ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - 21

PDF
Печать
E-mail
Автор: Administrator
06.05.2011 11:56
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)
(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)
187.11. Попередня (авансова) оплата вартості товарів, що
експортуються чи імпортуються, не змінює значення сум податку, які
відносяться до податкового кредиту або податкових зобов'язань
платника податку, такого експортера або імпортера.
Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі
постачання товарів/послуг
188.1. База оподаткування операцій з постачання
товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної)
вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до
статті 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків
та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на
спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами
господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі
компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських
засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
До складу договірної (контрактної) вартості включаються
будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних
активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем
або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості
товарів/послуг.
База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на
митну територію України, визначається виходячи з їх договірної
(контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів, з
якої були визначені податки і збори, що справляються під час їх
митного оформлення, з урахуванням акцизного податку та ввізного
мита, за винятком податку на додану вартість, що включаються в
ціну товарів/послуг згідно із законом.
У разі якщо постачання товарів/послуг здійснюється за
регульованими цінами (тарифами), база оподаткування визначається
виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за
такими цінами (тарифами).
У разі постачання необоротних активів, у тому числі в разі їх
самостійної ліквідації, переведення з виробничих у невиробничі,
переведення з використання в оподатковуваних операціях для
використання в неоподатковуваних, база оподаткування визначається
виходячи з їх балансової вартості на момент їх постачання.
До бази оподаткування враховується вартість товарів/послуг,
які постачаються за будь-які кошти (за виключенням суми
компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та
регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з
бюджету), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що
передаються платникові податку безпосередньо отримувачем
товарів/послуг або будь-якою третьою особою як компенсація
вартості товарів/послуг, поставлених таким платником податку.
У разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу
базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість, але не
нижче ціни придбання об'єкту лізингу.
У випадках, передбачених статтею 189 цього Кодексу, база
оподаткування визначається з урахуванням положень статті 189 цього
Кодексу.
Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування в разі
постачання товарів/послуг в окремих випадках
189.1. У разі постачання товарів/послуг без оплати, з
частковою оплатою їх вартості коштами, у межах бартерних операцій,
натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що
перебувають у трудових відносинах із платником податку, постачання
товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого
використання, а також у разі постачання товарів/послуг пов'язаній
з постачальником особі, суб'єкту господарювання, який не
зареєстрований як платник податку, чи фізичній особі база
оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але
не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього
Кодексу.
189.2. Вартість тари, що згідно з умовами договору
(контракту) визначена як зворотна (заставна), до бази
оподаткування не включається. У разі якщо у строк більше ніж
12 календарних місяців з моменту надходження зворотної тари вона
не повертається відправнику, вартість такої тари включається до
бази оподаткування отримувача.
189.3. У разі якщо платник податку провадить підприємницьку
діяльність з постачання вживаних товарів (комісійну торгівлю), що
придбані в осіб, не зареєстрованих як платники податку, базою
оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку.
У випадках, коли платник податку здійснює діяльність з
постачання однорідних вживаних товарів, придбаних у фізичних осіб,
не зареєстрованих як платники податку, у межах договорів, що
передбачають передання права власності на такі товари, базою
оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною
придбання таких товарів, визначена у порядку, встановленому цим
розділом.
Датою збільшення податкових зобов'язань платника податку є
дата, визначена за правилами, встановленими пунктом 187.1
статті 187 цього Кодексу.
При цьому ціна продажу вживаного транспортного засобу
визначається:
для фізичної особи виходячи з ціни, зазначеної у договорі
купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого засобу,
розрахованої суб'єктом оціночної діяльності, уповноваженим
здійснювати оцінку відповідно до закону;
для платників податку виходячи з договірної (контрактної)
вартості, але не нижче звичайних цін.
Для цілей цього розділу:
вживаними товарами вважаються товари, що були в користуванні
не менше року, а також транспортні засоби, які не підпадають під
визначення нового транспортного засобу.
Новими транспортними засобами вважаються:
а) наземний транспортний засіб - той, що вперше реєструється
в Україні відповідно до законодавства та при цьому має загальний
наземний пробіг до 6 000 кілометрів;
б) судно - те, що вперше реєструється в Україні відповідно до
законодавства та при цьому пройшло не більше 100 годин після
першого введення його в експлуатацію;
в) літальний апарат - той, що вперше реєструється в Україні
відповідно до законодавства та при цьому його налітаний час до
такої реєстрації не перевищує 40 годин після першого введення в
експлуатацію. Налітаним вважається час, який розраховується від
блок-часу зльоту літального апарата до блок-часу його приземлення;
однорідними товарами вважаються товари у значенні,
визначеному розділом I цього Кодексу.
189.4. Базою оподаткування для товарів/послуг, що
передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації),
поруки, довірчого управління, є вартість постачання цих товарів,
визначена у порядку, встановленому статтею 188 цього Кодексу.
Дата збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту
платників податку, що здійснюють постачання/отримання
товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки,
доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів
та без права власності на такі товари/послуги, визначається за
правилами, встановленими статтями 187 і 198 цього Кодексу.
Зазначений порядок дати виникнення податкових зобов'язань та
податкового кредиту застосовується також на операції з примусового
продажу арештованого майна органами юстиції.
189.5. У разі постачання товарів за договорами фінансового
лізингу, які були повернуті лізингоодержувачем, не зареєстрованим
як платник податку у зв'язку з невиконанням умов такого договору,
базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною
придбання таких товарів.
При цьому ціна продажу визначається відповідно до
пункту 188.1 статті 188 цього Кодексу, а ціна придбання
визначається на рівні суми лізингових платежів у частині
компенсації вартості об'єкта фінансового лізингу, що несплачені за
такий об'єкт лізингу на дату такого повернення.
189.6. Норми пунктів 189.3-189.5 цієї статті не поширюються
на операції з експортування товарів за межі митної території
України або з ввезення на митну територію України товарів у межах
зазначених договорів.
189.7. У разі якщо платник податку здійснює операції з
постачання товарів/послуг, які є об'єктом оподаткування згідно із
статтею 185 цього Кодексу, під забезпечення боргових зобов'язань
покупця, наданих такому платнику податку у формі простого або
переказного векселя, або інших боргових інструментів (далі -
вексель), випущених таким покупцем або третьою особою, базою
оподаткування є договірна вартість, визначена в порядку,
встановленому пунктом 188.1 статті 188 цього Кодексу, без
урахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а
за процентними векселями - така договірна вартість, збільшена на
суму процентів, нарахованих або таких, що повинні бути нараховані
на суму номіналу такого векселя.
189.8. На номінал векселя, у тому числі без урахування
дисконтів або з урахуванням процентів, податкові зобов'язання не
нараховуються.
189.9. У разі якщо основні виробничі або невиробничі фонди
ліквідуються за самостійним рішенням платника податку чи
безоплатно передаються особі, не зареєстрованій як платник
податку, а також у разі переведення необоротних активів до складу
невиробничих фондів, така ліквідація, безоплатна передача чи
переведення розглядаються для цілей оподаткування як постачання
таких основних виробничих фондів або невиробничих фондів за
звичайними цінами, що діють на момент такої поставки.
Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні
виробничі або невиробничі фонди ліквідуються у зв'язку з їх
знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної
сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без
згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних
активів, або коли платник податку подає органу державної
податкової служби відповідний документ про знищення, розібрання
або перетворення необоротних активів у інший спосіб, внаслідок
чого необоротний актив не може використовуватися за первісним
призначенням.
189.10. У разі якщо внаслідок ліквідації необоротних активів
отримуються комплектувальні вироби, складові частини, компоненти
або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках з
метою їх використання в господарській діяльності платника, на такі
операції не нараховуються податкові зобов'язання.
189.11. У разі умовного постачання товарів базою
оподаткування є звичайна ціна відповідних товарів чи необоротних
активів.
189.12. У випадках, коли платник податку здійснює операції з
постачання особам, які не зареєстровані як платники податку,
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше
придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних осіб,
які не є платниками цього податку, об'єктом оподаткування є
торгова націнка (надбавка), встановлена таким платником податку.
Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для
товарів, які ввозяться на митну територію
України, послуг, які поставляються нерезидентами
на митній території України
190.1. Базою оподаткування при ввезенні товарів на митну
територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша
митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного
кодексу України ( 92-15 ), з урахуванням мита та акцизного
податку, що підлягають сплаті, за винятком податку на додану
вартість, що включаються до ціни товарів/послуг згідно із законом.
При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної
валюти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом
національної валюти до цієї валюти, встановленим Національним
банком України, що діє на день подання митної декларації для
митного оформлення, а в разі нарахування суми податкового
зобов'язання митним органом у випадках, коли митна декларація не
подавалася, - на день визначення податкового зобов'язання.
190.2. Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній
території України, базою оподаткування є договірна (контрактна)
вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за
винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни
постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість
перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом
Національного банку України на дату виникнення податкових
зобов'язань. У разі отримання послуг від нерезидентів без їх
оплати база оподаткування визначається, виходячи із звичайних цін
на такі послуги без урахування податку.
Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для
готової продукції, виготовленої з використанням
давальницької сировини нерезидента, у разі її
постачання на митній території України
191.1. База оподаткування при митному оформленні
давальницької сировини або готової продукції, отриманої
українським виконавцем як оплата за постачання послуг з переробки,
визначається з урахуванням положень статті 190 цього Кодексу.
191.2. База оподаткування в разі постачання на митній
території України готової продукції, отриманої як оплата за
постачання послуг з переробки, визначається згідно із статтею 188
цього Кодексу.
Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в
окремих випадках (порядок коригування податкових
зобов'язань та податкового кредиту)
192.1. Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється
будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний
за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення
товарів особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником
суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових
зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача
підлягають відповідному коригуванню.
192.1.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається
зменшення суми компенсації на користь платника податку -
постачальника, то:
а) постачальник відповідно зменшує суму податкових
зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого
був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу
розрахунок коригування податку;
б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за
результатами такого податкового періоду в разі, якщо він
зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування,
а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких
товарів/послуг.
192.1.2. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається
збільшення суми компенсації на користь платника податку -
постачальника, то:
а) постачальник відповідно збільшує суму податкових
зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого
був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу
розрахунок коригування податку;
б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за
результатами такого податкового періоду в разі, якщо він
зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.
192.2. Норма пункту 192.1 цієї статті не поширюється на
випадки, коли постачальник товарів/послуг не є платником податку
на кінець звітного (податкового) періоду, в якому був проведений
такий перерахунок.
Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку -
постачальника в разі зміни суми компенсації вартості
товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього
податку на дату такого постачання, дозволяється лише при
поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з
наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у
тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною
товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або
договору.
192.3. Результат перерахунку податкових зобов'язань і
податкового кредиту постачальника та отримувача відображається у
складі податкової декларації за звітний податковий період у
порядку, визначеному центральним органом державної податкової
служби.
Стаття 193. Розміри ставок податку
193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в
таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 0 відсотків.
Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною
ставкою
194.1. Операції, зазначені у статті 185 цього Кодексу, крім
операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від
оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка,
оподатковуються за ставкою, зазначеною в підпункті "а" пункту
193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є основною.
194.1.1. Податок становить 17 відсотків бази оподаткування та
додається до ціни товарів/послуг.
Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою
ставкою
195.1. За нульовою ставкою оподатковуються операції з:
195.1.1. експорту товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт
підтверджений митною декларацією, оформленою відповідно до вимог
митного законодавства;
195.1.2. постачання товарів:
а) для заправки або забезпечення морських суден, що:
використовуються для навігаційної діяльності, перевезення
пасажирів або вантажів за плату, промислової, риболовецької або
іншої господарської діяльності, що провадиться за межами
територіальних вод України;
використовуються для рятування або подання допомоги в
нейтральних або територіальних водах інших країн;
входять до складу Військово-Морських Сил України та
відправляються за межі територіальних вод України, у тому числі на
якірні стоянки;
б) для заправки або забезпечення повітряних суден, що:
виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи
перевезення пасажирів або вантажів за плату;
входять до складу Повітряних Сил України та відправляються за
межі повітряного кордону України, у тому числі у місця тимчасового
базування;
в) для заправки (дозаправки) та забезпечення космічних
кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників Землі;
г) для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного
військового транспорту чи іншого спеціального контингенту Збройних
Сил України, що бере участь у миротворчих акціях за кордоном
України, або в інших випадках, передбачених законодавством;
ґ) постачання товарів/послуг підприємствами роздрібної
торгівлі, які розташовані на території України в зонах митного
контролю (магазинах безмитної торгівлі (безмитних магазинах)),
відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
Постачання товарів/послуг магазинами безмитної торгівлі
(безмитними магазинами) може здійснюватися виключно фізичним
особам, які виїжджають за митний кордон України, або фізичним
особам, які переміщуються транспортними засобами, що належать
резидентам та знаходяться поза митними кордонами України. Порядок
контролю за дотриманням норм цього підпункту встановлюється
Кабінетом Міністрів України. Порушення норм цього підпункту тягне
за собою відповідальність, встановлену Законом.
Товари, придбані у безмитних магазинах без сплати податку на
додану вартість, у разі зворотного ввезення таких товарів на митну
територію України підлягають оподаткуванню у порядку,
передбаченому для оподаткування операцій з імпорту;
195.1.3. постачання таких послуг:
а) міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів
залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним
транспортом.
Для цілей цього підпункту перевезення вважається міжнародним,
якщо таке перевезення здійснюється за єдиним міжнародним
перевізним документом;
б) послуги, що передбачають роботи з рухомим майном,
попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких
робіт та вивезеним за межі митної території України платником, що
виконував такі роботи, або отримувачем-нерезидентом.
До робіт з рухомим майном належать роботи з переробки
товарів, що можуть включати власне переробку (обробку) товарів -
монтаж, збирання, монтування та налагодження, у результаті чого
створюються інші товари, у тому числі постачання послуг з
переробки давальницької сировини, а також модернізацію та ремонт
товарів, що передбачає проведення комплексу операцій з частковим
або повним відновленням виробничого ресурсу об'єкта (або його
складових частин), визначеного нормативно-технічною документацією,
у результаті виконання якого передбачається поліпшення стану
такого об'єкта;
в) послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують
міжнародні рейси.
До послуг з обслуговування повітряних суден, які виконують
міжнародні рейси, відносяться послуги, які комплексно необхідні та
безпосередньо пов'язані з виконанням міжнародного рейсу, а саме:
обслуговування повітряних суден та пасажирів в аеропорту
(посадка-зліт повітряного судна, обслуговування пасажирів в
аеровокзалі, забезпечення авіаційної безпеки, наднормативна
стоянка повітряного судна);
послуги з наземного обслуговування повітряних суден та
пасажирів в аеропортах;
оренда аеропортових приміщень у частині використання для
обслуговування міжнародних рейсів (офіси, стійки реєстрації та
інші службові приміщення, які орендуються авіаперевізниками, що
виконують міжнародні рейси);
послуги персоналу з обслуговування повітряних суден.
195.2. У разі якщо операції з постачання товарів звільнено
від оподаткування на митній території України відповідно до
положення цього розділу, до операцій з експорту таких товарів
(супутніх послуг) застосовується нульова ставка.
Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування
196.1. Не є об'єктом оподаткування операції з:
196.1.1. випуску (емісії), розміщення у будь-які форми
управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів,
що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької
діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів
України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону,
включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права,
виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених
цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні
папери, формах, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової,
реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних
паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі
пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно
до закону.
Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу
бланків дорожніх, банківських та іменних чеків, цінних паперів,
розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових)
карток, а також ювілейних і пам'ятних монет, які реалізуються для
нумізматичних цілей та інших товарів/послуг, за які стягується
окрема плата у вигляді фіксованої суми або відсотка;
196.1.2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а
також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;
повернення майна із схову (відповідального зберігання) його
власнику, а також майна, попередньо переданого в лізинг (оренду)
лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг;
нарахування та сплати процентів або комісій у складі
орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового
лізингу; по об'єкту фінансового лізингу, оціненого в іноземній
валюті, сплата процентів з метою оподаткування визначається у
гривнях за курсом валют, визначеним Національним банком України на
момент сплати;
передачі майна в заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору)
та/або в забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора, повернення
такого майна із застави (іпотеки) його власнику після закінчення
дії відповідного договору, якщо місце такої передачі (повернення)
знаходиться на митній території України;
грошових виплат основної суми консолідованого іпотечного
боргу та процентів, нарахованих на неї, об'єднання та/або купівлі
(продажу) консолідованого іпотечного боргу, заміною однієї частки
консолідованого іпотечного боргу на іншу, або поверненням
(зворотним викупом) такого консолідованого іпотечного боргу
відповідно до закону резидентом або на його користь;
196.1.3. надання послуг із страхування, співстрахування або
перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення
страхової діяльності відповідно до закону, а також пов'язаних з
такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та
страхових агентів;
надання послуг із загальнообов'язкового державного
соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування),
недержавного пенсійного забезпечення, залучення та обслуговування
пенсійних вкладів та рахунків учасників фондів банківського
управління, адміністрування недержавних пенсійних фондів;
196.1.4. обігу валютних цінностей (у тому числі національної
та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет
Національного банку України, за винятком тих, що використовуються
для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна
вартість; випуску, обігу та погашення лотерейних білетів державних
грошових лотерей, інших документів, що засвідчують право участі в
державних грошових лотереях; виплати грошових виграшів (призів) і
грошових винагород; постачання негашених поштових марок України,
конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України,
крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних
потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість;
196.1.5. надання послуг з інкасації, розрахунково-касового
обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за
договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного),
управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та
деривативами), доручення, надання, управління і переуступки
фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських
поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або
поручительства;
торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими
зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та
факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій,
якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі
компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати,
іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з
відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами
(позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи;
196.1.6. виплат у грошовій формі заробітної плати (інших
прирівняних до неї виплат), а також пенсій, стипендій, субсидій,
дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи інших
фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що
надаються у майновій формі);
виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді
цінних паперів, які здійснюються емітентом;
надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із
торгівлі та/або управління цінними паперами (корпоративними
правами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які
грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валютним
біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з
організацією та торгівлею цінними паперами ліцензованими
торговцями цінними паперами, а також деривативами та валютними
цінностями;
196.1.7. реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення
та перетворення) юридичних осіб.
При здійсненні спільної (сумісної діяльності) передача
товарів (робіт, послуг) на окремий баланс платника податку,
уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної
діяльності, вважається постачанням таких товарів (робіт, послуг);
196.1.8. постачання позашкільним навчальним закладом
вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної
освіти;
196.1.9. надання банками (фінансовими установами) послуг у
межах управління фондами банківського управління, фондами операцій
з нерухомістю, фондами фінансування будівництва (в тому числі за
перерахування коштів на фінансування будівництва із фонду
фінансування будівництва), за здійснення платежів за іпотечними
сертифікатами відповідно до законодавства;
196.1.10. оплати третейського збору та відшкодування інших
витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно
до закону;
196.1.11. надання послуг з агентування і фрахтування
морського торговельного флоту судновими агентами на користь
нерезидентів, які надають послуги з міжнародних перевезень
пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень;
196.1.12. вивезення товарів за межі митного кордону України у
митному режимі тимчасового вивезення згідно з положеннями глави 34
Митного кодексу України ( 92-15 ) або у митному режимі переробки
згідно з положеннями глави 39 Митного кодексу України ( 92-15 ), у
тому числі об'єктів оперативного лізингу або транспортних засобів
з метою їх ремонту;
196.1.13. постачання товарів (супутніх послуг) на митну
територію України у митному режимі відмови на користь держави
згідно з положеннями глави 41 Митного кодексу України ( 92-15 ).
Подальше постачання таких товарів (супутніх послуг) на митній
території України або за її межі оподатковується за відповідними
ставками податку, визначеними у статті 193 цього Кодексу.
196.1.14. постачання послуг, визначених у підпункті "в"
пункту 186.3 статті 186 цього Кодексу.
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
197.1. Звільняються від оподаткування операції з:
197.1.1. постачання продуктів дитячого харчування та товарів
дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України;
197.1.2. постачання послуг із здобуття вищої, середньої,
професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у
тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними
закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також
послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих
музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та
послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. До таких
послуг належать послуги з:
а) виховання та навчання дітей, які постачаються дитячими
музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками
культури (гра на музичних інструментах, хореографія, образотворче
мистецтво, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп'ютерного
навчання);
б) утримання, виховання та навчання дітей у дошкільних
навчальних закладах як у межах обсягу, установленого навчальними
планами і програмами, так і понад зазначений обсяг;
в) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються
загальноосвітніми навчальними закладами I-III ступенів;
г) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються
професійно-технічними навчальними закладами;
ґ) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими
навчальними закладами I-IV рівнів акредитації, у тому числі для
здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;
д) навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних
закладів;
е) повторного вивчення відрахованими студентами (курсантами)
окремих дисциплін і курсів з подальшим складенням іспитів;
є) навчання аспірантів і докторантів;
ж) приймання кандидатських іспитів;
з) надання наукових консультацій для осіб, які підвищують
кваліфікацію самостійно;
и) довузівської підготовки;
і) проведення лекцій з питань науки і техніки, культури та
мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань, туризму і
краєзнавства;
ї) надання консультацій для учнів, вихованців, студентів,
курсантів понад обсяги, встановлені навчальними планами і
програмами, для аспірантів, докторантів;
й) організації літніх мовних курсів, шкіл, семінарів;
групових та індивідуальних занять фізичною культурою та спортом на
стадіонах, у спортивних залах і плавальних басейнах, на тенісних
кортах для дітей, учнів і студентів;
197.1.3. постачання:
а) технічних та інших засобів реабілітації (крім
автомобілів), послуги з їх ремонту та доставки; товарів
спеціального призначення, у тому числі виробів медичного
призначення для індивідуального користування, для інвалідів та
інших пільгових категорій населення, визначених законодавством
України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
б) комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення технічних
та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товарів
спеціального призначення, у тому числі виробів медичного
призначення для індивідуального користування, для інвалідів та
інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України;
в) легкових автомобілів для інвалідів уповноваженому органу
виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів державного чи
місцевих бюджетів та коштів фондів загальнообов'язкового
державного страхування, а також операції з їх безоплатної передачі
інвалідам;
197.1.4. постачання послуг із доставки пенсій, страхових
виплат та грошової допомоги населенню (незалежно від способу
доставки) на всіх етапах доставки до кінцевого споживача;
197.1.5. постачання послуг з охорони здоров'я закладами
охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а
також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів
та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг
відповідно до законодавства, крім таких послуг:
а) надання косметологічної допомоги, крім тієї, що надається
за медичними показаннями;
б) масаж для зміцнення здоров'я дорослого населення, корекції
осанки тощо;
в) проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою
висновку про стан здоров'я на прохання громадян;
г) проведення гігієнічної експертизи проектних матеріалів та
попередніх проектних пропозицій, у тому числі щодо розміщення
об'єкта, а також нормативної документації на нові технології
виробництва продукції та нові види продукції за заявкою замовника,
гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції;
ґ) надання консультаційної допомоги з питань проведення
державної санітарно-гігієнічної експертизи;
д) обстеження за заявкою замовника об'єктів, що будуються,
реконструюються або функціонують, з метою їх відповідності
санітарному законодавству;
е) проведення за заявкою замовника токсиколого-гігієнічних,
медико-біологічних, санітарно-гігієнічних, фізіологічних та інших
обстежень з метою визначення безпеки продукції для здоров'я
людини;
є) видача суб'єктам господарювання дозволів на виробництво,
використання, транспортування, зберігання, реалізацію,
захоронення, знищення, утилізацію продукції і речовин вітчизняного
та імпортного виробництва, що потенційно небезпечні для здоров'я
людини;
ж) надання юридичним і фізичним особам консультаційної
допомоги з питань застосування законодавства про охорону здоров'я,
в тому числі щодо забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення;
з) проведення медичного огляду осіб для видачі:
дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, крім
військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї якими
передбачено законодавством;
відповідних документів на виїзд громадян за кордон за
викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення
в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним
бажанням, а також у службові відрядження (крім державних
службовців, робота яких пов'язана з такими виїздами і які мають
відповідні медичні документи);
посвідчення водія транспортного засобу;
и) медичне обслуговування з'їздів, конференцій, симпозіумів,
фестивалів, нарад, змагань тощо;
і) медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних
закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням;
ї) організація медичного контролю осіб, які займаються
фізичною культурою і спортом в оздоровчих закладах;
й) проведення профілактичних щеплень громадянам, які
від'їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних
лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у
туристичні подорожі (крім тих, що від'їжджають на лікування та в
службові відрядження);
к) складення за заявками замовників санітарних паспортів
радіотехнічних об'єктів та проведення досліджень для їх
підтвердження;
л) проведення за заявками замовників державної
санітарно-гігієнічної експертизи з акредитації та атестації
підприємств, установ, організацій на право проведення
токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних
та інших досліджень;
м) визначення за заявками замовника шкідливих і небезпечних
факторів виробничого середовища, технологічного та трудового
процесів, проведення досліджень для розробки засобів і заходів
щодо усунення або зменшення їх небезпечної дії;
н) навчання за заявками замовників на робочих місцях фахівців
підприємств, установ, організацій в установах
санітарно-епідеміологічної служби, державних науково-дослідних
інститутах гігієнічного та епідеміологічного профілю, а також
фахівців підприємств, установ, організацій, проведення
санітарно-гігієнічних та бактеріологічних досліджень;
о) надання за заявками замовників послуг з організації роботи
відомчих санітарних лабораторій, оснащення їх медичною технікою
(обладнанням, апаратурою, приладами); навчання на місці фахівців
таких лабораторій методики проведення санітарно-гігієнічних
досліджень;
197.1.6. постачання реабілітаційних послуг інвалідам,
дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне
лікування, оздоровлення та відпочинок на території України
фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів;
197.1.7. постачання послуг з:
а) утримання дітей у дошкільних навчально-виховних закладах,
школах-інтернатах;
б) утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого
віку та інвалідів, дитячих будинках-інтернатах, пансіонатах для
ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних
установах, територіальних центрах соціального обслуговування
(надання соціальних послуг);
в) харчування та облаштування на нічліг та надання інших
соціальних послуг бездомним громадянам у центрах обліку, закладах
соціального захисту для бездомних громадян, а також особам,
звільненим з місць позбавлення волі, у центрах соціальної
адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
г) харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах
охорони здоров'я ( 116-2011-п );
ґ) харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та
іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах
пенітенціарної системи, а саме:
харчування, у тому числі приготування їжі;
забезпечення одягом, білизною, взуттям та постільними речами;
користування кімнатами тривалих побачень;
послуги поштового та телефонно-телеграфного зв'язку;
постачання продуктів харчування і предметів першої
необхідності;
ремонт взуття та одягу;
додаткове медичне обслуговування;
банно-пральні послуги;
прокат кіно- та відеофільмів, культурно-освітні заходи;
д) харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та
іншими соціальними послугами за рахунок державних коштів, що
надаються особам, які утримуються в реабілітаційних установах,
територіальних центрах соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях
всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок, які
займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно-спортивною
діяльністю, центрах обліку та закладах соціального захисту для
бездомних громадян, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених
з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів,
будинках-інтернатах для громадян похилого віку, інвалідів та
дітей-інвалідів, психоневрологічних та спеціалізованих
будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці,
геріатричних пансіонатах;
197.1.8. постачання послуг з перевезення пасажирів міським
пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в
установленому законом порядку.
Ця норма не поширюється на операції з надання пасажирського
транспорту в оренду (прокат);
197.1.9. постачання релігійними організаціями культових
послуг та предметів культового призначення за переліком, а саме:
а) культові послуги: хрещення, укладення церковного шлюбу,
похорони, молебень, панахида, освячення (помешкань, автомобілів
тощо), обрізання, перше причастя, бар-міцво (повноліття);
б) предмети культового призначення: свічки, ікони (образи),
хрести (натільні, погребальні, вівтарні, требні, водосвятні,
ієрейські, з прикрасами тощо), вервиці, покривала (вівтарні,
погребальні тощо), медальйони з релігійною символікою, вугілля
кадильне, ладан, лампадне масло, миро, лампади, кадила,
підсвічники (семисвічники, трисвічники пасхальні тощо), плащаниці,
облачення священнослужителів (ризи, підризники, воздухи, орлиці,
стихарі, скуфії, митри, камілавки тощо), вінці, граматки, приладдя
для хрещення (хрестильна скринька), дароносиці, дарохранильниці
(реліквіарії), купелі, печатки для просфор, кропила, копія,
стрючці, чаші (потирі), блюдця, звіздиці, лжиці, ковшики, дискоси,
поплавки, дзвони, органи, фісгармонії, прохідні молитви, пояс
"живий в помощі", мезузи, талеси, тфіліни (філактерії),
скульптурні зображення святих, хоругви, фани, маца, проскури,
облатки, богослужбова література;
197.1.10. постачання послуг з поховання та постачання
ритуальних товарів державними та комунальними службами, а саме:
а) виклик агента ритуальної служби для оформлення замовлення
на організацію та проведення поховання;
б) оформлення медичної довідки про причини смерті;
в) доставка замовникові ритуальних атрибутів для організації
поховання;
г) навантаження, розвантаження та перенесення ритуальних
атрибутів;
ґ) транспортні послуги, що надаються у процесі організації
поховання;
д) продаж стандартної труни;
е) продаж контейнера для перевезення оцинкованої труни;
запаювання оцинкованої труни;
є) утримання тіл померлих у холодильних камерах понад норму
перебування (після смерті у лікувальному закладі, а також тих, що
померли вдома чи інших місцях);
ж) послуги з підготовки тіла покійного до поховання або
кремації (послуги перукаря та косметолога, обмивання,
бальзамування, укладання в труну);
з) копання могили;
и) перенесення труни з тілом покійного (додому, до квартири в
багатоповерховому будинку, до моргу; з дому, квартири, моргу тощо
до місця поховання);
і) музичний супровід обряду поховання;
ї) проведення громадянської панахиди;
й) послуги організатора обряду поховання;
к) виготовлення та встановлення металевої намогильної
таблички, хреста, надголовника або тимчасового пам'ятного знака;
л) продаж стандартних похоронних вінків і траурних стрічок
для них;
м) організація відправлення труни з тілом покійного чи урни з
прахом покійного за кордон;
н) у разі проведення підпоховання в могилу послуги з
демонтажу елементів існуючого надгробка (пам'ятника) та їх
установка;
о) написання тексту на траурній стрічці;
п) кремація;
р) продаж урни;
с) продаж кубка для урни;
т) поховання урни з прахом у могилу, у колумбарії,
розвіювання праху;
197.1.11. звільнення, зазначені у підпункті 197.1.10 цього
пункту, не поширюються на операції з постачання послуг з поховання
та кремації трупів тварин і пов'язану з цим діяльність;
197.1.12. безкоштовної передачі рухомого складу однією
залізницею або підприємством залізничного транспорту загального
користування іншим залізницям або підприємствам залізничного
транспорту загального користування державної форми власності.
Безкоштовна передача рухомого складу між підприємствами в
межах залізниці проводиться за поданням начальника залізниці на
основі рішення Укрзалізниці, а в межах Укрзалізниці - згідно з
наказом її генерального директора. Безкоштовна передача рухомого
складу оформляється актом приймання-передачі відповідно до
законодавства.
Безкоштовна передача здійснюється в разі:
виробничої потреби у зв'язку з єдиним технологічним процесом;
розподілу рухомого складу у зв'язку з реструктуризацією
галузі та ліквідацією окремих підрозділів.
У разі якщо на дату проведення операцій з безоплатної
передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством
залізничного транспорту загального користування іншим залізницям
або підприємствам залізничного транспорту загального користування
державної форми власності балансова вартість відповідної групи
основних засобів не змінюється, податкові зобов'язання не
виникають. При цьому залізниці або підприємства залізничного
транспорту, які безоплатно передають рухомий склад, коригування
сум податкового кредиту не провадять;
197.1.13. безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи
місця загального користування у багатоквартирних будинках та
прибудинкових територій, присадибних земельних ділянок відповідно
до законодавства, а також постачання послуг, отримання яких згідно
із законодавством є обов'язковою передумовою приватизації житла,
прибудинкових територій багатоквартирних будинків, присадибних
земельних ділянок;
безоплатної передачі працівникам радгоспів та інших
сільськогосподарських підприємств, що приватизуються, та
прирівняним до них особам частки державного майна (акцій)
відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ). Перелік підприємств,
які підлягають приватизації ( 127-2011-п ), визначається Кабінетом
Міністрів України;

( Джepeло тексту - http://zakon1.rada.gov.ua )
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)
(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)
Обновлено ( 06.05.2011 13:00 )

Статистика

Сотрудничество

Наша компания заинтересована в новых надежных партнерах, у нас есть взаимовыгодные предложения по сотрудничеству к посредникам и продавцам - об этом читайте в разделе СОТРУДНИЧЕСТВО. Также Вы получите полную информацию о нашей фирме и как с нами можно связаться!