статті.
306.4. Платники податку, що припиняються шляхом злиття,
приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді,
зобов'язані подати у період до їх фактичного припинення органам
державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та місцем
розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію з
податку.
306.5. Якщо протягом податкового (звітного) періоду у
платника податку змінилася площа сільськогосподарських угідь
та/або земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на неї
права власності або користування, такий платник зобов'язаний:
уточнити суму податкових зобов'язань з податку на період
починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня
податкового (звітного) року;
подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за
звітним періодом, органам державної податкової служби за
місцезнаходженням платника податку та місцем розташування
земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу
земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних
ділянок та їх нормативну грошову оцінку.
306.6. У разі якщо платник податку (орендодавець) надає
сільськогосподарські угіддя та/або землі водного фонду в оренду
іншому платникові податку (орендарю), орендована площа земельних
ділянок не може включатися до декларації з податку орендаря, а
враховується у такій декларації орендодавця.
306.7. Якщо платник податку (орендар) орендує
сільськогосподарські угіддя та/або землі водного фонду в особи
(орендодавця), яка не є платником податку, орендована площа
земельних ділянок включається до декларації з податку орендаря.
306.8. Платники податку перераховують в установлений строк
загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за
місцем розташування земельної ділянки.
Стаття 307. Особливості обкладення платників податку окремими
податками і зборами
307.1. Платники податку не є платниками таких податків і
зборів:
а) податку на прибуток підприємств;
б) земельного податку (крім земельного податку за земельні
ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського
товаровиробництва);
в) збору за спеціальне використання води;
г) збору за провадження деяких видів підприємницької
діяльності (у частині провадження торговельної діяльності).
307.2. Податки і збори, не зазначені у пункті 307.1 цієї
статті, сплачуються платником податку в порядку і розмірах,
установлених цим Кодексом, а єдиний внесок на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування - в порядку, визначеному Законом
України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування" ( 2464-17 ).
Стаття 308. Порядок набуття та скасування статусу платника
податку
308.1. Сільськогосподарські товаровиробники для набуття і
підтвердження статусу платника податку подають до 1 лютого
поточного року:
загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо
всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок
(сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ,
багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх
водойм (озер, ставків та водосховищ), - органу державної
податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем перебування
на податковому обліку);
звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо
щодо кожної земельної ділянки - органу державної податкової служби
за місцем розташування такої земельної ділянки;
розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва -
органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням
та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою,
затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань
державної аграрної політики за погодженням з центральним органом
державної податкової служби;
відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - органам
державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та/або за
місцем розташування земельних ділянок.
У відомості (довідці) про наявність земельних ділянок
зазначаються відомості про кожний документ, що встановлює право
власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі
про кожний договір оренди земельної частки (паю).
308.2. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені
протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, подають
протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його
утворення, до органів державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок
декларацію з податку за період від дати утворення до кінця
поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх
прав і обов'язків щодо погашення податкових зобов'язань або
боргів, які передані йому як правонаступнику.
308.3. Довідка про набуття або підтвердження статусу платника
податку видається протягом 10 робочих днів з дати подання
сільськогосподарським товаровиробником податкової декларації або
заяви органом державної податкової служби за місцезнаходженням
такого платника (місцем перебування на податковому обліку).
308.4. Дохід сільськогосподарського товаровиробника,
отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів,
за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД
2204 29-2204 30) ( 2371а-14 ), вироблених на підприємствах
первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які
використовують такі виноматеріали для виробництва готової
продукції, включає доходи, отримані від:
реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на
угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на
праві власності або надані йому в користування, а також продукції
рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у
внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів
її переробки на власних підприємствах;
реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті та
продуктів її переробки на власних підприємствах;
реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів
її переробки на власних підприємствах;
реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із
сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно
від територіального розміщення переробного підприємства.
У разі якщо сільськогосподарське підприємство утворюється
шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у
рік такого утворення до суми, отриманої від реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів
її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів
виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29-2204 30) ( 2371а-14 ),
вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств
вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для
виробництва готової продукції, включаються також доходи, отримані
протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання
супутніх послуг:
послуги із збирання врожаю, його брикетування, складування,
пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування,
сортування, очистка, розмелювання, дезінфекція (за наявності
ліцензії), силосування, охолодження), які надаються покупцю такої
продукції сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття
права власності на таку продукцію за договором до дати її
фактичної передачі покупцю);
послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її
покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права
власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної
передачі покупцю);
послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які
надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту
набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її
фактичної передачі покупцю);
послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які
надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту
набуття права власності на таку продукцію до дати її фактичної
передачі покупцю).
308.5. Якщо платники податку не можуть виконати вимогу щодо
75-відсоткового критерію частки сільськогосподарського
товаровиробництва у зв'язку із виникненням обставин непереборної
сили у попередньому податковому (звітному) році, до таких
платників податку в наступному податковому (звітному) році не
застосовується вимога, згідно з якою частка сільськогосподарського
товаровиробництва повинна дорівнювати або перевищувати
75 відсотків.
Такі платники податку для підтвердження статусу платника
податку подають податкову декларацію разом із рішенням Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про наявність
обставин непереборної сили та перелік суб'єктів господарювання, що
постраждали внаслідок таких обставин.
308.6. Реєстрація сільськогосподарського товаровиробника
платником податку скасовується:
308.6.1. у разі подання платником податку письмової заяви
щодо добровільного зняття з такої реєстрації;
308.6.2. за рішенням органу державної податкової служби:
а) якщо такий платник податку ліквідується, у тому числі
шляхом злиття, приєднання або перетворення;
б) у разі встановлення за результатами документальної
перевірки недотримання платником податку положень статті 301 цієї
глави. При цьому такий платник податку зобов'язаний перейти до
сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з
наступного місяця після місяця, у якому було встановлено таке
порушення.
Стаття 309. Відповідальність платників податку
309.1. У разі якщо у податковому (звітному) році частка
сільськогосподарського товаровиробництва становить менш як
75 відсотків, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки
у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.
309.2. Платники податку несуть відповідальність відповідно до
цього Кодексу за правильність обчислення, своєчасність подання
податкових декларацій та сплати сум податку.
ГЛАВА 3. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ
ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ,
КРІМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ,
ВИРОБЛЕНОЇ КВАЛІФІКОВАНИМИ КОГЕНЕРАЦІЙНИМИ УСТАНОВКАМИ
Стаття 310. Платники збору
310.1. Платниками збору є оптовий постачальник електричної
енергії та виробники електричної енергії, які мають ліцензію на
право здійснення підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної
енергії, та теплової енергії (далі - юридичні особи).
Стаття 311. Об'єкт оподаткування збором
311.1. Об'єктом оподаткування збором є:
а) для оптового постачальника електричної енергії - вартість
відпущеної електричної енергії без урахування податку на додану
вартість;
б) для юридичних осіб - вартість відпущеної електричної
енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії,
зменшена на вартість електричної енергії, виробленої
кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних
джерел енергії, а для гідроенергії - виключно у частині виробленої
малими гідроелектростанціями без урахування податку на додану
вартість.
Стаття 312. Ставки збору
312.1. Ставка збору становить 3 відсотки від вартості
фактично відпущеної платником збору електричної енергії без
урахування податку на додану вартість.
Стаття 313. Порядок обчислення і сплати збору
313.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює
календарному місяцю.
313.2. Податкові декларації збору подаються платниками збору
органам державної податкової служби у строки, визначені для
місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової
реєстрації.
313.3. Форма податкової декларації встановлюється у порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
313.4. Податкове зобов'язання із збору за базовий податковий
(звітний) період визначається виходячи з ставки збору і вартості
фактично відпущеної електричної енергії, за виключенням вартості
електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними
установками і малими гідроелектростанціями потужністю до 20 МВт.
313.5. Юридичні особи - виробники електричної енергії на
малих гідроелектростанціях потужністю до 20 МВт спрямовують кошти
у розмірі збору на будівництво нових та реконструкцію і
модернізацію діючих малих гідроелектростанцій потужністю до
20 МВт.
Контроль за цільовим використанням таких коштів здійснює
орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці.
313.6. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені
для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової
реєстрації.
ГЛАВА 4. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ
ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
Стаття 314. Платники збору
314.1. Платниками збору є суб'єкти господарювання та їх
відокремлені підрозділи, які провадять діяльність з постачання
природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів.
Стаття 315. Об'єкт оподаткування збором
315.1. Об'єктом оподаткування збором є вартість природного
газу в обсязі, відпущеному кожній категорії споживачів у звітному
періоді, яка визначається на підставі актів приймання-передачі
газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для
населення - на підставі облікових документів), з урахуванням
відповідного тарифу.
Стаття 316. Ставки збору
316.1. Збір справляється у розмірі 2 відсотків на обсяги
природного газу, що постачаються для таких категорій споживачів:
а) підприємства комунальної теплоенергетики, теплові
електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів
господарювання, зокрема блочні (модульні) котельні (в обсязі, що
використовується для надання населенню послуг з опалення та
гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами
окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої
води);
б) бюджетні установи;
в) промислові та інші суб'єкти господарювання та їх
відокремлені підрозділи, що використовують природний газ.
316.2. На обсяги природного газу, що постачається для
населення, збір справляється у розмірі 4 відсотків.
Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору
317.1. Споживачами є такі категорії: населення, бюджетні
установи, підприємства комунальної теплоенергетики, теплові
електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів
господарювання, в тому числі блочні (модульні) котельні, інші
суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, які
використовують природний газ для виробництва товарів та надання
послуг, на інші власні потреби.
317.2. Під діючим тарифом слід розуміти ціну природного газу
для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на
його транспортування і постачання споживачам та суми податку на
додану вартість.
317.3. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює
календарному місяцю.
317.4. Податкові декларації збору подаються платниками збору
органам державної податкової служби у строки, визначені для
місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової
реєстрації.
Форма податкової декларації встановлюється у порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для
місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової
реєстрації.
РОЗДІЛ XV. ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ
РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
Стаття 318. Платники збору
318.1. Платниками збору є загальні користувачі
радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про
радіочастотний ресурс, які користуються радіочастотним ресурсом
України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального
користування на підставі:
318.1.1. ліцензії на користування радіочастотним ресурсом
України;
318.1.2. ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію
радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
318.1.3. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та
випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з
власником ліцензії на мовлення;
318.1.4. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та
випромінювального пристрою.
318.2. Не є платниками збору спеціальні користувачі, перелік
яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та
радіоаматори.
Стаття 319. Об'єкт оподаткування збором
319.1. Об'єктом оподаткування збором є ширина смуги
радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот
загального користування у відповідному регіоні та зазначена в
ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в
дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та
випромінювального пристрою для технологічних користувачів та
користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для
розповсюдження телерадіопрограм.
Стаття 320. Ставки збору
------------------------------------------------------------------ | Вид радіозв'язку | Діапазон | Ставка збору за | | | радіочастот | 1 МГц смуги | | | | радіочастот на | | | | місяць, гривень | |----------------------------+---------------+-------------------| | 1. Радіорелейний зв'язок | 0,03-300 ГГц | 0,36 | | фіксованої радіослужби | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | 2. Радіозв'язок фіксованої,| 0,03-470 МГц | 347,75 | | рухомої сухопутної та | | | | морської радіослужб | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | 3. Радіозв'язок у системі | 30-470 МГц | 347,75 | | охоронної та охоронно- | | | | пожежної сигналізації | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | 4. Радіозв'язок з | 30-470 МГц | 174,42 | | використанням | | | | радіоподовжувачів | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | 5. Радіозв'язок у системі | 1427-2400 МГц | 8,78 | | передавання даних з |2400-2483,5 МГц| | | використанням | 5150-5850 МГц | | | шумоподібних сигналів | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | 6. Радіозв'язок у системі з| 30-3000 МГц | 17,55 | | фіксованим абонентським | | | | радіодоступом стандарту | | | | DECT | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | 7. Транкінговий | 30-470 МГц | 1 078,35 | | радіозв'язок | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | 8. Пошуковий радіозв'язок | 30-960 МГц | 13 909,96 | |----------------------------+---------------+-------------------| | 9. Радіолокаційна та | 30-3000 МГц | 35,10 | | радіонавігаційна | 3-30 ГГц | | | радіослужби | | | |----------------------------+---------------+-------------------| |10. Радіозв'язок | 30-3000 МГц | 23,04 | | супутникової рухомої та | 3-30 ГГц | | | фіксованої радіослужб | | | |----------------------------+---------------+-------------------| |11. Стільниковий | 300-2200 МГц | 8 666,30 | | радіозв'язок | | | |----------------------------+---------------+-------------------| |12. Радіозв'язок у | 2-7 ГГц | 15,36 | | багатоканальних | | | | розподільчих системах | | | | для передавання та | | | | ретрансляції |---------------+-------------------| | телевізійного | 10-42,5 ГГц | 5,49 | | зображення, передавання | | | | звуку, цифрової | | | | інформації | | | |----------------------------+---------------+-------------------| |13. Передавання звуку | 30 кГц-30 МГц | | | залежно від потужності: | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | до 1 кВт включно | | 416,86 | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 1,1 до 10 кВт | | 626,39 | | включно | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 10,1 до 100 кВт | | 886,38 | | включно | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 101 до 500 кВт | | 1 043,25 | | включно | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 501 кВт і вище | | 1 733,26 | |----------------------------+---------------+-------------------| |14. Передавання та | 30-300 МГц | | | ретрансляція | | | | телевізійного | | | | зображення залежно | | | | від потужності: | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 1 до 10 Вт включно | | 17,55 | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 10,1 до 100 Вт | | 52,66 | | включно | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 101 Вт до 1 кВт | | 86,66 | | включно | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 1,1 до 5 кВт | | 139,32 | | включно | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 5,1 до 20 кВт | | 261,09 | | включно | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 20,1 кВт і вище | | 347,75 | |----------------------------+---------------+-------------------| |15. Передавання звуку | 66-74 МГц | | | залежно від потужності: | 87,5-108 МГц | | |----------------------------+---------------+-------------------| | до 100 Вт включно | | 130,54 | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 101 Вт до 1 кВт | | 261,09 | | включно | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 1,1 до 10 кВт | | 416,86 | | включно | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 10,1 кВт і вище | | 522,17 | |----------------------------+---------------+-------------------| |16. Передавання та | 300-880 МГц | | | ретрансляція | | | | телевізійного | | | | зображення залежно | | | | від потужності: | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | до 10 Вт включно | | 12,07 | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 10,1 до 100 Вт | | 24,13 | | включно | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 101 Вт до 1 кВт | | 52,66 | | включно | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 1,1 до 5 кВт | | 104,22 | | включно | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 5,1 до 20 кВт | | 208,43 | | включно | | | |----------------------------+---------------+-------------------| | від 20,1 кВт і вище | | 261,09 | |----------------------------+---------------+-------------------| |17. Види радіозв'язку | 9 кГц-400 ГГц | 522,17 | | (служби, системи, | | | | радіотехнології, | | | | радіоелектронні засоби, | | | | випромінювальні | | | | пристрої), що не | | | | зазначені у пунктах | | | | 1-16 цієї статті | | | ------------------------------------------------------------------
Стаття 321. Порядок обчислення збору
321.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює
календарному місяцю.
321.2. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу -
платників збору та/або зміни до нього подаються центральному
органу державної податкової служби центральним органом з
регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним
ресурсом та надання послуг поштового зв'язку із зазначенням виду
зв'язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування
радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня
поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою,
встановленою центральним органом державної податкової служби за
погодженням з центральним органом з регулювання у сфері
телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання
послуг поштового зв'язку.
321.3. Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду
радіозв'язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги
радіочастот по кожному регіону окремо.
321.4. Платники збору, яким надано право користуватися
радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на
користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір
починаючи з дати видачі ліцензії.
У разі продовження терміну дії ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну
дії продовженої ліцензії.
Інші платники збору сплачують збір починаючи з дати видачі
дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками
збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію
радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній
смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної
кількості дозволів, наданих платнику збору в такій смузі
радіочастот у певному регіоні.
321.5. Розрахунки збору подаються платниками збору до органів
державної податкової служби у строки, визначені для місячного
податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
321.6. Форма розрахунку встановлюється у порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
321.7. Платники збору подають до органів державної податкової
служби копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом
України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний
строк після їх видачі.
Стаття 322. Порядок сплати збору
322.1. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені
для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової
реєстрації.
322.2. У разі несплати збору або сплати його в неповному
обсязі платниками збору протягом шести місяців органи державної
податкової служби подають інформацію про таких платників збору до
центрального органу з регулювання у сфері телекомунікацій,
користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового
зв'язку для вжиття до них заходів згідно із законодавством.
Інформацію про платників збору, які користуються
радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм, які
протягом шести місяців не сплатили збір або сплатили його в
неповному обсязі, органи державної податкової служби подають до
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для
вжиття до них заходів згідно із законодавством.
РОЗДІЛ XVI. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
Стаття 323. Платники збору
323.1. Платниками збору є водокористувачі - суб'єкти
господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх
філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи
без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні
представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці,
які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних
об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших
водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують
воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
Стаття 324. Об'єкт оподаткування збором
324.1. Об'єктом оподаткування збором є фактичний обсяг води,
який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат
води в їх системах водопостачання.
324.2. Об'єктом оподаткування збором за спеціальне
використання води без її вилучення з водних об'єктів є:
324.2.1. для потреб гідроенергетики - фактичний обсяг води,
що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення
електроенергії;
324.2.2. для потреб водного транспорту - час використання
поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що
експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом,
що експлуатується (залежно від кількості місць).
324.3. Об'єктом оподаткування збором за спеціальне
використання води для потреб рибництва є фактичний обсяг води,
необхідної для поповнення водних об'єктів під час розведення риби
та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке
пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування).
324.4. Збір не справляється:
324.4.1. за воду, що використовується для задоволення питних
і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які
знаходяться на даній території в той чи інший період часу,
незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх
житлового фонду та присадибних ділянок);
324.4.2. за воду, що використовується для протипожежних
потреб;
324.4.3. за воду, що використовується для потреб зовнішнього
благоустрою територій міст та інших населених пунктів;
324.4.4. за воду, що використовується для пилозаглушення у
шахтах і кар'єрах;
324.4.5. за воду, що забирається науково-дослідними
установами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів
України, для проведення наукових досліджень у галузі рисосіяння та
для виробництва елітного насіння рису;
324.4.6. за воду, що втрачена в магістральних та
міжгосподарських каналах зрошувальних систем та магістральних
водогонах;
324.4.7. за підземну воду, що вилучається з надр для усунення
шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення, зсуву,
забруднення тощо), крім кар'єрної, шахтної та дренажної води, що
використовується у господарській діяльності після вилучення та/або
отримується для використання іншими користувачами;
324.4.8. за воду, що забирається для забезпечення випуску
молоді цінних промислових видів риби та інших водних живих
ресурсів у водні об'єкти;
324.4.9. за морську воду, крім води з лиманів;
324.4.10. за воду, що використовується садівницькими та
городницькими товариствами (кооперативами);
324.4.11. за воду, що забирається для реабілітації, лікування
та оздоровлення реабілітаційними установами для інвалідів та
дітей-інвалідів, підприємствами, установами та організаціями
фізкультури та спорту для інвалідів та дітей-інвалідів, які
засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів
відповідно до закону.
324.5. Збір за спеціальне використання води для потреб
гідроенергетики не справляється з гідроакумулюючих електростанцій,
які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями.
324.6. Збір за спеціальне використання води для потреб
водного транспорту не справляється:
324.6.1. з морського водного транспорту, який використовує
річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський
порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних
заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та
шлюзування);
324.6.2. під час експлуатації водних шляхів стоянковими
(нафтоперекачувальні станції, плавнафтобази, дебаркадери, доки
плавучі, судна з механічним обладнанням та інші стоянкові судна) і
службово-допоміжними суднами та експлуатації водних шляхів річки
Дунаю.
Стаття 325. Ставки збору
325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих
вод
------------------------------------------------------------------ | Басейни річок, включаючи притоки всіх | Ставки збору, | | порядків |гривень/100 куб. метрів| |----------------------------------------+-----------------------| |Дніпра на північ від м. Києва (Прип'яті | 26,97 | |та Десни), включаючи м. Київ | | |----------------------------------------+-----------------------| |Дніпра на південь від м. Києва (без | 25,65 | |Інгульця) | | |----------------------------------------+-----------------------| |Інгульця | 39,12 | |----------------------------------------+-----------------------| |Сіверського Дінця | 52,60 | |----------------------------------------+-----------------------| |Південного Бугу (без Інгулу) | 29,66 | |----------------------------------------+-----------------------| |Інгулу | 36,39 | |----------------------------------------+-----------------------| |Дністра | 16,16 | |----------------------------------------+-----------------------| |Вісли та Західного Бугу | 16,16 | |----------------------------------------+-----------------------| |Пруту та Сірету | 12,14 | |----------------------------------------+-----------------------| |Тиси | 12,14 | |----------------------------------------+-----------------------| |Дунаю | 10,82 | |----------------------------------------+-----------------------| |Річок Криму | 53,93 | |----------------------------------------+-----------------------| |Річок Приазов'я | 64,75 | |----------------------------------------+-----------------------| |Інших водних об'єктів | 29,66 | ------------------------------------------------------------------
325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод
------------------------------------------------------------------ | Найменування регіону | Ставки збору, гривень/ | | | 100 куб. метрів | |--------------------------------+-------------------------------| |Автономна Республіка Крим | 49,87 | |--------------------------------+-------------------------------| |у тому числі м. Севастополь | 49,87 | |--------------------------------+-------------------------------| |Області: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Вінницька | 43,11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Волинська | 44,53 | |--------------------------------+-------------------------------| |Дніпропетровська | 37,77 | |--------------------------------+-------------------------------| |Донецька | 51,26 | |--------------------------------+-------------------------------| |Житомирська | 43,11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Закарпатська | 28,32 | |--------------------------------+-------------------------------| |Запорізька: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Веселівський, Мелітопольський, | 43,11 | |Приазовський, Якимівський райони| | |--------------------------------+-------------------------------| |решта районів області | 39,12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Івано-Франківська: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Богородчанський, Верховинський, | 67,42 | |Долинський, Косівський, | | |Надвірнянський, Рожнятівський | | |райони | | |--------------------------------+-------------------------------| |решта районів області | 37,77 | |--------------------------------+-------------------------------| |Київська: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Білоцерківський, Бородянський, | 31,34 | |Броварський, Васильківський, | | |Іванківський, Кагарлицький, | | |Києво-Святошинський, | | |Макарівський, Миронівський, | | |Обухівський, Поліський райони | | |--------------------------------+-------------------------------| |решта районів області | 36,97 | |--------------------------------+-------------------------------| |Кіровоградська | 49,87 | |--------------------------------+-------------------------------| |Львівська | 39,12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Луганська | 56,62 | |--------------------------------+-------------------------------| |Миколаївська | 56,62 | |--------------------------------+-------------------------------| |Одеська | 47,20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Полтавська: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Великобагачанський, Гадяцький, | 29,16 | |Зіньківський, Лохвицький, | | |Лубенський, Миргородський, | | |Новосанжарський, | | |Решетилівський, Хорольський, | | |Шишацький райони | | |--------------------------------+-------------------------------| |решта районів області | 32,51 | |--------------------------------+-------------------------------| |Рівненська: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Володимирецький, Здолбунівський,| 34,79 | |Костопільський, Рівненський, | | |Сарненський, Острозький райони | | |--------------------------------+-------------------------------| |решта районів області | 40,40 | |--------------------------------+-------------------------------| |Сумська: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Глухівський, Сумський, | 32,51 | |Роменський, Шосткинський райони | | |--------------------------------+-------------------------------| |решта районів області | 37,01 | |--------------------------------+-------------------------------| |Тернопільська | 52,60 | |--------------------------------+-------------------------------| |Харківська | 40,44 | |--------------------------------+-------------------------------| |Херсонська | 40,44 | |--------------------------------+-------------------------------| |Хмельницька: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Деражнянський, Красилівський, | 33,72 | |Летичівський, | | |Старокостянтинівський, | | |Хмельницький, Полонський, | | |Шепетівський райони | | |--------------------------------+-------------------------------| |решта районів області | 51,26 | |--------------------------------+-------------------------------| |Черкаська | 29,16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Чернівецька | 47,20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Чернігівська: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Городнянський, Корюківський, | 40,44 | |Ічнянський, Сосницький, | | |Щорський, Талалаївський райони | | |--------------------------------+-------------------------------| |решта районів області | 31,61 | |--------------------------------+-------------------------------| |м. Київ | 40,29 | ------------------------------------------------------------------

( Дoкумeнт взятo з сайту Верховної Ради )

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)Обновлено ( 06.05.2011 13:03 )

Статистика

Сотрудничество

Наша компания заинтересована в новых надежных партнерах, у нас есть взаимовыгодные предложения по сотрудничеству к посредникам и продавцам - об этом читайте в разделе СОТРУДНИЧЕСТВО. Также Вы получите полную информацию о нашей фирме и как с нами можно связаться!