ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - 17

Печать
Автор: Administrator
06.05.2011 11:53
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)
(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)
164.2.13. доходи, що становлять позитивну різницю між:
сумою коштів, отриманих платником податку внаслідок його
відмови від участі в фонді фінансування будівництва, та сумою
коштів, внесених платником податку до такого фонду, крім випадків,
коли платник податку одночасно передає кошти, отримані з фонду
фінансування будівництва, в управління тому самому управителю у
той самий або інший фонд фінансування будівництва;
сумою коштів, отриманих платником податку від інших осіб
внаслідок відступлення на їх користь права вимоги за договором про
участь у фонді фінансування будівництва (у тому числі, якщо таке
відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу), та
сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду за цим
договором;
164.2.14. дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені),
відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім:
а) сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування
збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому
матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю;
б) відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення
виконання ним договірного зобов'язання;
в) пені, що сплачується на користь платника податку за
рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок
несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов'язань
або інших сум бюджетного відшкодування;
г) суми втрат, заподіяних платнику податку актами, визнаними
неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури
або суду, що відшкодовуються державою в порядку, встановленому
законом.
Дія цього підпункту не поширюється на оподаткування сум
страхових виплат, страхових відшкодувань і викупних сум за
договорами страхування;
164.2.15. сума страхових виплат, страхових відшкодувань,
викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку
за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за
договорами страхування довічних пенсій) та недержавного пенсійного
забезпечення, за договорами пенсійного вкладу, договорами
довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського
управління, у випадках та розмірах, визначених підпунктом 170.8.2
пункту 170.8 статті 170 цього Кодексу;
164.2.16. сума пенсійних внесків у межах недержавного
пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів
(страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків
до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою -
резидентом за платника податку чи на його користь, крім сум, що
сплачуються:
а) особою - резидентом, що визначається вигодонабувачем
(бенефіціаром) за такими договорами;
б) одним з членів сім'ї першого ступеня споріднення платника
податку;
в) роботодавцем - резидентом за свій рахунок за договорами
довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного
забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15
відсотків нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати
платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за
який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова
премія) або сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів
банківського управління, але не більш як сума, визначена абзацом
першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, у
розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків;
164.2.17. дохід, отриманий платником податку як додаткове
благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) у
вигляді:
а) вартості використання житла, інших об'єктів матеріального
або нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне
користування, або компенсації вартості такого використання, крім
випадків, коли таке надання або компенсація зумовлені виконанням
платником податку трудової функції відповідно до трудового
договору (контракту) чи передбачені нормами колективного договору
або відповідно до закону в установлених ними межах;
б) вартості майна та харчування, безоплатно отриманого
платником податку, крім випадків, визначених цим Кодексом для
оподаткування прибутку підприємств.
Додатково до винятків, передбачених підпунктом "а" цього
підпункту, не вважаються додатковим благом платника податку
доходи, одержані у формі та розмірах, що підлягають включенню
роботодавцем до собівартості реалізованих товарів, виконаних
робіт, наданих послуг згідно із розділом III цього Кодексу, а
також кошти, вартість послуг, проживання, проїзду, харчування,
спортивного одягу, аксесуарів, взуття та інвентарю, колясок для
інвалідів, у тому числі які призначені для участі інвалідів в
фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах, лікарських та
медико-відновлюваних засобів та інших доходів, наданих
(виплачених) платнику податку - учаснику спортивних (крім
професійного спорту), фізкультурно-оздоровчих заходів, заходів з
фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної
реабілітації, що фінансуються з бюджету та/або бюджетними
організаціями, іншими неприбутковими організаціями, внесеними до
Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату надання таких
коштів;
в) вартості послуг домашнього обслуговуючого персоналу,
безоплатно отриманих платником податку, включаючи працю
підпорядкованих осіб, а також осіб, що перебувають на військовій
службі чи є заарештованими або ув'язненими.
Під терміном "послуги домашнього обслуговуючого персоналу"
розуміються послуги з побутового обслуговування фізичної особи,
членів її сім'ї або від імені чи за їх дорученням будь-якої
третьої особи, включаючи ремонт або спорудження об'єктів рухомого
чи нерухомого майна, що належить таким особам або використовується
ними;
г) суми грошового або майнового відшкодування будь-яких
витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов'язково
відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або
звільняються від оподаткування згідно з цим розділом;
ґ) суми безповоротної фінансової допомоги;
д) суми боргу платника податку, анульованого кредитором за
його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства,
до закінчення строку позовної давності. Якщо кредитор повідомляє
платника податку-боржника про анулювання боргу та включає суму
анульованого боргу до податкового розрахунку суми доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за
підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано,
такий боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та
відображає їх у річній податковій декларації;
е) вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг),
визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки
звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально
призначеної для такого платника податку.
Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума
податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами,
визначеними пунктом 164.5 цієї статті;
164.2.18. інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього
Кодексу.
164.3. При визначенні бази оподаткування враховуються всі
доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і
негрошовій формах.
164.4. Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у
вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких
виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових
одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом
Національного банку України, що діє на момент нарахування
(отримання) таких доходів.
164.5. Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій
негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу,
розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких
встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який
обчислюється за такою формулою:
К = 100 : (100 - Сп),
де К - коефіцієнт;
Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент
їх нарахування.
У такому самому порядку визначаються об'єкт оподаткування і
база оподаткування для коштів, надміру витрачених платником
податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені
законодавством строки.
164.6. Під час нарахування доходів у формі заробітної плати
база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата,
зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального
фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових
страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно
до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а
також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку
загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку не включаються такі доходи:
165.1.1 сума державної та соціальної матеріальної допомоги,
державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних
і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших
субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації
інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних
програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які
отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги
інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом,
у тому числі (але не виключно):
а) сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом
членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного
захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (безвісно пропали) або померли під час
виконання службових обов'язків;
б) сума державних премій України або стипендій України,
призначених законом, постановами Верховної Ради України, указами
Президента України, винагород спортсменам - чемпіонам України,
призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі
спортсменам-інвалідам, а також вартість державних нагород чи
винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи
іншим майном, сума Нобелівської чи Абелівської премій;
в) сума коштів з Державного бюджету України дійсним членам
(академікам) та членам-кореспондентам Національної академії наук
України, Української академії аграрних наук, Академії медичних
наук України, Академії педагогічних наук України, Академії
правових наук України та Академії мистецтв України як щомісячна
довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента;
г) сума допомоги, яка виплачується (надається) жертвам
нацистських переслідувань або їх спадкоємцям з бюджетів або інших
джерел, визначених міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також
особам, які мають звання "Праведник Миру";
ґ) сума допомоги, яка виплачується (надається) особам,
визнаним репресованими та/або реабілітованими згідно із законом,
або їх спадкоємцям з бюджетів або інших джерел, визначених
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України;
е) сума пенсій або щомісячного довічного грошового утримання,
отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи
бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно
з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню
чи оподатковуються в країні їх виплати;
є) сума грошової компенсації за витрату часу, розмір якої
встановлюється Кабінетом Міністрів України, яку отримують фізичні
особи за ведення записів та подання відомостей відповідно до
програм державних вибіркових обстежень, що проводяться органами
державної статистики;
ж) сума грошової компенсації, що виплачується
військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення;
з) сума щорічної разової грошової допомоги, яка надається
згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ).
Винятки, передбачені цим підпунктом, не поширюються на
виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході
на пенсію (у відставку) та виплату, пов'язану з тимчасовою втратою
працездатності;
165.1.2. сума доходів, отриманих платником податку у вигляді
процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством
фінансів України;
165.1.3. сума відшкодування платнику податку розміру шкоди,
заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та
сумах, визначених законом;
165.1.4. сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати
чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами),
що здійснюються з урахуванням пункту 170.7 статті 170 цього
Кодексу:
а) творчими спілками їх членам у випадках, передбачених
законом;
б) Товариством Червоного Хреста України на користь
отримувачів благодійної допомоги відповідно до закону;
в) іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок
та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами
України, статус яких визначається відповідно до закону, на користь
отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань
членам керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаним
з ними фізичним особам;
г) сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика;
165.1.5. сума внесків на обов'язкове страхування платника
податку відповідно до закону, інших, ніж єдиний внесок на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
165.1.6. сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок
його роботодавця у розмірах, визначених законом;
165.1.7. сума страхових внесків до Накопичувального фонду, а
у випадках, передбачених законом, - обов'язкові страхові внески до
недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління;
165.1.8. сума коштів, що належать платнику податку, які
відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до
недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління чи
страхової організації, з недержавного пенсійного фонду, фонду
банківського управління до іншого недержавного пенсійного фонду,
фонду банківського управління, страхової організації або на
пенсійний депозитний рахунок банку;
165.1.9. вартість безоплатного лікувально-профілактичного
харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів,
газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів, а також
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника
податку відповідно до Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), спеціального (форменого) одягу та взуття, що
надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку,
який перебуває з ним у трудових відносинах. Порядок забезпечення,
перелік та граничні строки використання спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з нагляду за охороною праці за участю професійних
спілок і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України. Норми забезпечення
лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними
йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, мийними та
знешкоджувальними засобами розробляються центральним органом
виконавчої влади у галузі охорони здоров'я. Порядки видачі
спеціального (форменого) одягу та взуття, його переліки та
граничні строки використання затверджуються Кабінетом Міністрів
України;
165.1.10. сума грошового або майнового утримання чи
забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі
осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка
виплачується з бюджету чи бюджетною установою;
165.1.11. кошти, отримані платником податку на відрядження
або під звіт і розраховані згідно із пунктом 170.9 статті 170
цього Кодексу;
165.1.12. вартість товарів, які надходять платнику податку як
гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також
грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в
разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким
продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну)
протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких
товарів;
165.1.13. кошти або вартість майна (нематеріальних активів),
які надходять платнику податку за рішенням суду в результаті
поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з
розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним
рішенням сторін з урахуванням норм Сімейного кодексу України
( 2947-14 );
165.1.14. аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з
рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах,
визначених згідно із Сімейним кодексом України ( 2947-14 ), за
винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру,
якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
165.1.15. кошти або майно (майнові чи немайнові права,
вартість робіт, послуг), отримані платниками податку як дарунок з
урахуванням положень цього розділу;
165.1.16. кошти, отримані платником податку в рахунок
компенсації (відшкодування) вартості майна (нематеріальних
активів), примусово відчуженого державою у випадках, передбачених
законом, або вартість такої компенсації, отриманої у негрошовій
формі;
165.1.17. сума надміру сплачених грошових зобов'язань,
страхових внесків з бюджетів або державних цільових страхових
фондів згідно із законом, а також бюджетного відшкодування під час
застосування права на податкову знижку, що повертається платнику
податку;
165.1.18. дивіденди, які нараховуються на користь платника
податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною
особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що
таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі
всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в
результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну
номінальну вартість нарахованих дивідендів;
165.1.19. кошти або вартість майна (послуг), що надаються як
допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку
за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в
тому числі в частині витрат роботодавця на обов'язковий
профілактичний огляд працівника згідно із Законом України "Про
захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) та на
вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в
період загрози епідемій відповідно до Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ) за наявності відповідних підтвердних документів, крім
витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового
державного соціального медичного страхування;
165.1.20. вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно
наданих в обсягах та за переліком професій ( 303-2011-п ), що
встановлюються Кабінетом Міністрів України, у тому числі
компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів:
працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних
підприємств;
пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку
(переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних
роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менш як 7 років
6 місяців для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними
умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менш як
12 років 6 місяців для жінок; на роботах технологічної лінії на
поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах,
збагачувальних та брикетних фабриках - не менш як 20 років для
чоловіків і не менш як 15 років для жінок;
інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим
знаками "Шахтарська слава" або "Шахтарська доблесть" I, II, III
ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального
захворювання, у разі, коли вони користувалися цим правом до
настання інвалідності;
сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з
видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсії у зв'язку із
втратою годувальника.
При виплаті грошової компенсації вартості такого вугілля та
вугільних брикетів її сума не включається до складу загального
оподатковуваного доходу платника податку.
Порядок виконання цього підпункту визначається Кабінетом
Міністрів України;
165.1.21. сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних
вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну
особу, але не вище розміру, визначеного в абзаці першому підпункту
169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу на кожний повний або
неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи,
незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з
роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір
(контракт) про взяті зобов'язання з відпрацювання у такого
роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного
навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не
менше ніж три роки.
Якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем
протягом періоду такого навчання або до закінчення третього
календарного року від року, в якому закінчується таке навчання,
сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до
додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на
який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає
оподаткуванню у загальному порядку;
165.1.22. кошти або вартість майна (послуг), що надаються як
допомога на поховання платника податку:
а) будь-якою фізичною особою, благодійною організацією,
Пенсійним фондом України, відповідними територіальними
управліннями з питань праці та соціального захисту населення,
фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування
України або професійною спілкою;
б) роботодавцем такого померлого платника податку за його
останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у
розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної в
абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього
Кодексу. Сума перевищення за її наявності остаточно
оподатковується під час її нарахування (виплати, надання);
165.1.23. вартість одягу, взуття, а також сума грошової
допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим
батьківського піклування (у тому числі випускникам
професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації), у порядку і розмірах,
визначених Кабінетом Міністрів України;
165.1.24. доходи від відчуження безпосередньо власником
сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної
переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках,
наданих йому в розмірах, встановлених Земельним кодексом України
( 2768-14 ) для ведення особистого селянського господарства, якщо
їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на
місцевості) земельної частки (паю), будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних
ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного
будівництва.
Отримувач таких доходів подає податковому агенту довідку про
своє право на отримання доходу у джерела його виплати без сплати
податку.
Форма довідки, строк дії, порядок її видачі розробляються і
затверджуються центральним органом державної податкової служби за
погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань
земельних ресурсів;
165.1.25. сума, отримана платником податку за здану (продану)
ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту
чорних та дорогоцінних металів.
Під час виплати доходів за зданий платником податку брухт
чорних та дорогоцінних металів особа, що його закуповує,
вважається податковим агентом та зобов'язана утримати податок із
суми такої виплати за ставкою, встановленою цим розділом;
165.1.26. сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню,
студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору,
аспіранту або ад'юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці
першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу.
Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню під час її
нарахування (виплати) за ставками, визначеними пунктом 167.1
статті 167 цього Кодексу;
165.1.27. сума страхової виплати, страхового відшкодування
або викупна сума, отримана платником податку за договором
страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове
страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та
недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:
а) під час страхування життя або здоров'я платника податку у
разі:
дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої
договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого
таким договором;
викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених
страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж
довгострокове страхування життя;
в разі страхового випадку - факт заподіяння шкоди
застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений.
Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка
належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за
правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини
(вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця);
б) під час страхування майна сума страхового відшкодування не
може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за
звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену
на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій);
в) під час страхування цивільної відповідальності сума
страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди,
фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається
за звичайними цінами на дату такої страхової виплати;
165.1.28. сума страхової виплати, страхового відшкодування,
викупна сума або їх частина, чи пенсійна виплата, отримана
платником податку за договором довгострокового страхування життя,
у тому числі страхування довічних пенсій, сума пенсійної виплати
із системи недержавного пенсійного забезпечення, сума виплати за
договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління,
укладеним з учасником фонду банківського управління, визначених
підпунктом 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 цього Кодексу.
Порядок застосування підпункту 165.1.27 цього пункту та цього
підпункту визначається центральним органом виконавчої влади, який
здійснює контроль за небанківськими фінансовими установами
відповідно до закону;
165.1.29. основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником
податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка
повертається йому, а також основна сума кредиту, що отримується
платником податку (протягом строку дії договору), у тому числі
фінансового кредиту, забезпеченого заставою, на визначений строк
та під проценти;
165.1.30. сума виплат громадянам України (їх спадкоємцям)
грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в
установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що
діяли на території України, а також у такі державні цінні папери:
облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року,
облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року,
державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного
банку СРСР та грошові заощадження громадян України, поміщені в
установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху
протягом 1992-1994 років;
165.1.31. основна сума поворотної фінансової допомоги,
наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому,
основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується
платником податку;
165.1.32. прибуток від операцій з майном або інвестиційними
активами, який не підлягає оподаткуванню згідно з відповідними
положеннями цього розділу;
165.1.33. сума, отримана платником податку за здавання ним
крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка
виплачується з бюджету чи бюджетною установою;
165.1.34. вартість житла, яке передається з державної або
комунальної власності у власність платника податку безоплатно або
із знижкою відповідно до закону, а також сума державної підтримки
на будівництво чи придбання доступного житла, яка надається
платнику податку відповідно до законодавства.
Якщо платник податку з числа державних службовців та
прирівняних до них осіб має право на отримання одноразової
грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов
відповідно до законодавства, сума такої компенсації
оподатковується як додаткове благо під час її нарахування
(виплати) за її рахунок;
165.1.35. вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та
лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території
України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які
надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки)
професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески
платника податку - члена такої професійної спілки, створеної
відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів
відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування;
165.1.36. дохід фізичної особи - підприємця, з якого
сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою
оподаткування відповідно до цього Кодексу;
165.1.37. сума витрат роботодавця у зв'язку з підвищенням
кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом;
165.1.38. вартість орденів, медалей, знаків, кубків,
дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші
категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів;
165.1.39. вартість дарунків (а також призів переможцям та
призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50
відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на
місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за
винятком грошових виплат у будь-якій сумі;
165.1.40. сума доходу, отриманого платником податку внаслідок
відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у
власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні
компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як
компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до
установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні
сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума
доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних
часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними статтею
121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) залежно від їх
призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у
власність у процесі приватизації;
165.1.41. доходи у вигляді процентів на поточні банківські
рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно
виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги
та інших передбачених законом соціальних виплат. Ознаки таких
рахунків визначаються Національним банком України;
165.1.42. суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими
організаціями інвалідів та їх спілками платникам податку -
учасникам конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів,
з'їздів, фестивалів, виставок, концертів, реабілітаційних заходів,
фізкультурно-спортивних заходів та конкурсів, які провадяться
такими організаціями, як компенсація витрат на проживання,
харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному
напрямку;
165.1.43. сума страхової виплати за договорами страхування
життя у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата
отримується членами сім'ї застрахованої особи першого ступеня
споріднення, або особою, яка є інвалідом I групи або
дитиною-інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування;
165.1.44. сума майнового та немайнового внеску платника
податку до статутного фонду юридичної особи - емітента
корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права;
165.1.45. вартість побічних лісових користувань для власного
споживання (заготівля лікарських рослин, збирання лісової
підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових
користувань, передбачених Лісовим кодексом України) ( 3852-12 );
165.1.46. сума коштів, отриманих як виграш, приз у державну
грошову лотерею в розмірі, що не перевищує 50 мінімальних
заробітних плат, розмір якої встановлюється законом;
165.1.47. сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати
чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами),
яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року
сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу,
визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4
статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року.
При цьому зазначені виплати повинні бути здійснені у розмірах та
на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки;
165.1.48. доходи від кооперативних виплат та/або від
одержання паю членом сільськогосподарського виробничого
кооперативу у разі його виходу з кооперативу, отриманих членом
сільськогосподарського виробничого кооперативу, членом якого є
виключно фізичні особи, що здійснює виробництво
сільськогосподарської продукції, а саме молока та м'яса, з
використанням земельних ділянок членів, наданих для ведення
особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було
збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості)
земельної частки (паю); будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок),
ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва за
умови використання праці виключно членів такого кооперативу;
165.1.49. інші доходи, які згідно з цим Кодексом не
включаються до складу загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу.
Стаття 166. Податкова знижка
166.1. Право платника податку на податкову знижку.
166.1.1. Платник податку має право на податкову знижку за
наслідками звітного податкового року;
166.1.2. підстави для нарахування податкової знижки із
зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у
річній податковій декларації.
166.2. Документальне підтвердження витрат, що включаються до
податкової знижки.
166.2.1. До податкової знижки включаються фактично здійснені
протягом звітного податкового року платником податку витрати,
підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими
документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними
чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що
ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця
(отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути
відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх
продажу (виконання, надання);
166.2.2. оригінали зазначених у підпункті 166.2.1 цього
пункту документів не надсилаються органу державної податкової
служби, але підлягають зберіганню платником податку протягом
строку давності, встановленого цим Кодексом.
166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової
знижки.
Платник податку має право включити до податкової знижки у
зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками
звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень
пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним
протягом звітного податкового року витрати:
166.3.1. частину суми процентів, сплачених таким платником
податку за користування іпотечним житловим кредитом, що
визначається відповідно до статті 175 цього Кодексу;
166.3.2. суму коштів або вартість майна, переданих платником
податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків
неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним
до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі
таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми
його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;
166.3.3. суму коштів, сплачених платником податку на користь
закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої
професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена
його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної
плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного
в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього
Кодексу, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний
повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового
року;
166.3.4. суму коштів, сплачених платником податку на користь
закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг
з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого
ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських
компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного
призначення для індивідуального користування інвалідів), а також
суму коштів, сплачених платником податку, визнаного в
установленому порядку інвалідом, на користь протезно-ортопедичних
підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості
платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів
реабілітації, наданих такому платнику податку або його
дитині-інваліду у розмірах, що не перекриваються виплатами з
фондів загальнообов'язкового державного соціального медичного
страхування, крім:
а) косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи
косметичне протезування, не пов'язаних з медичними показаннями,
водолікування та геліотерапії, не пов'язаних з лікуванням
хронічних захворювань;
б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів,
порцеляни та гальванопластики;
в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними
показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування);
г) операцій із зміни статі;
ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних
захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування);
д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;
е) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати
вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво
необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
166.3.5. суму витрат платника податку на сплату страхових
платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних
внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту,
недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами
довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного
забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним
фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний
рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів
банківського управління як такого платника податку, так і членів
його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у
розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного
податкового року, протягом яких діяв договір страхування):
а) при страхуванні платника податку або за пенсійним
контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на
банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок
учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - суму,
визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті
169 цього Кодексу;
б) при страхуванні члена сім'ї платника податку першого
ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним
пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок,
пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на
користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків
суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4
статті 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожного застрахованого
члена сім'ї;
166.3.6. суму витрат платника податку на:
оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами,
встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює
третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий
рік;
оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням
дитини, включаючи сплату державного мита;
166.3.7. суму коштів, сплачених платником податку у зв'язку
із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові
податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого,
біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших
видів біопалива;
166.3.8. суми витрат платника податку на сплату видатків на
будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у
тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту,
наданого на такі цілі, та процентів за ним.
166.4. Обмеження права на нарахування податкової знижки.
166.4.1. Податкова знижка може бути надана виключно
резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника
податку, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої
релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила
про це відповідний орган державної податкової служби і має про це
відмітку у паспорті;
166.4.2. загальна сума податкової знижки, нарахована платнику
податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми
річного загального оподатковуваного доходу платника податку,
нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень
пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу;
166.4.3. якщо платник податку не скористався правом на
нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового
року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
166.5. Центральний орган державної податкової служби
провадить безоплатні роз'яснення порядку документального
підтвердження прав на податкову знижку та подання податкової
декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань,
семінарів тощо, забезпечує безоплатне надання бланків податкових
декларацій з цього податку, інших розрахунків, передбачених цим
розділом, податковими органами за першим запитом платника цього
податку.
Стаття 167. Ставки податку
167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази
оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених у
пунктах 167.2-167.4 цієї статті), у тому числі, але не виключно у
формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних
виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються)
платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за
цивільно-правовими договорами; виграшу у державну та недержавну
грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від
організатора азартної гри.
У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у
звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому
цього пункту, перевищує десятикратний розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми
перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою,
визначеною в абзаці першому цього пункту.
Встановлені у абзацах першому та другому цього пункту ставки
податків не застосовуються до доходів, визначених у пунктах
167.2-167.4 цієї статті.
167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази
оподаткування щодо доходу, нарахованого як:
процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський
рахунок;
процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним
(депозитним) сертифікатом;
процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній
спілці;
дохід, який виплачується компанією, що управляє активами
інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно
до закону;
дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями
та сертифікатами) відповідно до закону;
дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником
облігації від їх емітента відповідно до закону;
дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід,
отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення)
управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку,
визначеному в проспекті емісії сертифікатів;
доходи у вигляді дивідендів;
доходи в інших випадках, прямо визначених відповідними
нормами цього розділу.
167.3. Ставка податку становить подвійний розмір ставки,
визначеної абзацом першим пункту 167.1 цієї статті, бази
оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім у
державній та недержавній грошовій лотереї та виграшу гравця
(учасника), отриманого від організатора азартної гри) на користь
резидентів або нерезидентів.

( Teкст підготовлено Відділом баз данних НПД УКС ВР )
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)
(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)
Обновлено ( 06.05.2011 13:00 )