ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - 15

PDF
Печать
E-mail
Автор: Administrator
06.05.2011 11:53
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)
(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)
153.13.9. Форма звітності про результати діяльності, що
здійснюється за договорами управління майном, встановлюється
центральним податковим органом.
153.13.10. Положення цього пункту не поширюються на операції
з управління активами інститутів спільного інвестування.
153.14. Оподаткування спільної діяльності на території
України без створення юридичної особи.
153.14.1. Спільна діяльність без створення юридичної особи
провадиться на підставі договору про спільну діяльність.
153.14.2. Облік результатів спільної діяльності ведеться
платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з
умовами договору, окремо від обліку господарських результатів
такого платника податку.
153.14.3. Виплата (нарахування) частини прибутку, отриманого
учасниками спільної діяльності, оподатковується за ставкою,
встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, особою,
уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності до/або
під час такої виплати.
153.14.4. У разі якщо протягом звітного періоду витрати
спільної діяльності перевищують доходи такої діяльності, такі
збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх податкових
періодів від такої спільної діяльності протягом строків,
визначених цим Кодексом.
153.14.5. Для цілей оподаткування господарські відносини між
учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі
окремих цивільно-правових договорів.
153.14.6. Порядок обліку та звітності результатів спільної
діяльності встановлюється центральним податковим органом виходячи
із положень цього Кодексу.
153.15. Особливості обліку під час реорганізації юридичних
осіб.
153.15.1. Не включається до складу доходу платника податку -
правонаступника сума коштів, боргових вимог, вартість матеріальних
та нематеріальних активів, отриманих від юридичної особи, що
припиняється у зв'язку із проведенням реорганізації.
Балансова вартість основних фондів та нематеріальних активів
юридичної особи, що припиняється, включається до складу балансової
вартості відповідних груп основних фондів та нематеріальних
активів платника податків - правонаступника на дату затвердження
передавального акта та підлягає амортизації в порядку, визначеному
статтями цього Кодексу.
Собівартість запасів, що обліковуються в обліку юридичної
особи, що припиняється, включається до складу собівартості запасів
правонаступника на дату затвердження передавального акта.
У разі якщо визначена цим розділом дата збільшення витрат,
здійснених (нарахованих) юридичною особою, що припиняється, не
настала до моменту затвердження передавального акта, такі витрати
враховуються в обліку платника податків - правонаступника. Такий
платник податку - правонаступник набуває право на збільшення
витрат у загальному порядку, визначеному цим розділом. Це правило
застосовується також:
до суми витрат, що обліковуються відповідно до цього розділу
в особливому порядку (витрат на придбання цінних паперів,
деривативів тощо), та неврахованих у зменшення доходів платника
податку до моменту затвердження передавального акта;
до суми доходу, отриманого (нарахованого) платником податку,
що припиняється, та невключеного до доходу до моменту затвердження
передавального акта.
Від'ємне значення об'єкта оподаткування звітного періоду, що
обліковувалось у платника податку, що припиняється, на дату
затвердження передавального акта, включається до складу витрат
платника податку - правонаступника. Зазначене положення також
застосовується до суми від'ємного значення, що обліковується в
особливому порядку відповідно до цього розділу у платника податку,
що припиняється (від'ємне значення за операціями із цінними
паперами, деривативами, правами вимоги тощо).
Положення, передбачені абзацом восьмим зазначеного пункту, не
застосовуються в разі, якщо платник (платники) податку, що
припиняються, та платник податку - правонаступник були пов'язаними
особами менш ніж вісімнадцять послідовних місяців до дати
завершення приєднання.
Склад витрат (доходів), передбачених цим підпунктом, та їх
оцінка визначаються за даними та документами обліку юридичної
особи, що припиняється, на дату затвердження передавального акта.
153.15.2. При проведенні реорганізації у формі злиття,
приєднання, перетворення юридичної особи, що передбачає обмін
акцій (корпоративних прав) у юридичній особі, що припиняється, на
акції (корпоративні права) у юридичній особі - правонаступнику,
вартість акцій (корпоративних прав) юридичної особи -
правонаступника в обліку акціонера (учасника) визначається в
розмірі вартості акцій (корпоративних прав) юридичної особи,
випуск яких був скасований (припинений тощо) в результаті
реорганізації.
У разі проведення реорганізації у формі поділу (виділення),
що передбачає розподіл акцій (корпоративних прав) між акціонерами
(учасниками) юридичних осіб, що утворюються внаслідок
реорганізації, вартість таких акцій (корпоративних прав) в обліку
акціонерів (учасників) визначається в сумі, що дорівнює вартості
частки акцій (корпоративних прав) в юридичній особі, що
реорганізується, пропорційній вартості чистих активів юридичної
особи, що утворилася в результаті реорганізації, та загальної
вартості чистих активів юридичної особи, що реорганізувалася.
Вартість чистих активів юридичних осіб, зазначених у цьому абзаці,
визначається за даними розподільчого балансу на дату його
затвердження.
Стаття 154. Звільнення від оподаткування
154.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та
організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і
є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів,
виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг
із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів
комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління,
інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого
платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за
дорученням іншої особи без передачі права власності на такі
товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду
кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить
не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних
працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких
інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25
відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій
інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу
на право користування такою пільгою, який видається Комісією з
питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).
У разі порушення вимог щодо цільового використання
вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний
збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами
податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також
сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.
Підприємства та організації, на які поширюється дія цього
пункту, реєструються у відповідному органі державної податкової
служби в порядку, передбаченому для платників цього податку.
154.2. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств,
отриманий від продажу на митній території України продуктів
дитячого харчування власного виробництва, спрямований на
збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких
продуктів.
Перелік продуктів дитячого харчування встановлюється
( 859-97-п ) Кабінетом Міністрів України.
154.3. На період підготовки до зняття і зняття з експлуатації
енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття"
на екологічно безпечну систему звільняється від оподаткування
прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такі кошти використовуються на
фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської
АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему.
У разі порушення вимог щодо цільового використання
вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний
збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами
податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також
сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.
154.4. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств,
отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок
коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України
до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної
програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття"
відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським
банком реконструкції та розвитку ( 996_004 ), для подальшої
експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків
Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття"
на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту
персоналу Чорнобильської АЕС.
У разі порушення вимог щодо цільового використання
вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний
збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами
податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також
сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.
154.5. Звільняється від оподаткування прибуток державних
підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український
дитячий центр "Молода гвардія" від провадження діяльності з
оздоровлення та відпочинку дітей.
154.6. На період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року
застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на
прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового
періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох
мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду
заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником
податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні
заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які
відповідають одному із таких критеріїв:
а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня
2011 року;
б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років
(або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх
утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів
задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та
у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього
періоду не перевищувала 20 осіб;
в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в
установленому законодавством порядку в період до набрання чинності
цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до
одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників
становила до 50 осіб.
При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми
цього пункту, у будь-якому звітному періоді досягли показників
щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або
середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не
відповідає критеріям, зазначеним у цьому пункті, то такі платники
податку зобов'язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому
звітному періоді, за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті
151 цього Кодексу.
Дія цього пункту не поширюється на суб'єктів господарювання,
які:
1) утворені в період після набрання чинності цим Кодексом
шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення), приватизації та корпоратизації;
2) здійснюють:
2.1) діяльність у сфері розваг, визначену в підпункті 14.1.46
пункту 14.1 статті 14 розділу I;
2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт імпорт підакцизних
товарів;
2.3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж
пально-мастильних матеріалів;
2.4) видобуток, серійне виробництво та виготовлення
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі
органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 );
2.5) фінансову діяльність (гр. 65 - гр. 67 Секції J КВЕД
ДК 009:2005) ( va375202-05 );
2.6) діяльність з обміну валют;
2.7) видобуток та реалізацію корисних копалин
загальнодержавного значення;
2.8) операції з нерухомим майном, оренду (у тому числі
надання в оренду торгових місць на ринках та/або у торгівельних
об'єктах) (гр. 70, 71 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 );
2.9) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку (гр. 64
КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 );
2.10) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами
мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
2.11) діяльність з надання послуг у сфері телебачення і
радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 );
2.12) охоронну діяльність;
2.13) зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері
інформатизації);
2.14) виробництво продукції на давальницькій сировині;
2.15) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;
2.16) діяльність у сфері виробництва та розподілення
електроенергії, газу та води;
2.17) діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку,
інжинірингу; надання послуг підприємцям (гр. 74 КВЕД ДК 009:2005)
( va375202-05 ).
Платники податку, зазначені у підпунктах "а", "б", "в" цього
пункту, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм
акціонерам (власникам), нараховують та вносять до бюджету
авансовий внесок із податку в порядку, встановленому підпунктом
153.3.2 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу та сплачують податок
на прибуток за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151
цього Кодексу за звітний податковий період, у якому здійснювалось
нарахування та виплата дивідендів.
154.7. Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності,
отриманий від надання освітніх послуг.
154.8. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств
енергетичної галузі в межах витрат, передбачених інвестиційними
програмами, схваленими Національною комісією регулювання
електроенергетики України, на капітальні вкладення з будівництва
(реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та
розподільчих (локальних) електричних мереж та/або сум, спрямованих
на повернення кредитів, які використані для фінансування
вищевказаних цілей.
Стаття 155. Особливості оподаткування виробників
сільськогосподарської продукції
Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво
сільськогосподарської продукції, сплачують податок у порядку і в
розмірах, передбачених цим розділом, за підсумками звітного
податкового року.
Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво
сільськогосподарської продукції, подають декларацію з податку у
строки, визначені законом для річного податкового періоду.
Сума нарахованого податку зменшується на суму податку на
землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому
обороті.
Для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю
яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать
підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської
продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий)
рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу.
Дія абзацу першого цієї статті не поширюється на
підприємства, основною діяльністю яких є виробництво та/або продаж
продукції квітково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин,
диких тварин і птахів, риби (крім риби, виловленої в річках та
закритих водоймах), хутряних товарів, лікеро-горілчаних виробів,
пива, вина й виноматеріалів (крім виноматеріалів, що продаються
для подальшої переробки), які оподатковуються в загальному
порядку.
Стаття 156. Особливості оподаткування страховика
156.1. Об'єктом оподаткування від діяльності страховика є
прибуток від провадження його діяльності.
156.1.1. До доходів страховика, крім доходів, передбачених
статтями 135, 136 цього Кодексу, які визначаються з урахуванням
особливостей, передбачених даною статтею, належать також доходи
від страхової діяльності.
Для цілей оподаткування під доходом від страхової діяльності
розуміється сума доходів страховика, нарахована протягом звітного
періоду, у тому числі (але не виключно) у вигляді:
страхових платежів, страхових внесків, страхових премій,
нарахованих страховиком за договорами страхування, співстрахування
і перестрахування ризиків на території України або за її межами
протягом звітного періоду, зменшених з урахуванням вимог цього
підпункту на суму страхових платежів, страхових внесків, страхових
премій, нарахованих страховиком за договорами перестрахування. При
цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за
договорами співстрахування включаються до складу доходів
страховика (співстраховика) тільки в розмірі його частки страхової
премії, передбаченої договором співстрахування;
суми зменшення розміру страхових резервів у порівнянні зі
сформованими на кінець попереднього звітного періоду з урахуванням
зміни частки перестраховиків у страхових резервах, сформованих
відповідно до законодавства;
інвестиційного доходу, отриманого страховиком від розміщення
коштів резервів страхування життя;
доходи у вигляді курсових різниць, отриманих від перерахунку
страхових резервів, утворених за договорами страхування, та
активів, якими представлені страхові резерви за такими договорами,
у випадках, якщо такі страхові резерви та/або активи утворені в
іноземній валюті;
суми винагород, належних страховику за укладеними договорами
страхування, співстрахування, перестрахування;
частки від страхових внесків, страхових премій та страхових
виплат, нарахованих перестраховиками за договорами
перестрахування;
доходів від реалізації права регресної вимоги страховика до
страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні
збитки;
нарахованих відсотків на депоновані премії за ризиками,
прийнятими в перестрахуванні;
суми санкцій за невиконання умов договору страхування,
визначеної боржником добровільно або за рішенням суду;
суми винагород, нарахованих страховиком за надання послуг
сюрвейєра, аварійного комісара та аджастера, страхового брокера та
агента;
суми повернення частки страхових платежів (внесків, премій)
за договорами перестрахування у випадку їх дострокового
припинення;
винагород та тантьєм (форма винагороди страховика з боку
перестраховика) за договорами перестрахування;
винагороди за надання послуг страхового агента, брокера;
інших доходів, отриманих страховиком.
У цілях цієї статті під терміном "сюрвейєр" слід розуміти
фізичну або юридичну особу, яка здійснює обстеження об'єкту перед
прийняттям його на страхування та після настання страхового
випадку, а також з'ясовує причини страхової події.
Під терміном "аварійний комісар" розуміється фізична або
юридична особа, яка з'ясовує причини настання страхового випадку,
визначає розмір збитків і відповідає кваліфікаційним вимогам,
передбаченим законодавством.
Під терміном "аджастер" розуміється фізична або юридична
особа, що бере участь у вирішенні питань з урегулювання заявлених
претензій страхувальника у зв'язку із настанням страхового
випадку, а також здійснює оцінку збитку після страхового випадку
та визначає суму страхового відшкодування, що підлягає виплаті,
виходячи із зобов'язань страховика.
156.1.2. До витрат страховика, крім витрат, передбачених
статтями 138, 139 цього Кодексу, належать також витрати,
нараховані при здійсненні страхової діяльності, передбачені цим
пунктом.
До витрат страховика в цілях даного пункту відносяться такі
витрати, нараховані при здійсненні страхової діяльності, у тому
числі (але не виключно):
у вигляді суми збільшення розміру страхових резервів у
порівнянні зі сформованими на кінець попереднього звітного періоду
з урахуванням зміни частки перестраховиків у страхових резервах,
сформованих відповідно до законодавства;
нараховані суми страхових виплат (страхових відшкодувань) за
страховими випадками, настання яких підтверджено відповідними
документами в порядку, встановленому чинним законодавством, за
договорами страхування, співстрахування та перестрахування. В
цілях даного підпункту до страхових виплат належать виплати
ануїтетів, пенсій, рент та інші виплати, передбачені умовами
договору страхування;
аквізиційні витрати;
витрати на оплату праці та внески на соціальні заходи в
частині проведеної працівниками роботи з виконання (супроводження)
договорів страхування та перестрахування, оцінки ризику та
збитків, завданих об'єктам страхування, розроблення умов, правил
страхування та проведення актуарних розрахунків;
витрати на винагороди страховому агенту, страховому та
перестраховому брокеру та іншим страховикам за надані послуги з
виконання (супроводження) договорів страхування та
перестрахування;
суми винагороди та тантьєми за договорами перестрахування,
співстрахування;
нараховані відсотки на депоновані премії за ризиками,
переданими на перестрахування;
повернення частини страхової премії (платежу), а також
викупних сум за договорами страхування, співстрахування,
перестрахування у випадках, передбачених законодавством та/або
умовами договору;
витрати у вигляді курсових різниць, отриманих від перерахунку
страхових резервів, утворених за договорами страхування та
активів, якими представлені страхові резерви за такими договорами,
у випадках, якщо такі страхові резерви та/або активи утворені в
іноземній валюті;
витрати на оплату за видачу ліцензій на ведення страхової
діяльності;
витрати на оплату послуг фізичним та юридичним особам за
надані послуги, пов'язані зі страховою діяльністю, у тому числі:
витрати на оформлення та надання довідок, висновків,
статистичних даних лікувально-профілактичних закладів, органів
Міністерства внутрішніх справ України, спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів тощо;
оплату послуг асистансу;
витрати на оплату послуг, пов'язаних із розробленням умов,
правил страхування;
послуги актуаріїв;
медичне обслуговування при укладенні договору страхування
життя, здоров'я, якщо оплата такого медичного обстеження
відповідно до договору страхування здійснюється страховиком;
детективні послуги юридичних та фізичних осіб, які мають
відповідні дозволи на здійснення такої діяльності, пов'язані з
встановленням обґрунтування страхових виплат;
витрати на виготовлення страхових свідоцтв (полісів), бланків
суворої звітності, квитанцій та іншої подібної страхової
документації;
послуги спеціалістів (у тому числі експертів, сюрвейєрів,
експертних установ, аджастерів, аварійних комісарів, юристів),
яких залучають для оцінки ризику, визначення страхової вартості
майна та розміру страхової виплати, оцінки наслідків страхових
випадків, урегулювання страхових випадків;
витрати на оплату послуг організацій та установ за тендерну
документацію, якщо такий тендер відкритий для вибору страховика;
витрати на проведення передпродажних та рекламних заходів
стосовно послуг у сфері страхування, що надаються страховиком;
інші витрати, пов'язані зі страховою діяльністю.
156.1.3. Для цілей цієї статті страхові резерви
розраховуються згідно з методикою формування резервів із
страхування життя та правилами формування, обліку та розміщення
страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування
життя, визначеними спеціально уповноваженим органом виконавчої
влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.
156.2. Особливості визначення прибутку страховика, що
здійснює страхування життя.
156.2.1. Об'єктом оподаткування від провадження страхової
діяльності зі страхування життя є:
прибуток від страхової діяльності з довгострокового
страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного
пенсійного забезпечення є прибуток від страхової діяльності,
визначений відповідно до цієї статті та з урахуванням вимог,
встановлених пунктом 156.1 цієї статті та підпунктом 153.1.7
пункту 153.1 статті 153, який оподатковується за ставкою,
встановленою в пункті 151.2 статті 151 цього Кодексу, в разі
виконання вимог до укладення таких договорів, визначених
підпунктом 14.1.52 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.
Витрати від провадження страхової діяльності з
довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в
межах недержавного пенсійного забезпечення, крім прямих витрат,
включають суми витрат страховика, який здійснює страхування життя
розподілених пропорційно до питомої ваги доходу від
довгострокового страхування життя, пенсійного страхування в межах
недержавного пенсійного забезпечення та інших договорів
страхування життя;
інвестиційний дохід, отриманий від розміщення коштів за
договорами довгострокового страхування життя та пенсійного
страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення.
156.2.2. Якщо договір довгострокового страхування життя чи з
недержавного пенсійного забезпечення протягом перших п'яти років
його дії розривається з будь-яких причин, крім випадку,
передбаченого абзацом третім цього підпункту, до закінчення
мінімального строку його дії або до настання відповідного
страхового випадку, встановлених цим Кодексом та іншим
законодавством, в результаті чого відбувається часткова страхова
виплата, виплата викупної суми чи повне припинення зобов'язань
страховика за таким договором перед таким платником податку або
порушуються інші вимоги, встановлені цим Кодексом до таких
договорів, то платник податку, який збільшив витрати згідно з
нормами пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, зобов'язаний
включити до складу своїх доходів за відповідний звітний період
суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій із
нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки
Національного банку України, що діяла на день виникнення у
страхувальника податкового зобов'язання з податку, що виникає
внаслідок такого збільшення доходів, обчислених з урахуванням суми
такого податкового зобов'язання, що розраховується з початку
податкового періоду, що настає за періодом, у якому такий платник
податку вперше збільшив витрати на суму таких страхових платежів у
межах такого договору, до дня подання податкової декларації за
наслідками податкового періоду, на який припадає факт такого
дострокового розірвання або порушення таких інших вимог. При цьому
викупна сума або її частина, яка повертається платнику податку
страховиком, не включається до складу доходів такого платника
податку.
Штрафні санкції за заниження об'єкта оподаткування у
випадках, визначених цим підпунктом, як до страховика, так і до
платника податку не застосовуються.
Довгостроковий договір страхування життя, в якому
страхувальником є роботодавець, може передбачати:
зміну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника,
яким може бути або новий роботодавець, або застрахована особа, у
разі звільнення застрахованої особи;
зміну страховика на нового страховика.
При цьому така зміна страхувальника (страховика) повинна
підтверджуватися тристоронньою угодою між страхувальником
(страховиком), новим страхувальником (страховиком) та
застрахованою особою.
156.3. Платники податку ведуть окремий облік доходів та
витрат, пов'язаних з отриманням прибутку, що звільняється від
оподаткування або оподатковується за ставкою нижчою, ніж визначена
в пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу.
Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ
та організацій
157.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових установ та
організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та
внесених органами державної податкової служби в установленому
порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є:
а) органами державної влади України, органами місцевого
самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що
утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;
б) благодійними фондами і благодійними організаціями,
створеними у порядку, визначеному законом для провадження
благодійної діяльності; громадськими організаціями, створеними з
метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для
інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової
допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської
спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової
діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями,
громадськими організаціями інвалідів, спілками громадських
організацій інвалідів та їх місцевими осередками, створеними
згідно із відповідним законом; науково-дослідними установами та
вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації, внесеними
до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка
держави; заповідниками, музеями та музеями-заповідниками;
в) кредитними спілками, пенсійними фондами, створеними в
порядку, визначеному відповідними законами;
г) іншими, ніж визначені в підпункті "б" цього пункту,
юридичними особами, діяльність яких не передбачає отримання
прибутку згідно з нормами відповідних законів;
ґ) спілками, асоціаціями та іншими об'єднаннями юридичних
осіб, створеними для представлення інтересів засновників (членів,
учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких
засновників (членів, учасників) та не провадять господарську
діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;
д) релігійними організаціями, зареєстрованими в порядку,
передбаченому законом;
е) житлово-будівельними кооперативами та об'єднаннями
співвласників багатоквартирного будинку;
є) професійними спілками, їх об'єднаннями та організаціями
профспілок, а також організаціями роботодавців та їх об'єднаннями,
утвореними в порядку, визначеному законом.
157.2. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у підпункті "а" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді:
коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
пасивних доходів;
коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових
організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг, у
тому числі доходів державних навчальних закладів, отриманих від
виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання
послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов'язаних з їх
основною статутною діяльністю;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого
бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи
благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на
регулювання цін на платні послуги, які надаються таким
неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із
законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
157.3. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у підпункті "б" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді:
коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
пасивних доходів;
коштів або майна, які надходять таким неприбутковим
організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням
положень пункту 157.13 цієї статті;
дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого
бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи
благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на
регулювання цін на платні послуги, які надаються таким
неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із
законодавством з метою зниження рівня таких цін.
157.4. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у підпункті "в" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді:
коштів, які надходять до кредитних спілок або пенсійних
фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або
внесків на інші потреби, передбачені законом;
доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі
пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних
спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників
фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого
бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи
благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на
регулювання цін на платні послуги, які надаються таким
неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із
законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
157.5. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у підпункті "г" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді:
разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і
членів;
коштів або майна, які надходять таким неприбутковим
організаціям від провадження їх основної діяльності та у вигляді
пасивних доходів;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих
бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи
благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на
регулювання цін на платні послуги, які надаються таким
неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із
законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
157.6. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у підпункті "ґ" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді:
разових або періодичних внесків засновників і членів;
пасивних доходів;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого
бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи
благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються
таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які
надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх
одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких
цін.
157.7. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у підпункті "д" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді:
коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також
пасивних доходів.
157.8. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у підпункті "е" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким
неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної
діяльності та у вигляді пасивних доходів.
157.9. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у підпункті "є" пункту 157.1 цієї статті,
отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків,
відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на
культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних
доходів, а також вартість майна та послуг, отриманих первинною
профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями
колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов
діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42
Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" ( 1045-14 ).
157.10. Доходи або майно неприбуткових організацій, за
винятком неприбуткових організацій, визначених у підпунктах "а" і
"в" пункту 157.1 цієї статті, не підлягають розподілу між їх
засновниками, учасниками або членами та не можуть
використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника,
учасника або члена такої неприбуткової організації, її посадових
осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
Доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "а"
пункту 157.1 цієї статті, у тому числі доходи закладів і установ
освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних
установ та реабілітаційних установ для інвалідів та
дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за
рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на
спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій
і використовуються виключно на фінансування видатків такого
кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності
згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи,
зараховані до кошторису для утримання зазначених організацій,
перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення
враховується у складі кошторису наступного року.
При цьому із суми перевищення доходів над витратами
зазначених неприбуткових організацій податок, передбачений у
пункті 151.1 статті 151 цього розділу, не сплачується.
Перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними
закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "в"
пункту 157.1, розподіляються виключно між їх учасниками в порядку,
встановленому відповідним законом.
157.11. У разі якщо доходи неприбуткових організацій,
отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених
пунктом 157.5 цієї статті, на кінець першого кварталу року, що
настає за звітним, перевищують 25 відсотків загальних доходів,
отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така
неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок із
нерозподіленої суми прибутку за ставкою, встановленою пунктом
151.1 статті 151 цього Кодексу, до суми такого перевищення.
Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за
результатами першого кварталу року, що настає за звітним, у
строки, встановлені для інших платників податку.
Незалежно від положень абзацу першого цього пункту, у разі
якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел, інших, ніж
визначені пунктами 157.2-157.9 цієї статті, така неприбуткова
організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який
визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що
зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів,
але не вище суми таких доходів.
У підрахунку суми перевищення доходів над витратами згідно із
абзацом першим цього пункту, а також при визначенні сум
оподатковуваного прибутку згідно з абзацом другим цього пункту
сума амортизаційних відрахувань не враховується.
157.12. З метою оподаткування центральний орган державної
податкової служби веде реєстр всіх неприбуткових організацій та їх
відокремлених підрозділів, які звільняються від оподаткування
згідно з положеннями цього пункту.
Право неприбуткової організації на користування пільгами в
оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої
організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ
органами державної податкової служби в порядку, встановленому
законодавством.
Державна реєстрація неприбуткових організацій здійснюється в
порядку, передбаченому відповідним законодавством.
Перереєстрація такої неприбуткової організації у випадках,
передбачених законом, здійснюється без справляння будь-якої плати
з такої неприбуткової організації.
157.13. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи
повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям
відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не
передбачено законом, що регулює діяльність відповідної
неприбуткової організації.
157.14. Центральний орган державної податкової служби
встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про
використання коштів неприбуткових організацій (визначених у
підпункті "є" пункту 157.1 цієї статті в частині обліку і подання
податкової звітності за доходами, що підлягають оподаткуванню) та
вирішує питання про виключення організацій із Реєстру
неприбуткових організацій та установ і оподаткування їх доходів у
разі порушення ними положень цього Кодексу та інших законодавчих
актів про неприбуткові організації. До порушень також належить
використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не
передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської
діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим
призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за
ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу.
Рішення центрального органу державної податкової служби можуть
бути оскаржені в судовому порядку.
157.15. Термін "державні послуги" слід розуміти як будь-які
платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється
законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та
створеними ними установами і організаціями, що утримуються за
рахунок коштів відповідних бюджетів. До розуміння терміна
"державні послуги" не включаються податки, збори (обов'язкові
платежі), визначені цим Кодексом.
Під терміном "основна діяльність" для цілей цього підпункту
слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена
для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної
неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних
та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів),
благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх,
соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі
створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні
пенсійні фонди та інші подібні організації).
До основної діяльності також включається продаж неприбутковою
організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які
пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку
неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною
діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих
послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється
державою.
До основної діяльності не включаються операції з надання
товарів, виконання робіт, надання послуг неприбутковими
організаціями, визначеними в підпунктах "в" - "ґ" пункту 157.1
цієї статті, особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких
організацій. Кабінет Міністрів України може вводити тимчасові
обмеження щодо поширення норм цього пункту на продаж
неприбутковими організаціями окремих товарів чи послуг у разі,
якщо такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на
ринку визначеного товару, при існуванні достатніх доказів, наданих
особами, які оподатковуються цим податком та надають аналогічні
товари, виконують роботи, надають послуги, про таке порушення.
Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити
вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають
одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх
діяльність.
157.16. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.
Стаття 158. Особливості оподаткування прибутку підприємств,
отриманого у зв'язку із впровадженням
енергоефективних технологій
158.1. Звільняється від оподаткування 80 відсотків прибутку
підприємств, отриманого від продажу на митній території України
товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом
Міністрів України:
устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії;
матеріали, сировина, устаткування та комплектуючі, які будуть
використовуватись у виробництві енергії з відновлюваних джерел
енергії;
енергоефективне обладнання і матеріали, вироби, експлуатація
яких забезпечує економію та раціональне використання
паливно-енергетичних ресурсів;
засоби вимірювання, контролю та управління витратами
паливно-енергетичних ресурсів;
устаткування для виробництва альтернативних видів палива.
Платник повинен забезпечити окремий облік прибутку або
збитку, отриманого від продажу на митній території України
товарів, зазначених в абзаці першому цього пункту.
Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової
пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів
виробництва в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення цільового використання коштів платник
податку зобов'язаний визначити прибуток, не оподаткований у
зв'язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його в
поточному періоді, а також сплатити за відповідний період пеню в
розмірах, визначених цим Кодексом.

( Текст взятo з сайта ВPУ )
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)
(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)
Обновлено ( 06.05.2011 13:00 )

Статистика

Сотрудничество

Наша компания заинтересована в новых надежных партнерах, у нас есть взаимовыгодные предложения по сотрудничеству к посредникам и продавцам - об этом читайте в разделе СОТРУДНИЧЕСТВО. Также Вы получите полную информацию о нашей фирме и как с нами можно связаться!