ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - 23

PDF
Печать
E-mail
Автор: Administrator
06.05.2011 11:57

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)

Якщо орган  державної податкової служби у встановлений термін 
не надіслав платнику податку зазначеного повідомлення, вважається,
що такий платник відповідає критеріям для одержання права на
автоматичне бюджетне відшкодування податку.
200.22. Починаючи з 1 січня 2014 року камеральна перевірка
податкової звітності платників податку, які мають позитивну
податкову історію, проводиться протягом п'яти календарних днів з
дня подання податкової декларації.
Платники податку, які протягом попередніх 36 послідовних
місяців відповідають критеріям, які затверджуються Кабінетом
Міністрів України, вважаються такими, що мають позитивну податкову
історію.
200.23. Суми податку, не відшкодовані платникам протягом
визначеного цією статтею строку, вважаються заборгованістю бюджету
з відшкодування податку на додану вартість. На суму такої
заборгованості нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової
ставки Національного банку України, встановленої на момент
виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення.
Стаття 201. Податкова накладна
201.1. Платник податку зобов'язаний надати покупцю
(отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником
особою та скріплену печаткою податкову накладну ( z1401-10 ), у
якій зазначаються в окремих рядках:
а) порядковий номер податкової накладної;
б) дата виписування податкової накладної;
в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних
документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану
вартість, - продавця товарів/послуг;
г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);
ґ) місцезнаходження юридичної особи-продавця або податкова
адреса фізичної особи - продавця, зареєстрованої як платник
податку;
д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних
документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану
вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;
е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
є) ціна постачання без урахування податку;
ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому
значенні;
з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням
податку;
и) вид цивільно-правового договору.
201.2. Форма та порядок заповнення податкової накладної
затверджуються центральним органом державної податкової служби.
201.3. У разі звільнення від оподаткування у випадках,
передбачених статтею 197 цього розділу, у податковій накладній
робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідний пункт та/або
підпункт статті 197 цього Кодексу.
201.4. Податкова накладна виписується у двох примірниках у
день виникнення податкових зобов'язань продавця. Оригінал
податкової накладної видається покупцю, копія залишається у
продавця товарів/послуг.
201.5. Для операцій, що оподатковуються, і операцій,
звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові
накладні.
201.6. Податкова накладна ( z1401-10 ) є податковим
документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і
реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих
податкових накладних покупця.
Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих
та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді,
повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі
розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку
протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право
уточнити податкові зобов'язання без застосування штрафних санкцій,
передбачених розділом II цього Кодексу.
201.7. Податкова накладна виписується на кожне повне або
часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що
надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
У разі якщо частка товарів/послуг, послуг не містить
відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково
поставлених товарів/послуг зазначається в додатку до податкової
накладної у порядку, встановленому центральним органом державної
податкової служби, та враховується при визначенні загальних
податкових зобов'язань.
201.8. Право на нарахування податку та складання податкових
накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники
податку в порядку, передбаченому статтею 183 цього Кодексу.
201.9. Не дає права на віднесення сум податку до податкового
кредиту податкова накладна, виписана платником, звільненим від
сплати податку за рішенням суду.
201.10. Податкова накладна видається платником податку, який
здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця
та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до
податкового кредиту.
При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник
податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю
податкову накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
накладних.
Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової
накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру
податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у
текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.
Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку
коригування в електронному вигляді до Державної податкової
адміністрації України є дата та час, зафіксовані у квитанції.
Якщо надіслані податкові накладні та/або розрахунки
коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених відповідно
пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 цього
Кодексу, протягом операційного дня продавцю надсилається квитанція
в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в
електронному вигляді із зазначенням причин.
Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про
прийняття або неприйняття, така податкова накладна вважається
зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних
( 1246-2010-п ) встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Покупець має право звіряти дані отриманої податкової накладної на
відповідність із даними Єдиного реєстру податкових накладних.
Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем
товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових
накладних та порушення порядку заповнення податкової накладної не
дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до
податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку
включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій
накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний
період.
Виявлення розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного
реєстру податкових накладних є підставою для проведення органами
державної податкової служби документальної позапланової виїзної
перевірки продавця та у відповідних випадках покупця
товарів/послуг.
У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову
накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та порядку
реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має
право додати до податкової декларації за звітний податковий період
заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для
включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви
додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів,
що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких
товарів/послуг або копії первинних документів, складених
відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), що підтверджують факт
отримання таких товарів/послуг.
Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення
документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця
для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним
зобов'язань з податку за такою операцією.
201.11. Підставою для нарахування сум податку, що відносяться
до податкового кредиту без отримання податкової накладної
( z1401-10 ), також є:
а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який
виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги,
вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що
містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер
продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними
стандартами;
б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг,
загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального
номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою
такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може
перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку).
У разі використання платниками для розрахунків із споживачами
реєстраторів розрахункових операцій касовий чек повинен містити
дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з
урахуванням податку, та суму цього податку, що сплачується у
складі загальної суми.
Порядок обчислення та накопичення електронними
контрольно-касовими апаратами сум податку ( 1224-2010-п )
встановлює Кабінет Міністрів України.
201.12. У разі ввезення товарів на митну територію України
документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до
податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена
відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.
Для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній
території України документом, що посвідчує право на віднесення сум
податку до податкового кредиту, вважається податкова накладна,
податкові зобов'язання за якою включені до податкової декларації
попереднього періоду.
201.13. Для фізичних осіб, не зареєстрованих як суб'єкти
господарювання, що ввозять товари (предмети) на митну територію
України в обсягах, які підлягають оподаткуванню згідно із
законодавством, оформлення митної декларації ( 748-97-п )
прирівнюється до подання податкової накладної ( z1401-10 ).
201.14. Платники податку зобов'язані вести окремий облік
операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають
оподаткуванню, а також які не є об'єктами оподаткування та
звільнені від оподаткування згідно з цим розділом.
201.15. Зведені результати такого обліку відображаються в
податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу. Платник податку веде
реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному
вигляді, у якому зазначаються порядковий номер податкової
накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання
та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника
податку - продавця, який видав податкову накладну такому платнику
податку. Форма і порядок заповнення реєстру виданих та отриманих
податкових накладних встановлюються відповідно до вимог розділу II
цього Кодексу.
Платники податку щомісяця в терміни, що передбачені для
подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі
для яких цим розділом встановлено звітний податковий період -
квартал, подають органу державної податкової служби копії записів
у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий
період в електронному вигляді.
Орган державної податкової служби розробляє та розміщує на
своєму офіційному веб-сайті програму ведення обліку записів у
реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному
вигляді та забезпечує її безкоштовне розповсюдження (включаючи
необхідні зміни та доповнення) як шляхом надання доступу до
копіювання такої програми, як через Інтернет, так і шляхом запису
на магнітні носії інформації платника за його запитом.
Стаття 202. Звітні (податкові) періоди
202.1. Звітним (податковим) періодом є один календарний
місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом,
календарний квартал, з урахуванням таких особливостей:
а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня,
ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим)
періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та
закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;
б) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день,
ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним
(податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня
такого місяця та закінчується днем такого анулювання.
202.2. Платники податку, які відповідно до підпункту "б"
пункту 154.6 статті 154 цього Кодексу мають право на застосування
нульової ставки податку на прибуток, на період з 1 квітня
2011 року до 1 січня 2016 року можуть вибрати квартальний
податковий період. Заява про вибір квартального податкового
періоду подається податковому органу разом з декларацією за
наслідками останнього податкового періоду календарного року. При
цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з
першого податкового періоду наступного календарного року.
У разі якщо протягом будь-якого періоду з початку
застосування квартального податкового періоду платник податку
втрачає право на застосування нульової ставки податку на прибуток,
передбачений підпунктом "б" пункту 154.6 статті 154 цього Кодексу,
такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний
податковий період, починаючи з місяця, на який припадає таке
перевищення, що зазначається у відповідній податковій декларації
за наслідками такого місяця.
Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки
розрахунків з бюджетом
203.1. Податкова декларація подається за базовий звітний
(податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом
20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) місяця.
203.2. Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму
податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій
декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім
днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1
цієї статті для подання податкової декларації.
Стаття 204. Порядок оподаткування ввезення на митну територію
України давальницької сировини іноземним
замовником та вивезення виробленої з неї готової
продукції
204.1. При ввезенні давальницької сировини на митну територію
України іноземним замовником відповідно до митного режиму
переробки на митній території України повне умовне звільнення від
оподаткування застосовується у разі надання на суму податкового
зобов'язання простого авальованого векселя органу державної
податкової служби з відстроченням платежу на строк переробки
давальницької сировини, що не перевищує максимального строку,
встановленого законодавством України, яке регулює проведення
операцій з давальницькою сировиною.
Порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення)
авальованих векселів визначається відповідно до Закону України
"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах" ( 327/95-ВР ).
204.2. При вивезенні з митної території України готової
продукції, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної
іноземним замовником на митну територію України з урахуванням
вимог Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), податок на додану
вартість не справляється.
Стаття 205. Порядок оподаткування вивезення з митної
території України давальницької сировини
українського замовника та ввезення виготовленої
з неї готової продукції
205.1. Давальницька сировина, що вивозиться з митної
території України українським замовником, за умови дотримання всіх
вимог митного режиму переробки за межами митної території України
податком не обкладається.
205.2. Готова продукція, вироблена з давальницької сировини
українського замовника, яка ввозиться на митну територію України,
обкладається податком у порядку, встановленому для операцій з
ввезення товарів на митну територію України.
205.3. У разі повернення в Україну валютної виручки від
постачання готової продукції за межами митної території України
податок, сплачений за поставлені послуги, придбані матеріали,
паливо, нематеріальні активи, відшкодовується українському
замовнику в порядку, встановленому для експортних операцій.
Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при
переміщенні товарів через митний кордон України
206.1. При ввезенні товарів на митну територію України суми
податку, нараховані митним органом, підлягають сплаті до
державного бюджету платниками податку до/або на день подання
митної декларації безпосередньо на єдиний казначейський рахунок за
винятком операцій, за якими надається звільнення (умовне
звільнення) від оподаткування.
206.2. У разі ввезення товарів на митну територію України
залежно від митного режиму, у який розміщуються ці товари,
оподаткування здійснюється у такому порядку:
206.2.1. у митних режимах імпорту та реімпорту податок
сплачується у повному обсязі (крім товарів, що звільняються від
оподаткування при ввезенні на митну територію України відповідно
до статті 197 цього Кодексу);
206.2.2. у митних режимах транзиту та відмови на користь
держави податок не сплачується;
206.2.3. у митних режимах митного складу, знищення або
руйнування, магазину безмитної торгівлі застосовується повне
умовне звільнення від оподаткування;
206.2.4. у митних режимах тимчасового ввезення (вивезення)
застосовується умовне звільнення від оподаткування, а саме:
а) повне умовне звільнення застосовується у разі:
тимчасового ввезення на митну територію України та подальшого
вивезення товарів відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 )
та додатків B.1-B.9, C, D до Конвенції про тимчасове ввезення
( 995_472 );
тимчасового ввезення на митну територію України та подальшого
вивезення повітряних суден, які ввозяться на митну територію
України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного
лізингу;
тимчасового вивезення товарів з митної території України та
їх подальшого ввезення до закінчення строку тимчасового вивезення;
б) часткове умовне звільнення застосовується в разі
тимчасового ввезення товарів, перелік яких затверджується
Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог статті 4 додатка Е
до Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) (крім підакцизних
та визначених підпунктом "а" цього підпункту), на митну територію
України з метою виробництва чи виконання робіт.
За кожний повний або неповний місяць заявленого строку
перебування зазначених товарів на митній території України
сплачується 3 відсотки суми податку, який підлягав би сплаті в
разі випуску товарів у вільний обіг відповідно до митного режиму
імпорту. Сплачені суми податку включаються до складу сум податку,
що відносяться до податкового кредиту періоду, в якому було
сплачено податок.
У такому ж порядку сплачується податок у разі продовження
строку тимчасового ввезення зазначених товарів відповідно до
Митного кодексу України ( 92-15 ).
Без сплати податку здійснюється продовження строку
тимчасового ввезення зазначених товарів після закінчення
трирічного періоду їх перебування на митній території України та
сплати податку в попередні періоди такого перебування.
Загальна сума податку, яка підлягає сплаті в разі часткового
звільнення від оподаткування товарів, не повинна перевищувати
суми, яка підлягала б сплаті, якби товари було випущено у вільний
обіг у митному режимі імпорту станом на дату, коли на них було
поширено дію режиму тимчасового ввезення.
Сума податку, сплачена на підставі часткового звільнення від
оподаткування товарів, які тимчасово ввозилися на митну територію
України для використання з метою виробництва чи виконання робіт, у
разі розміщення цих товарів в інші митні режими поверненню не
підлягає.
У разі припинення дії режиму тимчасового ввезення з частковим
звільненням від оподаткування товарів та випуску їх у вільний обіг
або передачі ввезених за цим режимом товарів у користування іншій
особі податок сплачується в обсязі, передбаченому законодавством
для ввезення товарів на митну територію України у митному режимі
імпорту, за відрахуванням суми вже сплаченого на підставі
часткового звільнення від оподаткування товарів податку. При цьому
за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті
проценти з сум податкових зобов'язань, що підлягали б сплаті, коли
б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов'язань
відповідно до розділу II цього Кодексу;
206.2.5. У разі розміщення товарів у митному режимі переробки
на митній території України податок не підлягає сплаті.
При цьому повне умовне звільнення надається за умови надання
на суму податкового зобов'язання простого векселя та за умови
вивезення продуктів переробки з митної території України у
визначений строк.
У разі якщо платник податку не подає простого векселя,
податкове зобов'язання сплачується на загальних підставах.
Випуск, обіг та погашення простих векселів здійснюються у
порядку, визначеному законодавством, яке регулює здійснення
операцій з давальницькою сировиною.
206.2.6. Під час ввезення на митну територію України
продуктів переробки товарів, що вивозилися у митному режимі
переробки за межами митної території України, податок сплачується
у порядку, встановленому для митного режиму імпорту, за винятком
операцій з ввезення в Україну продуктів переробки товарів, що
вивозилися за її межі з метою ремонту в митному режимі переробки
за межами митної території України, які не підлягають
оподаткуванню.
206.3. У разі порушення умов митних режимів, під час
розміщення в які надано повне або часткове умовне звільнення від
оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму,
зобов'язана сплатити суму податкового зобов'язання, на яку було
надане умовне звільнення. При цьому з дня надання умовного
звільнення від оподаткування на суму податкового зобов'язання
нараховується пеня відповідно до розділу II цього Кодексу.
206.4. У разі ввезення на митну територію України фізичними
особами особистих речей, товарів та транспортних засобів порядок
стягнення податку, що підлягає сплаті в разі переміщення товарів
через митний кордон України, а також інші умови, не передбачені
цим Кодексом, на яких товари підлягають звільненню від
оподаткування, визначаються законом.
206.5. У разі подальшого вивезення товарів з магазинів
безмитної торгівлі за межі митної території України податок не
справляється (у тому числі за нульовою ставкою).
Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі без
нарахування податку може здійснюватися виключно фізичним особам,
які виїжджають за межі митної території України, та юридичним
особам, які обслуговують пасажирів міжнародних рейсів після
проходження ними паспортного та митного контролю.
У разі вивезення з магазинів безмитної торгівлі або митних
ліцензійних складів товарів, що перебувають у митних режимах
магазину безмитної торгівлі або митного складу, для вільного обігу
на митній території України (крім переміщення до інших магазинів
безмитної торгівлі або митних складів), оподаткування здійснюється
у порядку, передбаченому для операцій з ввезення товарів на митну
територію України.
У разі виявлення митним органом нестачі товарів у магазині
безмитної торгівлі або на митному ліцензійному складі,
нараховується податок згідно з пунктом 190.1 статті 190 цього
Кодексу. Відповідальність за перерахування податку до бюджету несе
власник магазину безмитної торгівлі або власник митного
ліцензійного складу.
206.6. У разі надання фінансових гарантій, встановлених
митним законодавством при переміщенні товарів через митний кордон
України, податок обчислюється відповідно до законодавства і за
офіційним курсом національної валюти, встановленим Національним
банком України, що діє на день оформлення таких гарантій, як при
випуску товарів для вільного обігу у митному режимі імпорту.
Стаття 207. Порядок оподаткування туристичних послуг
207.1. Цією статтею встановлюються правила оподаткування
туристичних послуг, що надаються особою, яка діє від свого
власного імені, не є агентом іншої особи і використовує товари чи
послуги інших осіб у процесі надання цих туристичних послуг.
207.2. Туристична послуга - послуга з тимчасового розміщення
туриста в готелі, мотелі, кемпінгу, інших місцях тимчасового
проживання, а також послуги з харчування, транспортного,
екскурсійно-інформаційного та іншого туристичного обслуговування,
включаючи послуги із страхування життя або здоров'я такого туриста
чи його цивільної відповідальності перед третіми особами, які
включаються до вартості послуги з тимчасового розміщення туриста
або вартості туристичного ваучера (путівки).
Зазначений комплекс туристичних послуг з метою оподаткування
розглядається як єдина туристична послуга.
207.3. Туристичний оператор - особа, яка безпосередньо надає
послугу з тимчасового розміщення туриста чи придбаває послуги
інших платників податку, що включаються до складу туристичної
послуги згідно з пунктом 207.2 цієї статті, з метою їх надання
туристам як безпосередньо, так і через туристичного агента шляхом
постачання туристичного ваучера (путівки).
207.4. Туристичний агент - особа, яка згідно з умовами
цивільно-правового договору, укладеного з туристичним оператором,
придбаває туристичний ваучер (путівку) або проводить посередницькі
операції з його постачання від імені та/або за дорученням
туристичного оператора туристам або іншим туристичним агентам.
207.5. Базою оподаткування в разі проведення операції з
постачання туристичної послуги туристичним оператором або
туристичним агентом є вартість такої послуги (без урахування
податку), яка дорівнює сумі винагороди (маржі) такого туристичного
оператора (агента), тобто різниці між загальною сумою, що
сплачується їх покупцем (без урахування податку), та фактичними
витратами туристичного оператора з проведення оподатковуваних
операцій з постачання товарів/послуг, вартість яких включається до
вартості такої туристичної послуги, а для туристичних агентів -
вартість туристичного ваучера (путівки), придбаного в туристичного
оператора, крім туристичних агентів, які діють у цій операції як
посередники.
207.6. Базою оподаткування в разі проведення операції з
постачання на території України туристичним оператором (агентом)
туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки)), призначеної
для її споживання (отримання) за межами території України, є
винагорода, а саме різниця між вартістю поставлених ним послуг
(туристичного ваучера (путівки)) та вартістю витрат, понесених
таким туристичним оператором (агентом) внаслідок придбання
(створення) таких туристичних послуг.
207.7. Ставка податку, зазначена у підпункті "а" пункту 193.1
статті 193 цього Кодексу, нараховується на базу оподаткування,
визначену згідно з пунктами 207.5 та 207.6 цієї статті.
207.8. У разі якщо постачання туристичної послуги
(туристичного ваучера (путівки)) здійснюється нерезидентом через
резидентів, що не зареєстровані як платники податку, обов'язок із
сплати податку покладається на осіб, які отримують такі послуги.
Сума податку, нарахованого (сплаченого) туристичним
оператором (агентом) відповідно до цього пункту, не підлягає
включенню до складу податкового кредиту та бюджетному
відшкодуванню.
Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються
нерезидентами, місце постачання яких
розташоване на митній території України
208.1. Цією статтею встановлюються правила оподаткування в
разі постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як
платника податку, послуг, місце постачання яких розташоване на
митній території України, особі, яку зареєстровано як платника
податку, чи будь-якій іншій юридичній особі-резиденту.
208.2. Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце
постачання яких розташоване на митній території України, нараховує
податок за основною ставкою податку на базу оподаткування,
визначену згідно з пунктом 190.2 статті 190 цього Кодексу.
При цьому отримувач послуг - платник податку у порядку,
визначеному статтею 201 цього Кодексу, складає податкову накладну
із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для
віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому
порядку.
Податкова накладна складається в одному примірнику і
залишається в отримувача послуг - платника податку.
208.3. Якщо отримувача послуг зареєстровано як платника
податку, сума нарахованого податку включається до складу
податкових зобов'язань декларації за відповідний звітний період.
208.4. Якщо отримувача послуг не зареєстровано як платника
податку, то податкова накладна не виписується. Форма розрахунку
податкових зобов'язань такого отримувача послуг у вигляді додатку
до декларації з цього податку, затверджується у порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
208.5. Отримувач послуг прирівнюється до платника податку для
цілей застосування правил цього розділу щодо сплати податку,
стягнення податкового боргу та притягнення до відповідальності за
правопорушення у сфері оподаткування.
Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у
сфері сільського та лісового господарства, а
також рибальства
209.1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у
сфері сільського і лісового господарства та рибальства та
відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 цієї статті
(далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати
спеціальний режим оподаткування.
209.2. Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума
податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським
підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських
товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю
залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського
підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої
(нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за
рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку
такої суми податку - для інших виробничих цілей.
Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються
сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках,
відкритих в установах банків у порядку ( 11-2011-п ),
затвердженому Кабінетом Міністрів України.
209.3. Якщо сума податку на додану вартість, сплачена
(нарахована) сільськогосподарським підприємством постачальнику на
вартість виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану
за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг,
то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню.
209.4. При вивезенні сільськогосподарських товарів (супутніх
послуг) у митному режимі експорту сільськогосподарське
підприємство - виробник таких товарів/послуг має право на бюджетне
відшкодування податку на додану вартість, сплаченого
(нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких
включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування
здійснюється в загальному порядку.
209.5. Платник податку, який придбаває сільськогосподарські
товари/послуги в сільськогосподарського підприємства, який обрав
спеціальний режим оподаткування, має право збільшити податковий
кредит на суму сплаченого (нарахованого) податку в загальному
порядку.
209.6. Сільськогосподарським вважається підприємство,
основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним
сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих
виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій
питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг
становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг,
поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових
періодів сукупно.
Ця норма діє з урахуванням того, що:
а) для новоутвореного сільськогосподарського підприємства,
зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить
господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, така
питома вага сільськогосподарських товарів/послуг розраховується за
наслідками кожного окремого звітного податкового періоду;
б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної
діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються
оподатковувані операції з постачання капітальних активів, що
перебували у складі його основних фондів не менше ніж
12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі
операції не були постійними і не становили окремої підприємницької
діяльності.
209.7. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у
групах 1-24 ( 2371а-14 ), 4101, 4102, 4103, 4301 ( 2371б-14 )
УКТ ЗЕД, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються,
виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо
платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування
(крім придбання таких товарів у інших осіб), які поставляються
зазначеним платником податку - їх виробником.
209.8. Норми цієї статті не поширюються на виробників
підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які
поставляють виноматеріали (коди згідно з УКТ ЗЕД
2204 29 - 2204 30) ( 2371а-14 ).
209.9. Сільськогосподарське підприємство надає покупцю
податкову накладну в порядку, встановленому цим розділом.
209.10. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта
спеціального режиму оподаткування сільськогосподарське
підприємство реєструється у відповідному органі державної
податкової служби з дотриманням правил та у строки, що визначені
статтею 183 цього Кодексу для реєстрації платників податку на
додану вартість.
У свідоцтві про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, крім
відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника
податку на додану вартість на загальних підставах, повинен
міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського
підприємства.
209.11. Якщо суб'єкт спеціального режиму оподаткування
поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових
періодів сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома
вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених
товарів/послуг, то:
а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим
оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство
зобов'язане визначити податкове зобов'язання з цього податку за
підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено
таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному
порядку;
б) орган державної податкової служби виключає таке
підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
та може повторно включити його до такого реєстру після закінчення
наступних 12 послідовних звітних податкових періодів за наявності
підстав, визначених цією статтею;
в) таке підприємство вважається платником зазначеного податку
на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було
допущено таке перевищення.
Якщо суб'єкти спеціального режиму оподаткування не можуть
самостійно покрити збитки, що виникли внаслідок дії обставин
непереборної сили, такі суб'єкти мають право продовжити строк
застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання
розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом.
Це правило не застосовується, якщо ризики втрати товарів
(запасів) були належно застраховані. У такому випадку суми
одержаних страхових виплат враховуються при визначенні питомої
ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальному
обсязі постачання за відповідний звітний період.
Рішення про наявність обставин непереборної сили, перелік
суб'єктів, що постраждали внаслідок таких обставин, та терміни
застосування спеціального режиму оподаткування без дотримання
розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом, визначаються
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами.
Норми цього пункту починають застосовуватися після закінчення
терміну, визначеного Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
обласними радами.
209.12. Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
підлягає анулюванню в разі, якщо:
а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття
його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування
та/або заяву про його реєстрацію як платника зазначеного податку
на загальних підставах;
б) сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації
платником податку на загальних підставах;
в) сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом
ліквідації або реорганізації;
г) сільськогосподарське підприємство не подає податкової
звітності з податку протягом останніх 12 послідовних звітних
податкових періодів.
У таких випадках сільськогосподарське підприємство
зобов'язане повернути органу державної податкової служби свідоцтво
про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.
209.13. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт
спеціального режиму оподаткування подає податкову декларацію у
строки та в порядку, що встановлені для інших платників податку.
Форма податкової декларації, яка подається сільськогосподарським
підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування,
затверджується відповідно до пункту 201.15 статті 201 цього
Кодексу.
209.14. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт
спеціального режиму оподаткування здійснює оподаткування операцій
з продажу (постачання) сільськогосподарської продукції за ставкою,
визначеною підпунктом "а" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу.
У разі експорту сільськогосподарської продукції
застосовується ставка податку, визначена підпунктом "б" пункту
193.1 статті 193 цього Кодексу.
209.15. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:
209.15.1. виробничі фактори, за рахунок яких сформовано
податковий кредит:
а) товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським
підприємством для їх використання у виробництві
сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які
придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у
виробництві сільськогосподарської продукції.
У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або
придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством
частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг),
а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого
(нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з
частки використання таких товарів/послуг, основних фондів в
операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших
операціях;
б) послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару,
який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається
(заготовлюється) безпосередньо платником податку:
сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його брикетування
чи складування, проведення інших польових робіт, включаючи
внесення добрив та засобів захисту рослин;
пакування та підготовка до продажу, у тому числі сушіння,
очищення, розмелювання, дезінфекція та силосування
сільськогосподарської продукції (01.41.0 КВЕД) ( va375202-05 );
зберігання сільськогосподарської продукції;
вирощування, розведення, відгодівля та забій свійських
сільськогосподарських тварин, застосування засобів захисту тварин,
проведення протиепізоотичних заходів;
отримання послуг з використання сільськогосподарської
техніки, крім отримання її у фінансову оренду (лізинг);
отримання послуг, супутніх веденню сільськогосподарської
діяльності, а саме з питань оподаткування, бухгалтерської
звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого
управління (74.14.0 КВЕД) ( va375202-05 );
знищення бур'яну та шкідливих комах, оброблення посівів і
сільськогосподарських площ засобами захисту рослин, а також
використання засобів захисту тварин;
експлуатація меліоративних зрошувальних та осушувальних
систем для посівних площ і сільськогосподарських угідь;
розділ м'яса для товарної кондиції;
209.15.2. діяльність у сфері сільського господарства:
а) виробництво продукції рослинництва, а саме рослинних
культур, а також вирощування фруктів та овочів, квітів та
декоративних рослин (у відкритих або закритих ґрунтах), грибів,
насіння, прянощів, саджанців та водоростей, а також їх обробка,
переробка та/або консервація;
б) виробництво продукції тваринництва, а саме свійських
сільськогосподарських тварин, птахівництва, кролівництва,
бджільництва, а також розведення шовкопрядів, змій та інших
плазунів або слимаків та інших наземних ссавців, безхребетних та
комах, а також їх обробка, переробка та/або консервація;
в) надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з
використанням сільськогосподарської техніки, крім надання її у
фінансову оренду (лізинг);
209.15.3. діяльність у сфері лісового господарства
(лісництва):
а) залісення, вирощування і догляд за деревами або
чагарниками чи вирубування дерев та/або чагарників;
б) збирання дикорослих грибів та ягід, інших дикорослих
рослин, їх обробка та консервація;
209.15.4. діяльність у сфері рибальства:
а) розведення та/або виловлення прісноводної (лиманної) риби
чи інших прісноводних (лиманних) (05.02.0, 05.01.0 КВЕД)
( va375202-05 );
б) розведення та виловлення морської або океанічної риби або
безхребетних (05.02.0, 05.01.0 КВЕД) ( va375202-05 );
в) розведення та виловлювання мушель, устриць, ракоподібних,
жаб, дикорослих водоростей;
г) обробка та/або консервація риби або інших прісноводних чи
морських безхребетних, мушель, устриць, ракоподібних, жаб,
дикорослих водоростей;
209.15.5. виробництво продукції на давальницьких умовах із
сировини, яка вирощується, відгодовується, виловлюється або
збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку, - це
операція з постачання сільськогосподарської сировини замовником
(власником) - суб'єктом спецрежиму виробникові (переробникові) та
прийняття останнім для переробки (обробки, збагачення чи
використання) на готову продукцію на виробничих потужностях такого
виробника (переробника) за відповідну плату без отримання права
власності на таку продукцію.
209.16. Обробка чи переробка продукції, одержаної в
результаті діяльності платника податку у сфері сільського та
лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері
сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо
така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або
збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім
їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0,
15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0,
15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0
КВЕД) ( va375202-05 ).
209.17. Дія спеціального режиму оподаткування діяльності у
сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства
поширюється на:
209.17.1. вирощування зернових та технічних культур (01.11.0
КВЕД) ( va375202-05 ):
вирощування зернових культур на зерно для продовольчого
споживання, на корм, на насіння;
вирощування бобових культур, які підлягатимуть сушінню,
лущінню на зерно для продовольчого споживання, на корм, на
насіння;
вирощування картоплі для продовольчого споживання, технічних
цілей, на насіння;
вирощування фабричного цукрового буряку;
вирощування тютюну і махорки, первинне оброблення листя
(збирання, сушіння, сортування тощо), вирощування розсади;
вирощування насіння та плодів олійних культур (арахісу, сої,
соняшнику, кользи, рапсу, рижію тощо) для продовольчого
споживання, технічних цілей, а також на насіння;
вирощування однорічних і багаторічних трав на зелений корм,
випас, сіно, сінаж і силос;
вирощування кормових коренеплодів (буряку, брукви, турнепсу
тощо);
вирощування баштанних кормових культур;
вирощування зернових і зернобобових, а також їх сумішей на
зелений корм, випас, сіно, сінаж, силос;
одержування насіння цукрового буряку та насіння кормових
культур (включаючи трави);

( Джepeло тексту - http://zakon1.rada.gov.ua )

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)

Обновлено ( 06.05.2011 13:00 )

Статистика

Сотрудничество

Наша компания заинтересована в новых надежных партнерах, у нас есть взаимовыгодные предложения по сотрудничеству к посредникам и продавцам - об этом читайте в разделе СОТРУДНИЧЕСТВО. Также Вы получите полную информацию о нашей фирме и как с нами можно связаться!