ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - 22

Печать
Автор: Administrator
06.05.2011 11:56

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)

197.1.14. постачання житла (об'єктів житлового  фонду),  крім 
їх першого постачання.
У цьому підпункті перше постачання житла (об'єкта житлового
фонду) означає:
а) першу передачу готового новозбудованого житла (об'єкта
житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг
(включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із
спорудження такого житла за рахунок замовника;
б) перший продаж реконструйованого або капітально
відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є
особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його
з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або
капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію
чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
Норми цього підпункту поширюються також на перший продаж
дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об'єктів
власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло
(житловий фонд);
197.1.15. надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне
постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і
зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої
допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам)
благодійної допомоги відповідно до законодавства про
благодійництво та благодійні організації.
Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання
товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної
допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів
компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом,
такі операції оподатковуються на загальних підставах.
На товари, які надходять як благодійна допомога від
вітчизняних благодійників за основними напрямами, визначеними
статтею 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні
організації" ( 531/97-ВР ), поширюються правила маркування.
Маркування проводиться шляхом нанесення напису "Благодійна
допомога. Продаж заборонено" на етикетку, ярлик або безпосередньо
на зовнішню або внутрішню упаковку товару. Під час маркування
товарів благодійної допомоги може використовуватися символіка
благодійної організації та благодійника.
Товари маркуються таким чином, щоб під час огляду упаковки
або безпосередньо товарів напис було видно повністю і чітко.
Товари благодійної допомоги маркуються благодійниками, які
надають таку допомогу.
Контроль за виконанням правил маркування здійснюють місцеві
органи виконавчої влади та органи державної податкової служби.
Благодійна допомога може надаватися у вигляді товарів, робіт,
послуг, призначених для використання юридичними особами - її
набувачами з метою провадження діяльності за напрямами,
передбаченими статтею 4 Закону України "Про благодійництво та
благодійні організації" ( 531/97-ВР ).
Після отримання від благодійника пропозиції щодо надання
благодійної допомоги у вигляді товарів, її видів, розмірів тощо
юридична особа - набувач благодійної допомоги:
визначає з урахуванням рекомендацій відповідних органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування коло осіб,
яким вона надаватиметься;
повідомляє благодійника про намір прийняти запропоновану
благодійну допомогу.
Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги ведуть
бухгалтерський та оперативний облік надходження, зберігання,
розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів,
робіт, послуг, а також звітність за встановленою центральним
органом виконавчої влади в галузі статистики формою, яку
надсилають органам державної податкової служби.
Для бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з благодійною
допомогою, юридичні особи - набувачі благодійної допомоги
користуються планом рахунків та інструкцією, що діють в Україні.
Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги самостійно
визначають порядок аналітичного обліку операцій, пов'язаних з
благодійною допомогою, відкривають відповідні рахунки.
Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги у своїй річній
фінансовій звітності відображають:
у бухгалтерському балансі - окремо кошти (товари, роботи,
послуги), отримані як благодійна допомога;
у звіті про прибутки та збитки - окремо вартісну величину
отриманої благодійної допомоги.
У додатку (коментарі) до річного звіту робляться необхідні
пояснення щодо зазначених показників діяльності, пов'язаної з
благодійною допомогою.
Контроль за отриманням, зберіганням, розподілом благодійної
допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг здійснюють місцеві
органи виконавчої влади, а за їх цільовим використанням - місцеві
органи виконавчої влади та органи державної податкової служби.
Отримані з метою надання благодійної допомоги марковані
товари, які поставляються за кошти чи інші види компенсації,
та/або виручка, отримана за таке постачання, підлягають вилученню
в недобросовісного продавця і конфіскуються в дохід держави в
установленому порядку.
Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання
благодійної допомоги у вигляді зазначених у розділі VI цього
Кодексу підакцизних товарів, цінних паперів (крім наданих
ендавментів, зазначених у розділі IV цього Кодексу),
нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для
використання в господарській діяльності;
197.1.16. безоплатної передачі в державну власність чи
комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у
їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають
на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого
платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у
межах їх повноважень.
Норми цього підпункту поширюються також на операції з
безоплатної передачі об'єктів з балансу юридичної особи будь-якої
форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в
державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням
органу державної влади України або органу місцевого
самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, незалежно від
того, чи є суб'єкти операції платниками податку;
197.1.17. безоплатного постачання товарів/послуг власного
виробництва підсобними господарствами і лікувально-виробничими
трудовими майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів,
територіальних центрів соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), центрів реінтеграції бездомних громадян,
центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення
волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-профілактичних закладів
особливого типу та диспансерів за умови, що така передача
здійснюється для задоволення власних потреб зазначених закладів;
197.1.18. постачання державних платних послуг фізичним або
юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими
органами або законодавством надавати зазначені послуги,
обов'язковість отримання (надання) яких установлюється
законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії,
сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо;
197.1.19. надання послуг з реєстрації актів громадянського
стану державними органами, уповноваженими здійснювати таку
реєстрацію згідно із законодавством;
197.1.20. постачання бібліотеками, які перебувають у
державній або комунальній власності або у власності всеукраїнських
громадських організацій інвалідів, платних послуг з комплектування
реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів),
користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (у тому
числі нічним абонементом), тематичного добору літератури за
запитом споживача та надання тематичних, адресно-бібліографічних
та фактографічних довідок;
197.1.21. постачання (продажу, передачі) земельних ділянок,
земельних часток (паїв), крім тих, що розміщені під об'єктами
нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до
законодавства (з урахуванням положень абзацу першого підпункту
197.1.13 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу);
орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у
власності держави або територіальної громади, якщо така орендна
плата повністю зараховується до відповідних бюджетів;
197.1.22. оплати вартості фундаментальних досліджень,
науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою,
яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунка Державного
казначейства України;
197.1.23. безкоштовної передачі приладів, обладнання,
матеріалів, крім підакцизних, науковим установам та науковим
організаціям, вищим навчальним закладам III-IV рівнів акредитації,
внесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким
надається підтримка держави;
197.1.24. постачання в сільській місцевості
сільськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шкіл,
дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров'я та
надання матеріальної допомоги (в межах одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян на місяць на одну особу) продуктами
харчування власного виробництва та послуг з обробки землі
багатодітним сім'ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим
громадянам, інвалідам, одиноким особам похилого віку, особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та школам,
дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров'я;
197.1.25. постачання (передплати) періодичних видань
друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань
еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та
навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників
українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких
періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній
території України.
197.1.26. передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів,
майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник
до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи
на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому
числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України)
( 92-15 ), у розпорядження державних установ або організацій,
уповноважених здійснювати їх збереження або постачання згідно із
законодавством, а також операції з безоплатної передачі
зазначеного в цьому пункті майна у випадках, визначених
законодавством, у володіння і користування державних органів,
установ (організацій), які утримуються за рахунок бюджетних
коштів, а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків сімейного
типу, прийомних сімей.
Операції з подальшого постачання зазначених товарів
оподатковуються на загальних підставах;
197.1.27. постачання лікарських засобів, дозволених для
виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного
реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а
також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України;
197.1.28. постачання товарів/послуг у частині суми
компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та
регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з
бюджету.
197.2. Звільняються від оподаткування операції з постачання
та ввезення на митну територію України товарів/послуг,
передбачених для власних потреб дипломатичних представництв,
консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних
організацій в Україні, а також для використання особами з числа
дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх
сімей, що проживають разом з такими особами. Порядок
( 1240-2010-п ) звільнення від оподаткування та перелік операцій,
що підлягають звільненню від оподаткування, встановлюються
Кабінетом Міністрів України виходячи з принципу взаємності
стосовно кожної окремої держави.
У разі подальшого постачання (продажу) на митній території
України транспортних засобів, що були ввезені із звільненням від
оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок
сплачується особою, зазначеною у третьому абзаці підпункту 3
пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу не пізніше дня такого
постачання.
197.3. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на
митну територію України товарів морського промислу (риба, ссавці,
мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо в охолодженому, солоному,
мороженому, консервованому вигляді, перероблені на борошно або
іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами,
зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або
Судновій книзі України ( 1069-97-п ). Операції з подальшого
постачання зазначених товарів юридичними особами - судновласниками
або фрахтувальниками оподатковуються в загальному порядку,
встановленому цим Кодексом.
197.4. Звільнення від оподаткування товарів, передбачене
пунктом 197.1 цієї статті, поширюється на операції із ввезення на
митну територію України.
197.5. Звільнення від оподаткування, передбачене пунктом
197.1 цієї статті, не поширюється на операції з підакцизними
товарами, зазначеними в розділі VI цього Кодексу.
197.6. Звільняються від оподаткування операції з постачання
товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що
надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг
з постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів
комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління,
інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого
платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за
дорученням іншої особи без передачі права власності на такі
товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та
організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів,
де кількість інвалідів, які мають у таких організаціях основне
місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не
менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних
працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці
таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як
25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці, що належать до
складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на
прибуток підприємств.
Безпосереднім вважається виготовлення товарів/послуг, у
результаті якого сума витрат з переробки (обробка, інші види
перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових
частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються при
виготовлені таких товарів/послуг, становить не менш як 8 відсотків
ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій
інвалідів мають право застосовувати зазначену пільгу за наявності
реєстрації у відповідному органі державної податкової служби, яка
здійснюється на підставі рішення міжвідомчої Комісії з питань
діяльності підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів і відповідної заяви платника податку про бажання
отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).
У разі порушення вимог цього підпункту платником податку
орган державної податкової служби скасовує його реєстрацію як
особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов'язання
такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за
результатами якого були виявлені такі порушення, відповідно до
загальних правил оподаткування, встановлених цим Кодексом, та з
одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.
Податкова звітність таких підприємств та організацій
подається в порядку, встановленому законодавством.
197.7. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на
митну територію України культурних цінностей за кодами згідно з
УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ) 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00,
9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00,
виготовлених 50 і більше років тому.
197.8. Звільняються від оподаткування операції з постачання
послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом
через митну територію України, а також з постачання послуг,
пов'язаних із таким перевезенням (переміщенням).
197.9. Звільняються від оподаткування операції з постачання
послуг, що надаються іноземним суднам та вітчизняним суднам, які
здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і
вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України
портовими зборами.
197.10. Звільняються від оподаткування операції з постачання
послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, які
здійснюють внутрішні, міжнародні та транзитні польоти в районах
польотної інформації зони відповідальності України. Порядок
( 101-2011-п ) документального оформлення, виписки податкових
накладних та відображення цих операцій у податковій звітності
визначається Кабінетом Міністрів України.
197.11. Звільняються від оподаткування операції із ввезення
на митну територію України майна як міжнародної технічної
допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, а також як гуманітарної допомоги, наданої згідно з
нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ).
197.12. Звільняються від оподаткування операції банків та
інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим
способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами
підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими
особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі
іпотеку, та на яке було звернено стягнення.
197.13. Звільняються від оподаткування операції банків з
продажу (передачі) або придбання зобов'язань за депозитами
(вкладами).
197.14. Звільняються від оподаткування операції із ввезення
на митну територію України природного газу за кодом згідно з
УКТ ЗЕД 2711 21 00 00 ( 2371а-14 ).
197.15. Звільняються від оподаткування операції з постачання
будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та
житла, що будується за державні кошти.
197.16. Звільняються від оподаткування операції із ввезення
на митну територію України:
197.16.1. устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах
енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, засобів
вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних
ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних
видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел
енергії;
197.16.2. матеріалів, устаткування, комплектуючих, що
використовуються для виробництва:
197.16.2.1. устаткування, яке працює на відновлюваних
джерелах енергії;
197.16.2.2. матеріалів, сировини, устаткування та
комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві
альтернативних видів палива або виробництві енергії з
відновлюваних джерел енергії;
197.16.2.3. енергозберігаючого обладнання і матеріалів,
виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне
використання паливно-енергетичних ресурсів;
197.16.2.4. засобів вимірювання, контролю та управління
витратами паливно-енергетичних ресурсів.
Операції із ввезення на митну територію України зазначених у
цьому пункті товарів звільняються від оподаткування, якщо ці
товари застосовуються платником податку для власного виробництва
та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не
виробляються в Україні.
Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання таких
товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові
зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає
таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути
сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а
також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із
120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що
діяла на день сплати податкового зобов'язання, та за період з дня
ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов'язання.
197.17. На період проведення військових навчань на території
України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради
миру" ( 950_001 ), звільняються від оподаткування операції з
поставки на митній території України пально-мастильних матеріалів,
що придбаваються нерезидентами для передання учасникам спільних з
підрозділами Збройних Сил України військових навчань.
Порядок, перелік підприємств та обсяги поставки
пально-мастильних матеріалів встановлюються Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 198. Податковий кредит
198.1. Право на віднесення сум податку до податкового кредиту
виникає у разі здійснення операцій з:
а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх
ввезення на митну територію України) та послуг;
б) придбання (будівництво, спорудження, створення)
необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну
територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або
ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при
передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого
вести облік результатів спільної діяльності);
в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території
України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є
митна територія України;
г) ввезення необоротних активів на митну територію України за
договорами оперативного або фінансового лізингу.
198.2. Датою виникнення права платника податку на віднесення
сум податку до податкового кредиту вважається:
дата тієї події, що відбулася раніше:
дата списання коштів з банківського рахунка платника податку
на оплату товарів/послуг;
дата отримання платником податку товарів/послуг, що
підтверджено податковою накладною.
Для операцій із ввезення на митну територію України товарів
та з постачання послуг нерезидентом на митній території України
датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового
кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими
зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу.
Датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на
збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди
(лізингу) є дата фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу
таким орендарем.
Датою виникнення права замовника на віднесення сум до
податкового кредиту з договорів (контрактів), визначених
довгостроковими відповідно до пункту 187.9 статті 187 цього
Кодексу, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт
(оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами
(контрактами).
Для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється
приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг
засвідчується даними обліку.
198.3. Податковий кредит звітного періоду визначається
виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але
не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39
цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих
(сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом
193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у
зв'язку з:
придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх
імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в
оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності
платника податку;
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів
(основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних
активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні
капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою
подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах
господарської діяльності платника податку.
Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно
від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали
використовуватися в оподатковуваних операціях у межах
господарської діяльності платника податку протягом звітного
податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник
податку оподатковувані операції протягом такого звітного
податкового періоду.
198.4. Якщо платник податку придбає (виготовляє)
товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх
використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або
звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені
(нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не
відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.
198.5. Якщо у подальшому такі товари/послуги фактично
використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або
звільняються від оподаткування відповідно до цього розділу (за
винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом
196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу), чи основні фонди
переводяться до складу невиробничих фондів або встановлено факти
недостачі (крадіжки), то з метою оподаткування такі
товари/послуги, основні фонди вважаються проданими за їх звичайною
ціною у податковому періоді, на який припадає таке використання
або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення,
будівництва, спорудження), у тому випадку, якщо платник податку
скористався правом на податковий кредит за цими
товарами/послугами.
Датою використання товарів/послуг вважається дата визнання
витрат відповідно до розділу III цього Кодексу.
198.6. Не відносяться до податкового кредиту суми податку,
сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг,
не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням
вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними
документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу).
У разі якщо на момент перевірки платника податку органом
державної податкової служби суми податку, які попередньо віднесені
до податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними
цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність
відповідно до закону.
У разі якщо платник податку не включив у відповідному
звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану
вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право
зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки
податкової накладної.
Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання
чинності цим Кодексом або застосовують касовий метод, мають право
на включення до податкового кредиту сум податку на підставі
податкових накладних, отриманих протягом 60 календарних днів з
дати списання коштів з банківського рахунка платника податку.
Для банківських установ при одержанні ними права власності на
заставне майно з метою подальшого продажу таке право зберігається
до моменту продажу такого заставленого майна.
Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового
кредиту
199.1. У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги
частково використовуються в оподатковуваних операціях, а
частково - ні, до сум податку, які платник має право віднести до
податкового кредиту, включається та частка сплаченого
(нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка
відповідає частці використання таких товарів/послуг в
оподатковуваних операціях.
199.2. Частка використання сплаченого (нарахованого) податку
за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між
оподатковуваними та неоподатковуваними операціями визначається у
відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних
операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний
рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та
неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же
попередній календарний рік. Визначена у процентах величина
застосовується протягом поточного календарного року.
199.3. Платники податку, у яких протягом попереднього
календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі
неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді,
а також новостворені платники податку проводять у поточному
календарному році розрахунок частки використання придбаних
товарів/послуг між оподатковуваними та неоподатковуваними
операціями на підставі розрахунку, визначеного за фактичними
даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних
операцій першого звітного податкового періоду, в якому
задекларовані такі операції.
Розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого)
податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між
оподатковуваними та неоподатковуваними операціями подається до
органу державної податкової служби одночасно з податковою
декларацією звітного податкового періоду, в якому задекларовані
такі оподатковувані та неоподатковувані операції.
199.4. Платник податку за підсумками календарного року
здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в
оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених
протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У
разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням
суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів
оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з
початку поточного року до дати зняття з обліку.
Перерахунок частки використання необоротних активів в
оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і
36 місяців їх використання.
199.5. Частка використання застосовується для проведення
коригування сум податку, які віднесено до податкового кредиту.
Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у
податковій декларації за останній податковий період року. У разі
зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду,
коригування відображається платником податку у податковій
декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з
обліку.
199.6. Правила цієї статті не застосовуються та податковий
кредит не зменшується в разі:
проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту
196.1 статті 196 цього Кодексу;
постачання платником податку відходів і брухту чорних і
кольорових металів, які утворилися в такого платника внаслідок
переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів,
заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні
(демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних
операцій.
Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає
сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету
України або відшкодуванню з Державного бюджету
України (бюджетному відшкодуванню), та строки
проведення розрахунків
200.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до
Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню,
визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання
звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого
звітного (податкового) періоду.
200.2. При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з
пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті
(перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.
200.3. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з
пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми
податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні
(податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого
відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового
боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного
звітного (податкового) періоду.
200.4. Якщо в наступному податковому періоді сума,
розрахована згідно з пунктом 200.1 цієї статті, має від'ємне
значення, то:
а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого
від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій
отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах
постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету
України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній
території України - сумі податкового зобов'язання, включеного до
податкової декларації за попередній період за отримані від
нерезидента послуги отримувачем товарів/послуг;
б) залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів
після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що
відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.
200.5. Не мають права на отримання бюджетного відшкодування
особи, які:
були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за
12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається
заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового
кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних
фондів);
мали обсяги оподатковуваних операцій за останні
12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного
відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок
придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).
200.6. Платник податку може прийняти самостійно рішення про
зарахування в повному обсязі належної йому суми бюджетного
відшкодування або її частини у зменшення податкових зобов'язань з
цього податку, що виникли протягом наступних звітних (податкових)
періодів, за наявності умов, передбачених пунктом 200.4 цієї
статті. Зазначене рішення відображається платником податку у
податковій декларації, яку він подає за результатами звітного
(податкового) періоду, в якому виникає право на подання заяви про
отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. У
разі прийняття такого рішення зазначена сума не враховується при
розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних звітних
(податкових) періодів.
200.7. Платник податку, який має право на отримання
бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми
бюджетного відшкодування, подає відповідному органу державної
податкової служби податкову декларацію та заяву про повернення
суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій
декларації.
200.8. До декларації додаються розрахунок суми бюджетного
відшкодування, а також оригінали митних декларацій (примірників
декларанта), що підтверджують вивезення товарів (супутніх послуг)
за межі митної території України.
200.9. Форма заяви про відшкодування та форма розрахунку суми
бюджетного відшкодування визначаються центральним органом
державної податкової служби.
200.10. Протягом 30 календарних днів, що настають за
граничним терміном отримання податкової декларації, податковий
орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних.
200.11. За наявності достатніх підстав, які свідчать, що
розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з
порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має
право провести документальну позапланову виїзну перевірку платника
для визначення достовірності нарахування такого бюджетного
відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за
граничним терміном проведення камеральної перевірки.
Перелік достатніх підстав, які надають право податковим
органам на позапланову виїзну документальну перевірку платника
податку на додану вартість для визначення достовірності
нарахування бюджетного відшкодування податку ( 1238-2010-п ),
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
200.12. Орган державної податкової служби зобов'язаний у
п'ятиденний строк після закінчення перевірки подати органу
Державного казначейства України висновок із зазначенням суми, що
підлягає відшкодуванню з бюджету.
200.13. На підставі отриманого висновку відповідного органу
державної податкової служби орган Державного казначейства України
видає платнику податку зазначену в ньому суму бюджетного
відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на
поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому
банку протягом п'яти операційних днів після отримання висновку
органу державної податкової служби.
200.14. Якщо за результатами камеральної або документальної
позапланової виїзної перевірки орган державної податкової служби
виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі,
заявленій у податковій декларації, то такий орган:
а) у разі заниження заявленої платником податку суми
бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної органом державної
податкової служби за результатами перевірок, надсилає платнику
податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого
заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку
вважається, що платник податку добровільно відмовляється від
отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та
враховує її згідно з пунктом 200.6 цієї статті у зменшення
податкових зобов'язань з цього податку в наступних податкових
періодах;
б) у разі перевищення заявленої платником податку суми
бюджетного відшкодування над сумою, визначеною органом державної
податкової служби за результатами перевірок, надсилає платнику
податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого
перевищення та підстави для її вирахування;
в) у разі з'ясування за результатами проведення перевірок
факту, за яким платник податку не має права на отримання
бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове
повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови в наданні
бюджетного відшкодування.
200.15. У разі якщо за результатами перевірки сум податку,
заявлених до відшкодування, платник податку або орган державної
податкової служби розпочинає процедуру адміністративного або
судового оскарження, орган державної податкової служби не пізніше
наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення
від платника або ухвали суду про порушення провадження у справі
зобов'язаний повідомити про це орган Державного казначейства
України. Орган Державного казначейства України тимчасово припиняє
процедуру відшкодування в частині оскаржуваної суми до набрання
законної сили судовим рішенням.
Після закінчення процедури адміністративного або судового
оскарження орган державної податкової служби протягом п'яти
робочих днів, що настали за днем отримання відповідного рішення,
зобов'язаний подати органу Державного казначейства України
висновок із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з
бюджету.
200.16. У разі якщо платник податку експортує товари (супутні
послуги) за межі митної території України, отримані від іншого
платника податку на умовах комісії, консигнації, доручення або
інших видів договорів, які не передбачають переходу права
власності на такі товари (супутні послуги) від такого іншого
платника податку до експортера, право на отримання бюджетного
відшкодування має такий інший платник податку. При цьому комісійна
винагорода, отримана платником податку - експортером від такого
іншого платника податку, включається до бази оподаткування за
ставкою, визначеною підпунктом "а" пункту 193.1 статті 193 цього
Кодексу, та не включається до митної вартості товарів, які
експортуються.
200.17. Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому
числі заборгованості бюджету) є доходи Державного бюджету України.
Забороняється обумовлювати або обмежувати виплату бюджетного
відшкодування наявністю або відсутністю доходів, отриманих від
цього податку в окремих регіонах України.
200.18. Платники податку, які мають право на бюджетне
відшкодування відповідно до цієї статті, подали відповідну заяву
та відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 цієї статті,
мають право на автоматичне бюджетне відшкодування податку.
Автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за
результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом
20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання
податкової декларації, та відповідно до вимог, визначених
статтею 76 цього Кодексу.
200.18.1. Орган державної податкової служби зобов'язаний
протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки надати
органу Державного казначейства України висновок із зазначенням
суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.
200.18.2. Орган Державного казначейства України надає
платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування
шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний
банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку
протягом трьох операційних днів після отримання висновку органу
державної податкової служби.
200.18.3. Посадові особи органів державної податкової служби
та органів Державного казначейства України в разі порушення
визначених у пункті 200.18 цієї статті термінів відшкодування
несуть відповідальність відповідно до закону.
200.19. Право на отримання автоматичного бюджетного
відшкодування податку мають платники податку, які відповідають
одночасно таким критеріям:
200.19.1. не перебувають у судових процедурах банкрутства
відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 );
200.19.2. юридичні особи та фізичні особи - підприємці
включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено
записів про:
а) відсутність підтвердження відомостей;
б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);
в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи,
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
г) визнання повністю або частково недійсними установчих
документів чи змін до установчих документів юридичної особи;
ґ) припинення державної реєстрації юридичної особи чи
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно
таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких
проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
200.19.3. здійснюють операції, до яких застосовується нульова
ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти
послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно
становить не менше 50 відсотків загального обсягу поставок (для
платників податку з квартальним звітним періодом - протягом
попередніх чотирьох послідовних звітних періодів));
200.19.4. загальна сума розбіжностей між податковим кредитом,
сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами та
податковими зобов'язаннями його контрагентів, в частині постачання
таких товарів/послуг, за даними податкових накладних, не перевищує
10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного
відшкодування;
200.19.5. у яких середня заробітна плата не менше ніж у два з
половиною рази перевищує мінімальний встановлений законодавством
рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів
(кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу;
200.19.6. мають один з наступних критеріїв:
а) або чисельність працівників, які перебувають у трудових
відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у
кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів
(кварталів), встановлених розділом IV цього Кодексу;
б) або має основні фонди для ведення задекларованої
діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за
даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до
відшкодування за попередні 12 календарних місяців;
в) або рівень визначення податкового зобов'язання з податку
на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до
обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі в
кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів
(кварталів), встановлених розділом III цього Кодексу;
200.19.7. не мають податкового боргу.
200.20. Порядок визначення відповідності платника податку
критеріям, зазначеним у пункті 200.19 цієї статті, затверджується
центральним органом державної податкової служби. Визначення
відповідності платника податку зазначеним критеріям проводиться в
автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після
граничного терміну подачі звітності;
200.21. У разі невідповідності за висновком органу державної
податкової служби платника податку визначеним цією статтею
критеріям та відсутності в такого платника права на автоматичне
бюджетне відшкодування податку орган державної податкової служби
зобов'язаний протягом 17 календарних днів після граничного терміну
подачі звітності повідомити платника податку про відповідне
рішення та надати детальні пояснення і розрахунки за критеріями,
значення яких не дотримано. Відповідне рішення може бути оскаржене
платником податку у встановленому порядку.

( Текст взято з сайту ВРУ )

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)

(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)Обновлено ( 06.05.2011 13:00 )