ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - 29

PDF
Печать
E-mail
Автор: Administrator
06.05.2011 11:58

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)

  263.10. Коригуючі коефіцієнти 
До ставок плати за користування надрами для видобування
корисних копалин застосовуються коригуючі коефіцієнти, які
визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної
сировини) та умов її видобування:
------------------------------------------------------------------ | Критерії застосування коефіцієнта |Величина коефіцієнта| |-------------------------------------------+--------------------| |Видобування позабалансових запасів корисних| 0,5 | |копалин* | | |-------------------------------------------+--------------------| |Видобування запасів (ресурсів) корисних | 0,5 | |копалин з техногенних родовищ | | |-------------------------------------------+--------------------| |Видобування піщано-гравійної сировини в | 2 | |межах акваторії морів, водосховищ, у річках| | |та їх заплавах (крім видобування, | | |пов'язаного з плановими роботами з | | |очищення фарватерів річок) | | |-------------------------------------------+--------------------| |Видобування вуглекислих мінеральних | 0,85 | |підземних вод (гідрокарбонатних) із | | |свердловин, що не обладнані стаціонарними | | |газовідділювачами | | |-------------------------------------------+--------------------| |Видобування запасів з родовищ, які в | 0,01 | |порядку, визначеному законодавством, | | |визнані як дотаційні запаси | | |-------------------------------------------+--------------------| |Видобування платником запасів корисних | 0,7 | |копалин ділянки надр, затверджених | | |державною експертизою на підставі звітів з | | |геологічного вивчення, яке виконане ним за | | |власні кошти | | ------------------------------------------------------------------
* За умови, що запаси корисних копалин віднесено до такої
категорії на підставі річного плану гірничих робіт або за
результатами геолого-економічної оцінки, проведеної не раніш як за
10 років до виникнення податкових зобов'язань.
263.11. Порядок подання податкових розрахунків
263.11.1. Платник плати за користування надрами для
видобування корисних копалин до закінчення визначеного розділом II
цього Кодексу граничного строку подання податкових розрахунків за
податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу,
подає за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46
цього Кодексу, податкові розрахунки з плати за користування
надрами для видобування корисних копалин органу державної
податкової служби:
за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр,
з якої видобуті корисні копалини;
за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з
якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу
та/або виключної (морської) економічної зони України.
263.11.2. У разі якщо місце обліку платника не збігається з
місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої
видобуто корисні копалини, копія податкового розрахунку з плати за
користування надрами для видобування корисних копалин подається
органу державної податкової служби за місцем обліку платника.
263.11.3. Податковий розрахунок подається платником починаючи
з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий
платник отримав дозвіл на початок (продовження) виконання роботи
підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта.
263.12. Порядок сплати податкових зобов'язань
Платник протягом десяти календарних днів після закінчення
граничного строку подання податкового розрахунку за податковий
(звітний) період сплачує податкові зобов'язання з плати за
користування надрами для видобування корисних копалин у сумі,
визначеній в розрахунку з плати, поданому ним органу державної
податкової служби:
за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр,
з якої видобуті корисні копалини;
за місцем обліку платника в разі розміщення ділянки надр, з
якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу
та/або виключної (морської) економічної зони України.
263.13. Контроль та відповідальність платників
263.13.1. Платник несе відповідальність за правильність
обчислення суми плати за користування надрами для видобування
корисних копалин, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а
також за своєчасність подання органам державної податкової служби
відповідних розрахунків згідно з нормами цього Кодексу та інших
законів України.
Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою
справляння плати за користування надрами для видобування корисних
копалин до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.
Органи державної податкової служби для забезпечення контролю
за правильністю обчислення платником суми плати за користування
надрами для видобування корисних копалин в частині визначення
обсягу (кількості) видобутих корисних копалин у межах наданої йому
ділянки надр, а також коригуючих коефіцієнтів згідно з пунктом
263.10 цієї статті у встановленому законодавством порядку можуть
залучати органи державного геологічного контролю і державного
гірничого нагляду.
263.13.2. За фактами, які відбуваються протягом шести
місяців, щодо невнесення, несвоєчасного внесення платником сум
податкових зобов'язань з плати за користування надрами для
видобування корисних копалин або невиконання платником податкових
зобов'язань з цієї плати, центральний орган державної податкової
служби порушує перед відповідним спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади питання зупинення терміну дії
відповідного спеціального дозволу.
263.13.3. До доходів, що виникли у платника в результаті
реалізації таким платником прав користування ділянкою надр у
період невнесення, несвоєчасного внесення платником сум податкових
зобов'язань з плати за користування надрами для видобування
корисних копалин (за виключенням випадків донарахувань та штрафних
санкцій за результатами перевірок контролюючих органів) протягом
шести місяців, а також на період зупинення терміну дії
відповідного спеціального дозволу, застосовується
адміністративно-господарська санкція у вигляді вилучення
отриманого (нарахованого) платником або відповідним контролюючим
органом прибутку (доходу) від господарської діяльності з
видобування корисних копалин.
263.13.4. Органи державного гірничого нагляду у місячний
термін після прийняття відповідного рішення надсилають до органу
державної податкової служби за місцем податкової реєстрації
платника, який буде здійснювати видобуток корисних копалин, у тому
числі під час геологічного вивчення, повідомлення про надання
такому платнику дозволу на початок ведення видобувних робіт або
погодження на проведення дослідно-промислової розробки.
263.13.5. Органи спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у
місячний термін після прийняття відповідного рішення надсилають до
органу державної податкової служби за місцем податкової реєстрації
платника, який буде здійснювати видобуток корисних копалин, у тому
числі під час геологічного вивчення, копію затверджених платником
схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на
виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу
вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції з
конкретизацією порядку визначення якості сировини та кінцевого
продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної
копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами
уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.
Стаття 264. Плата за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин
264.1. Платники плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин
264.1.1. Платниками плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні
особи - суб'єкти господарської діяльності, які використовують у
межах території України ділянки надр для:
а) зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших
рідких нафтопродуктів;
б) витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання
винопродукції;
в) вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин;
г) зберігання харчових продуктів, промислових та інших
товарів, речовин і матеріалів;
ґ) провадження інших видів господарської діяльності.
264.2. Об'єкт оподаткування
264.2.1. Об'єктом оподаткування платою за користування
надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, є
обсяг підземного простору (ділянки) надр:
а) для зберігання природного газу та газоподібних продуктів -
активний об'єм зберігання газу в пористих чи тріщинуватих
геологічних утвореннях (пластах-колекторах);
б) для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів -
об'єм спеціально створених та існуючих гірничих виробок
(відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин
(печер);
в) для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання
винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин,
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів,
речовин і матеріалів, провадження інших видів господарської
діяльності - площа підземного простору, що надана у користування в
спеціально створених та існуючих гірничих виробках (відпрацьованих
і пристосованих), а також природних порожнинах (печерах).
264.3. Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, не справляється:
264.3.1. з військових частин, закладів, установ і організацій
Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, що фінансуються за рахунок
державного бюджету;
264.3.2. за використання транспортних тунелів та інших
підземних комунікацій, колекторно-дренажних систем та об'єктів
міського комунального господарства;
264.3.3. за використання підземних споруд на глибині не більш
як 20 метрів, збудованих відкритим способом без засипання або з
подальшим ґрунтовим засипанням.
264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин
Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного
виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від
корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час
їх використання:
------------------------------------------------------------------ | Характер | Вид |Одиниця виміру |Ставка плати за| | користування | користування | | користування | | надрами | надрами | | надрами в | | | | | цілях, не | | | | | пов'язаних з | | | | | видобуванням | | | | | корисних | | | | | копалин, за | | | | |одиницю обсягу | | | | | користування | | | | | надрами, | | | | |гривень на рік | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Використання |зберігання |тис. куб. | 0,23 | |підземного |природного газу|метрів | | |простору надр - |та газоподібних|активного | | |пористих чи |продуктів |об'єму | | |тріщинуватих | | | | |геологічних | | | | |утворень | | | | |(пластів- | | | | |колекторів) | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Використання |зберігання |куб. метрів | 0,23 | |підземного |нафти та інших | | | |простору - |рідких | | | |спеціально |нафтопродуктів | | | |створених та |---------------+---------------+---------------| |існуючих |витримування |кв. метрів | 0,64 | |гірничих виробок|виноматеріалів,| | | |(відпрацьованих |виробництво і | | | |і |зберігання | | | |пристосованих), |винопродукції | | | |а також |---------------+---------------+---------------| |природних |вирощування | -"- | 0,37 | |порожнин (печер)|грибів, овочів,| | | | |квітів та | | | | |інших рослин | | | | |---------------+---------------+---------------| | |зберігання | -"- | 0,27 | | |харчових | | | | |продуктів, | | | | |промислових та | | | | |інших товарів, | | | | |речовин і | | | | |матеріалів | | | | |---------------+---------------+---------------| | |провадження | -"- | 0,91 | | |іншої | | | | |господарської | | | | |діяльності | | | ------------------------------------------------------------------
264.5. Порядок обчислення податкових зобов'язань та строк
сплати
264.5.1. Платник плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, до закінчення
визначеного розділом II цього Кодексу граничного строку подання
податкових розрахунків за податковий (звітний) період, що дорівнює
календарному кварталу, подає за формою, встановленою у порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу, податкові розрахунки з
плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, органу державної податкової служби
за місцезнаходженням ділянки надр.
У разі якщо місце обліку платника не збігається із
місцезнаходженням ділянки надр, копія податкового розрахунку з
плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, подається органу державної
податкової служби за місцем його податкової реєстрації.
264.5.2. Платник протягом десяти календарних днів після
закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за
податковий (звітний) період сплачує податкові зобов'язання з плати
за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин, у сумі, визначеній в розрахунку з плати,
поданому ним органу державної податкової служби за
місцезнаходженням ділянки надр.
У разі якщо місце обліку платника не збігається з
місцезнаходженням ділянки надр, платник протягом десяти
календарних днів після закінчення граничного строку подання
податкового розрахунку за податковий (звітний) період додатково
подає (надсилає) до органу державної податкової служби за місцем
його податкової реєстрації копію платіжного документа про сплату
податкових зобов'язань з плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за податковий
(звітний) період.
264.6. Контроль та відповідальність платників
264.6.1. Платник несе відповідальність за правильність
обчислення суми плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, повноту і своєчасність
її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання органам
державної податкової служби відповідних розрахунків згідно з
нормами цього Кодексу та інших законів України.
Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою
справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, до бюджету здійснюють органи
державної податкової служби.
Контроль за правильністю визначення обсягів використання надр
в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюють
органи державного гірничого нагляду в установленому порядку.
Органи державного гірничого нагляду у місячний строк з дня
видачі чи вилучення акта про надання гірничого відводу подають
органам державної податкової служби за місцезнаходженням ділянки
надр інформацію про зміни у переліку користувачів надр.
РОЗДІЛ XII. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ
Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки
265.1. Платники податку
265.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в
тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості.
265.1.2. Визначення платників податку в разі перебування
об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній
сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній
частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих
осіб за належну їй частку;
б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі,
платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх
згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі,
платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
265.2. Об'єкт оподаткування
265.2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової
нерухомості.
265.2.2. Не є об'єктом оподаткування:
а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності
держави або територіальних громад (їх спільній власності);
б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах
відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені
законом;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого
об'єкта на одного платника податку;
ґ) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним
сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше
дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;
д) гуртожитки.
265.3. База оподаткування
265.3.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової
нерухомості.
265.3.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості,
які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом
державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами
державної реєстрації прав на нерухоме майно.
265.3.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що
перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими
особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування
на підставі документів, що підтверджують право власності на такий
об'єкт.
265.3.4. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів
оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з
таких об'єктів.
265.4. Пільги із сплати податку
265.4.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що
перебуває у власності фізичної особи - платника податку,
зменшується:
а) для квартири - на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий
(звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості,
у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в
установленому законом порядку, або за вибором такого платника до
будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в
його власності.
265.5. Ставка податку
265.5.1. Ставки податку встановлюються сільською, селищною
або міською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі
об'єкта житлової нерухомості:
для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів,
та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.
метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року;
для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та
житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів,
ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року.
265.6. Податковий період
265.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює
календарному року.
265.7. Порядок обчислення суми податку
265.7.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової
нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб,
проводиться органом державної податкової служби за
місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.
265.7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що
підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами
державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта
житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою,
встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової
нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником
починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий
об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове
повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання
інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.
265.7.3. Платники податку на підставі документів, що
підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце
проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів
державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі
житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та
нарахованої суми податку.
Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми
податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному
власнику відповідно до цього пункту.
265.7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно,
а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних
осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця
стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після
закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам
державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку
податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна
станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
265.7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно
обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до
1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби
за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою,
встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з
розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової
нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення
права власності на такий об'єкт.
265.7.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової
нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення
права власності на такий об'єкт.
265.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника
об'єкта оподаткування податком
265.8.1. У разі переходу права власності на об'єкт
оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного
року податок обчислюється для попереднього власника за період з
1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив
право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового
власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
265.8.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове
повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації
про перехід права власності.
265.9. Порядок сплати податку
265.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта
оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з
положеннями Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).
265.10. Строки сплати податку
265.10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку
сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення
податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до
30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які
відображаються в річній податковій декларації.
Стаття 266. Збір за місця для паркування транспортних засобів
266.1. Платники збору
266.1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії
(відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які
згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради
організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування
транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та
спеціально відведених автостоянках.
266.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених
для організації та провадження діяльності із забезпечення
паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх
місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість
місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням
сільської, селищної або міської ради про встановлення збору.
Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені
організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування
транспортних засобів, надається виконавчим органом сільської,
селищної, міської ради органу державної податкової служби в
порядку, встановленому розділом I цього Кодексу.
266.2. Об'єкт і база оподаткування збором
266.2.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка
згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально
відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на
автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших
місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі,
споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого
бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для
безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених
статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" ( 875-12 ).
266.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки,
відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів,
стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані
за рахунок коштів місцевого бюджету.
266.3. Ставки збору
266.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день
провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних
засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки,
відведеної для організації та провадження такої діяльності, у
розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати,
установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
266.3.2. При визначенні ставки збору сільські, селищні та
міські ради враховують місцезнаходження спеціально відведених
місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально
відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних
засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим
роботи та їх заповнюваність.
266.4. Особливості встановлення збору
266.4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету
встановлюються відповідною сільською, селищною або міською радою.
266.5. Порядок обчислення та строки сплати збору
266.5.1. Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими
внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29)
включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для
паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена
відповідно до податкової декларації за податковий (звітний)
квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів),
сплачується у строки, визначені для квартального податкового
періоду.
266.5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу
юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення
паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем
реєстрації такого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий
підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби
за місцезнаходженням земельної ділянки.
266.5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює
календарному кварталу.
Стаття 267. Збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності
267.1. Платники збору
267.1.1. Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні
особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи,
які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти
та провадять такі види підприємницької діяльності:
а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;
б) діяльність з надання платних побутових послуг за
переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної
валюти;
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних
грошових лотерей).
267.1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної
діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб'єкти
господарювання:
а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній
власності;
б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення
підприємства та організації споживчої кооперації та
торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;
в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну
діяльність у межах ринків усіх форм власності;
г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж
вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній,
дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і
тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так
і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної
переробки), продукції власного бджільництва;
ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за
нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна,
якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше
одного разу на календарний рік;
д) суб'єкти господарювання, утворені громадськими
організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із
законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими
товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на
підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське
товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами,
зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;
е) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну
діяльність виключно з використанням таких видів товарів
вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно
пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна;
молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із
домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні
напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба;
ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар
і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція;
комбікорм для продажу населенню;
є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного
виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових
відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі
або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;
ж) суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із
закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо
подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у
безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури,
відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);
з) підприємства, установи та організації, які провадять
діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне
господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування
виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а
також учнів і студентів у навчальних закладах.
Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері
розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та
відеоігри.
267.2. Види діяльності, які провадяться з придбанням
пільгового торгового патенту
267.2.1. З придбанням пільгового торгового патенту
провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких
товарів (незалежно від країни їх походження):
а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби
медичного призначення для індивідуального користування, технічні
та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з
цією метою громадськими організаціями інвалідів;
б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для
військовослужбовців на території військових частин і військових
навчальних закладів;
в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних,
кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;
г) сірників;
ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.
267.2.2. З придбанням пільгового торгового патенту
провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких
товарів вітчизняного виробництва:
а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти
непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена
з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових
відправлень підприємствами, що належать до сфери управління
центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та
зв'язку, і фурнітура до них;
б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що
становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим
центральним органом виконавчої влади у сфері культури;
в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки,
медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше
медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види
санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників,
ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для
індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби
реабілітації інвалідів;
г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі
пелюшки, папір туалетний, мило господарське;
ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас
освітлювальний, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова
для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується
населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або
нежитлових приміщеннях;
д) проїзні квитки;
е) зошити.
267.2.3. З придбанням пільгового торгового патенту
провадиться торговельна діяльність виключно з використанням
періодичних видань друкованих засобів масової інформації
вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані
в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних
видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються
юридичними особами - резидентами України.
При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому
цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати
продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження):
ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни,
мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання
та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин,
швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя,
крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.
267.3. Ставки збору
267.3.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності
та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими,
селищними та міськими радами (далі у цьому пункті - органами
місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у
відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати,
установленої законом на 1 січня календарного року (далі -
мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з
урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту
товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.
267.3.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності
(крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних
паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і
пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та
діяльності з надання платних послуг встановлюється в таких межах:
а) на території міста Києва та обласних центрів - від 0,08 до
0,4 розміру мінімальної заробітної плати;
б) на території міста Севастополя, міст обласного значення
(крім обласних центрів) і районних центрів - від 0,04 до
0,2 розміру мінімальної заробітної плати;
в) на території інших населених пунктів - до 0,1 розміру
мінімальної заробітної плати.
267.3.3. У разі якщо пункти продажу товарів (надання послуг)
розташовані в курортній місцевості або на території, прилеглій до
митниці, інших пунктів переміщення через митний кордон, органи
місцевого самоврядування, до бюджетів яких спрямовуються кошти від
сплати збору, можуть прийняти рішення щодо збільшення ставки
збору, встановленої в підпункті 267.3.2 цього пункту, але не більш
як 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.
267.3.4. Ставка збору за провадження торговельної діяльності
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних,
малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних
пунктах встановлюється в межах від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної
заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів
продажу.
267.3.5. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними
цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної
заробітної плати.
267.3.6. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг
на квартал становить:
для використання грального автомата (грального автомата
"кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі
ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення
платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;
для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана,
боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без
них, - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази,
за кожний гральний жолоб (доріжку);
для використання столів для більярда, що вводяться в дію за
допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що
використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір
мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;
для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір
мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.
267.3.7. Ставка збору за провадження торговельної діяльності
із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в
розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.
267.3.8. Ставка збору за провадження торговельної діяльності
із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день
становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.
267.3.9. Ставки збору, визначені відповідно до цієї статті,
округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і
більше округляється до однієї гривні).
267.4. Порядок придбання торгового патенту
267.4.1. Для провадження передбачених цією статтею видів
підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до органу
державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на
придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:
а) найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для
юридичної особи) та прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта
господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків (для фізичної особи);
б) юридична адреса (місцезнаходження) суб'єкта
господарювання, а у разі якщо патент придбається для
відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого
відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право
власності (оренди);
в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої
придбається торговий патент;
г) вид торгового патенту;
ґ) найменування документа про повну або часткову сплату
збору;
д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу
товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної
валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";
е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності
(оренди);
є) період, на який придбається торговий патент.
Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена
відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов
щодо придбання торгового патенту не дозволяється.
267.4.2. Відомості, наведені в поданій суб'єктом
господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально
посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така
заявка.
Звірка відомостей, наведених в поданій суб'єктом
господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки.
Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред'явлені
суб'єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової
служби не залишаються.
У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій
суб'єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких
заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних
відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити
у видачі торгового патенту суб'єкту господарювання.
267.4.3. Торговий патент видається особисто фізичній особі -
підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у
триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового
патенту є зазначена в ньому дата.
267.4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого
обліку.
У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору
видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим
пунктом.
267.4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності
з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними
цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є
платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються
суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого
відокремленого підрозділу.
267.4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності
з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними
цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту
продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну
іноземної валюти.
267.4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та
інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та
продажем товарів, суб'єкт господарювання придбає короткотерміновий
торговий патент.
267.4.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий
патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо
окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць,
торговий патент придбається окремо для кожного з них.
267.4.9. Форма торгового патенту та порядок його заповнення
встановлюються центральним органом державної податкової служби.
267.5. Порядок та строки сплати збору
267.5.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:
а) провадять торговельну діяльність або надають платні
послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується
за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання
платних послуг;
б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за
місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;
в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за
місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;
г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу -
за місцем реєстрації таких платників;
ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та
інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та
продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.
267.5.2. Строки сплати збору:
а) за провадження торговельної діяльності з придбанням
короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один
календарний день до початку провадження такої діяльності;
б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної
діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту),
діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними
цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному
місяцю;
в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не
пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.
267.5.3. Під час придбання торгового патенту суб'єкт
господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На
суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту,
зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць
(квартал) його дії.

{ Джepeло документа zakon1.rada.gov.ua }

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)Обновлено ( 06.05.2011 13:02 )

Статистика

Сотрудничество

Наша компания заинтересована в новых надежных партнерах, у нас есть взаимовыгодные предложения по сотрудничеству к посредникам и продавцам - об этом читайте в разделе СОТРУДНИЧЕСТВО. Также Вы получите полную информацию о нашей фирме и как с нами можно связаться!