ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - 13

PDF
Печать
E-mail
Автор: Administrator
06.05.2011 11:52
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)
(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)
використовуються для проведення аварійно-рятувальних та
пошуково-рятувальних робіт за межами митного кордону або
територіальних вод України.
Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а
також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами,
установами та організаціями, які повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів ( 98-2011-п ),
визначаються Кабінетом Міністрів України. Сума добових для таких
категорій фізичних осіб не може перевищувати суму, встановлену
абзацом четвертим цього підпункту.
Сума добових визначається в разі відрядження:
у межах України та країн, в'їзд громадян України на територію
яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд), - згідно з
наказом про відрядження та відповідними первинними документами;
до країн, в'їзд громадян України на територію яких
здійснюється за наявності візи (дозволу на в'їзд), - згідно з
наказом про відрядження та відмітками уповноваженої службової
особи Державної прикордонної служби України в закордонному
паспорті або документі, що його замінює.
За відсутності зазначених відповідних підтвердних документів,
наказу або відміток уповноваженої службової особи Державної
прикордонної служби України в паспорті або документі, що його
замінює сума добових не включається до складу витрат платника
податку.
Будь-які витрати на відрядження можуть бути включені до
складу витрат платника податку за наявності документів, що
підтверджують зв'язок такого відрядження з діяльністю такого
платника податку, зокрема (але не виключно) таких: запрошень
сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю
платника податку; укладеного договору чи контракту; інших
документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити
цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь
відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах,
інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з
господарською діяльністю платника податку.
Якщо згідно із законами країни відрядження або країн,
територією яких здійснюється транзитний рух до країни відрядження,
обов'язково необхідно здійснити страхування життя або здоров'я
відрядженої особи чи її цивільної відповідальності (у разі
використання транспортних засобів), то витрати на таке страхування
включаються до складу витрат платника податку, що відряджає таку
особу.
За запитом представника органу державної податкової служби
платник податку забезпечує за власний рахунок переклад підтвердних
документів, виданих іноземною мовою;
140.1.8. витрати платника податку (крім капітальних, які
підлягають амортизації) на утримання та експлуатацію таких
об'єктів, що перебували на балансі та утримувалися за рахунок
платника податку станом на 1 липня 1997 року, але не
використовуються з метою отримання доходу:
дитячих ясел або садків;
закладів середньої і середньої професійно-технічної освіти та
закладів підвищення кваліфікації працівників такого платника
податку;
дитячих, музичних і художніх шкіл, шкіл мистецтв;
спортивних комплексів, залів і майданчиків, що
використовуються для фізичного оздоровлення та психологічної
реабілітації працівників платника податку, клубів і будинків
культури;
приміщень, що використовуються платником податку для
організації харчування працівників такого платника податку;
багатоквартирного житлового фонду, в тому числі гуртожитків,
одноквартирного житлового фонду в сільській місцевості та об'єктів
житлово-комунального господарства;
дитячих таборів відпочинку і оздоровлення;
установ соціального захисту громадян (будинки-інтернати,
будинки для престарілих).
140.2. У разі якщо після продажу товарів, виконання робіт,
надання послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх
вартості, в тому числі перерахунок у випадках повернення проданих
товарів чи права власності на такі товари (результати робіт,
послуг) продавцю, платник податку - продавець та платник податку -
покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат
(балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому
сталася така зміна суми компенсації.
Перерахунок доходів та витрат (балансової вартості основних
засобів) також проводиться сторонами:
у звітному періоді (періодах), в якому витрати та доходи
(балансова вартість основних засобів) за правочином, визнаним
недійсним, були враховані в обліку сторони правочину - у разі
визнання правочину недійсним як такого, що порушує публічний
порядок, є фіктивним;
у звітному періоді, в якому рішення суду про визнання
правочину недійсним набуло законної сили - у разі визнання
правочину недійсним з інших підстав.
Цей пункт не регулює правила визначення та коригування витрат
та доходів внаслідок проведення процедур урегулювання сумнівної
або безнадійної заборгованості чи визнання боргу покупця
безнадійним, що визначаються статтею 159 цього Кодексу.
140.3. До витрат не включається сума фактичних втрат товарів,
крім втрат у межах норм природного убутку чи технічних
(виробничих) втрат та витрат із розбалансування природного газу в
газорозподільних мережах, що не перевищують розмір, визначений
Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним центральним
органом виконавчої влади, або іншим органом, визначеним
законодавством України.
Правила цього пункту не застосовуються до електричної та/або
теплової енергії при визначенні витрат платників податків,
пов'язаних із передачею та/або постачанням електричної та/або
теплової енергії.
140.4. Платник податку проводить оцінку вибуття запасів за
методами, встановленими відповідним положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку.
Для всіх одиниць запасів, що мають однакове призначення та
однакові умови використання, застосовується лише один із
дозволених методів оцінки їх вибуття.
140.5. Установлення додаткових обмежень щодо складу витрат
платника податку, крім тих, що зазначені в цьому розділі, не
дозволяється.
Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника
податку в разі сплати процентів
за борговими зобов'язаннями
141.1. До складу витрат включаються будь-які витрати,
пов'язані з нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями (в
тому числі за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, крім
фінансових витрат, включених до собівартості кваліфікаційних
активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку) протягом звітного періоду, якщо такі нарахування
здійснюються у зв'язку з провадженням господарської діяльності
платника податку.
141.2. Для платника податку, 50 та більше відсотків
статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого перебуває
у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення
до складу витрат нарахування процентів за кредитами, позиками та
іншими борговими зобов'язаннями на користь таких нерезидентів та
пов'язаних з ними осіб дозволяється в сумі, що не перевищує суму
доходів такого платника податку, отриману протягом звітного
періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів,
збільшену на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного
прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих
процентів.
141.3. Проценти, які відповідають вимогам пункту 141.1 цієї
статті, але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу)
згідно з положеннями пункту 141.2 цієї статті, протягом звітного
періоду підлягають перенесенню на результати майбутніх податкових
періодів із збереженням обмежень, передбачених пунктом 141.2 цієї
статті.
Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати
фізичним особам згідно з трудовими договорами
та договорами цивільно-правового характеру
142.1. До складу витрат платника податку включаються витрати
на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових
відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які
включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової
заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з
тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань
вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської
винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами
цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або
натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін відповідно
до колективних договорів (угод), (крім сум матеріальної допомоги,
які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV
цього Кодексу).
142.2. Крім витрат, передбачених пунктом 142.1 цієї статті,
до складу витрат платника податку включаються обов'язкові виплати,
а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у
випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на
обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках,
передбачених законодавством, а також внески, визначені абзацом
другим цього пункту.
Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя
або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник
цього податку зобов'язаний сплачувати за власний рахунок
добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне
забезпечення) найманої ним фізичної особи, то такий платник
податку має право включити до складу витрат кожного звітного
податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків,
загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати,
нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на
який припадають такі податкові періоди.
При цьому сума таких платежів не може перевищувати розмірів,
визначених у розділі IV цього Кодексу, протягом такого податкового
періоду.
Норми цього підпункту застосовуються із врахуванням положень
розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу.
Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум
внесків на соціальні заходи
143.1. До складу витрат платника податку відносяться суми
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, у розмірах і порядку, встановлених законом.
143.2. Якщо наймана особа доручає роботодавцю здійснювати
внески на довгострокове страхування життя або будь-який вид
недержавного пенсійного забезпечення або на пенсійний вклад чи
рахунки учасників фондів банківського управління за рахунок витрат
на оплату праці такої найманої особи, включених до складу витрат
платника податку відповідно до пункту 142.1 статті 142 цього
Кодексу, такий роботодавець не включає суму зазначених внесків до
складу своїх витрат.
Стаття 144. Об'єкти амортизації
144.1. Амортизації підлягають:
витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів
та довгострокових біологічних активів для використання в
господарській діяльності;
витрати на самостійне виготовлення основних засобів
вирощування довгострокових біологічних активів для використання в
господарській діяльності, в тому числі витрати на оплату
заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні
таких основних засобів;
витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та
інших видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10
відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів,
що підлягають амортизації, на початок звітного року;
витрати на капітальне поліпшення землі, не пов'язане з
будівництвом, а саме іригацію, осушення та інше подібне капітальне
поліпшення землі;
капітальні інвестиції, отримані платником податку з бюджету,
у вигляді цільового фінансування на придбання об'єкта інвестування
(основного засобу, нематеріального активу) за умови визнання
доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по такому об'єкту
відповідно до положень підпункту 137.2.1 пункту 137.2 статті 137
цього Кодексу;
сума переоцінки вартості основних засобів, проведеної
відповідно до статті 146 цього Кодексу;
вартість безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання,
газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж,
побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих
підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вказаних
мереж або об'єктів.
144.2. Не підлягають амортизації та повністю відносяться до
складу витрат за звітний період витрати платника податку на:
утримання основних засобів, що знаходяться на консервації;
ліквідацію основних засобів;
придбання (виготовлення) сценічно-постановочних предметів
вартістю до 5 тисяч гривень театрально-видовищними
підприємствами - платниками податку;
витрати на виробництво національного фільму та придбання
майнових прав інтелектуальної власності на національний фільм.
144.3. Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок
відповідних джерел фінансування:
витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд
благоустрою та житлових будинків, придбання і збереження
бібліотечних і архівних фондів;
витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних
доріг загального користування;
витрати на придбання та збереження Національного архівного
фонду України, а також бібліотечного фонду, що формується та
утримується за рахунок бюджетів;
вартість гудвілу;
витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а
також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення
невиробничих основних засобів.
Термін "невиробничі основні засоби" означає необоротні
матеріальні активи, які не використовуються в господарській
діяльності платника податку.
Стаття 145. Класифікація груп основних засобів
та інших необоротних активів.
Методи нарахування амортизації
145.1. Класифікація груп основних засобів та інших
необоротних активів і мінімально допустимих строків їх
амортизації.
------------------------------------------------------------------ | Групи | Мінімально допустимі строки | | | корисного використання, років | |--------------------------------+-------------------------------| |група 1 - земельні ділянки | - | |--------------------------------+-------------------------------| |група 2 - капітальні витрати на | 15 | |поліпшення земель, не пов'язані | | |з будівництвом | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 3 - будівлі, | 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |споруди, | 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |передавальні пристрої | 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 4 - машини та обладнання | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |з них: | | |--------------------------------+-------------------------------| |електронно-обчислювальні машини,| 2 | |інші машини для автоматичного | | |оброблення інформації, пов'язані| | |з ними засоби зчитування або | | |друку інформації, пов'язані з | | |ними комп'ютерні програми (крім | | |програм, витрати на придбання | | |яких визнаються роялті, та/або | | |програм, які визнаються | | |нематеріальним активом), інші | | |інформаційні системи, | | |комутатори, маршрутизатори, | | |модулі, модеми, джерела | | |безперебійного живлення та | | |засоби їх підключення до | | |телекомунікаційних мереж, | | |телефони (в тому числі | | |стільникові), мікрофони і рації,| | |вартість яких перевищує 2500 | | |гривень | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 5 - транспортні засоби | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 6 - інструменти, прилади, | 4 | |інвентар (меблі) | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 7 - тварини | 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 8 - багаторічні насадження| 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 9 - інші основні засоби | 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 10 - бібліотечні фонди | - | |--------------------------------+-------------------------------| |група 11 - малоцінні необоротні | - | |матеріальні активи | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 12 - тимчасові | 5 | |(нетитульні) споруди | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 13 - природні ресурси | - | |--------------------------------+-------------------------------| |група 14 - інвентарна тара | 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 15 - предмети прокату | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |група 16 - довгострокові | 7 | |біологічні активи | | ------------------------------------------------------------------
145.1.1. Нарахування амортизації нематеріальних активів
здійснюється із застосуванням методів, визначених у підпункті
145.1.5 пункту 145.1 статті 145 цього Кодексу, протягом таких
строків:
------------------------------------------------------------------ | Групи |Строк дії права користування | |--------------------------------+-------------------------------| |група 1 - права користування |відповідно | |природними ресурсами (право |до правовстановлюючого | |користування надрами, іншими |документа | |ресурсами природного середовища,| | |геологічною та іншою | | |інформацією про природне | | |середовище); | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 2 - права користування |відповідно | |майном (право користування |до правовстановлюючого | |земельною ділянкою, крім права |документа | |постійного користування | | |земельною ділянкою, відповідно | | |до закону, право користування | | |будівлею, право на оренду | | |приміщень тощо); | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 3 - права на комерційні |відповідно | |позначення (права на торговельні|до правовстановлюючого | |марки (знаки для товарів і |документа | |послуг), комерційні (фірмові) | | |найменування тощо), крім тих, | | |витрати на придбання яких | | |визнаються роялті; | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 4 - права на об'єкти |відповідно | |промислової власності (право на |до правовстановлюючого | |винаходи, корисні моделі, |документа, але не менш як | |промислові зразки, сорти |5 років | |рослин, породи тварин, | | |компонування (топографії) | | |інтегральних мікросхем, | | |комерційні таємниці, в тому | | |числі ноу-хау, захист від | | |недобросовісної конкуренції | | |тощо) крім тих, витрати на | | |придбання яких визнаються | | |роялті; | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 5 - авторське право та |відповідно | |суміжні з ним права (право на |до правовстановлюючого | |літературні, художні, музичні |документа, але не менш як | |твори, комп'ютерні програми, |2 років | |програми для електронно- | | |обчислювальних машин, компіляції| | |даних (бази даних), фонограми, | | |відеограми, передачі (програми) | | |організацій мовлення тощо) крім | | |тих, витрати на придбання яких | | |визнаються роялті; | | |--------------------------------+-------------------------------| |група 6 - інші нематеріальні |відповідно | |активи (право на ведення |до правовстановлюючого | |діяльності, використання |документа | |економічних та інших привілеїв | | |тощо) | | ------------------------------------------------------------------
Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів
ведеться за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.
145.1.2. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку
корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється
наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при
зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено в пункті 145.1
і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для
реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації
та інших причин) на підставі документів, які свідчать про
виведення таких основних засобів з експлуатації).
145.1.3. При визначенні строку корисного використання
(експлуатації) слід ураховувати:
очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням
його потужності або продуктивності;
фізичний та моральний знос, що передбачається;
правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта
та інші фактори.
145.1.4. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта
основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних
економічних вигод від його використання, але він не може бути
меншим, ніж визначено в пункті 145.1 цієї статті.
Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи
з нового строку корисного використання, починаючи з місяця,
наступного за місяцем зміни строку корисного використання (крім
виробничого методу нарахування амортизації).
Амортизація основних засобів провадиться до досягнення
залишкової вартості об'єктом його ліквідаційної вартості.
145.1.5. Амортизація основних засобів нараховується із
застосуванням таких методів:
1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації
визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк
корисного використання об'єкта основних засобів;
2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума
амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на
початок звітного року або первісної вартості на дату початку
нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма
амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та
результатом кореня ступеня кількості років корисного використання
об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на
його первісну вартість;
3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна
сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості
об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату
початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка
обчислюється відповідно до строку корисного використання об'єкта і
подвоюється.
Метод прискореного зменшення залишкової вартості
застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів
основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5
(транспортні засоби);
4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається
як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного
коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням
кількості років, що залишаються до кінця строку корисного
використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його
корисного використання;
5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається
як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг)
та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації
обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний
обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити
(виконати) з використанням об'єкта основних засобів.
145.1.6. Амортизація об'єктів груп 9, 12, 14, 15, визначених
у пункті 145.1 цієї статті, нараховується за методами, що наведені
в підпунктах 1 і 5 підпункту 145.1.5 цієї статті. Амортизація
малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів
може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці
використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка
амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується,
у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок
невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці
використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.
145.1.7. На основні засоби груп 1 та 13 амортизація не
нараховується.
145.1.8. Суми амортизаційних відрахувань не підлягають
вилученню до бюджету, а також не можуть бути базою для нарахування
будь-яких податків та зборів.
145.1.9. Нарахування амортизації в цілях оподаткування
здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про
облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може
переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання
економічних вигод від його використання.
Нарахування амортизації за новим методом починається з
місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу
амортизації.
Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації
146.1. Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним
об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у
тому числі вартість ремонту, поліпшення таких засобів, отриманих
безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду), як окремий
об'єкт амортизації.
146.2. Амортизація об'єкта основних засобів нараховується
протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта,
установленого платником податку, але не менше мінімально
допустимого строку, встановленого пунктом 145.1 статті 145 цього
Кодексу, помісячно, починаючи з місяця, що наступає за місяцем
введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на
період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання,
консервації та інших видів поліпшення та консервації.
146.3. Амортизаційні відрахування розрахункового кварталу за
кожним об'єктом основних засобів визначаються як сума
амортизаційних відрахувань за три місяці розрахункового кварталу,
обчислених із застосуванням обраного платником податку методу
нарахування амортизації відповідно до кожної групи основних
засобів.
146.4. Придбані (самостійно виготовлені) основні засоби
зараховуються на баланс платника податку за первісною вартістю.
146.5. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається
з таких витрат:
суми, що сплачуються постачальникам активів та підрядникам за
виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що
здійснюються у зв'язку з придбанням/отриманням прав на об'єкт
основних засобів;
суми ввізного мита;
суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням)
основних засобів (якщо вони не відшкодовуються платнику);
витрати на страхування ризиків доставки основних засобів;
витрати на транспортування, установлення, монтаж,
налагодження основних засобів;
фінансові витрати, включення яких до собівартості
кваліфікаційних активів передбачено положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку;
інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних
засобів до стану, в якому вони придатні для використання із
запланованою метою.
146.6. У разі здійснення витрат на самостійне виготовлення
основних засобів платником податку для власних виробничих потреб
вартість об'єкта основних засобів, яка амортизується, збільшується
на суму всіх виробничих витрат, здійснених платником податку, що
пов'язані з їх виготовленням та введенням в експлуатацію, а також
витрат на виготовлення таких основних засобів, без урахування
сплаченого податку на додану вартість, у разі якщо платник податку
зареєстрований платником податку на додану вартість, незалежно від
джерел фінансування.
146.7. Первісна вартість об'єктів основних засобів,
зобов'язання по розрахунках за якими визначені загальною сумою за
кілька об'єктів, обчислюється розподілом цієї суми пропорційно
звичайній ціні окремого об'єкта основних засобів.
146.8. Первісною вартістю основних засобів, що включені до
статутного капіталу підприємства, визнається їх вартість,
погоджена засновниками (учасниками) підприємства, але не вище
звичайної ціни.
146.9. Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого
в обмін на подібний об'єкт, дорівнює вартості переданого об'єкта
основних засобів, яка амортизується, за вирахуванням сум
накопиченої амортизації, але не вище звичайної ціни об'єкта
основних засобів, отриманого в обмін.
146.10. Первісна вартість об'єкта основних засобів,
отриманого в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт,
дорівнює вартості переданого об'єкта основних засобів, яка
амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації,
збільшеній/зменшеній на суму коштів чи їх еквівалента, що була
передана/отримана під час обміну, але не вище звичайної ціни
об'єкта основних засобів, отриманого в обмін.
146.11. Первісна вартість основних засобів збільшується на
суму витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням об'єктів
основних засобів (модернізація, модифікація, добудова,
дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх
економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у
сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх
груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок
звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об'єкт
основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення.
146.12. Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням
об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих, у розмірі, що
не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп
основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат
того звітного податкового періоду, в якому такі ремонт та
поліпшення були здійснені.
146.13. Сума перевищення доходів від продажу або іншого
відчуження над балансовою вартістю окремих об'єктів основних
засобів та нематеріальних активів включається до доходів платника
податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від
такого продажу або іншого відчуження включається до витрат
платника податку.
Сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження
над первісною вартістю придбання невиробничих основних засобів та
витрат на ремонт, що здійснюються для підтримання об'єкта в
робочому стані, включається до доходів платника податку, а сума
перевищення первісної вартості над доходами від такого продажу або
іншого відчуження включається до витрат платника податку.
Сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження
безоплатно отриманих основних засобів або нематеріальних активів
над вартістю таких основних засобів або нематеріальних активів, що
була включена до складу доходів у зв'язку з отриманням,
включається до доходів платника податку, а сума перевищення
вартості, що була включена до складу доходів у зв'язку з
безоплатним отриманням над доходами від такого продажу або іншого
відчуження включається до витрат платника податку.
146.14. Дохід від продажу або іншого відчуження об'єкта
основних засобів та нематеріальних активів для цілей застосування
цієї статті визначається згідно з договором про продаж або інше
відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, але
не нижче звичайної ціни такого об'єкта (активу).
146.15. У разі виведення з експлуатації окремого об'єкта
основних засобів або передачі його до складу невиробничих
необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або
суду об'єкт не амортизується.
У цьому ж порядку відбувається виведення основних засобів з
експлуатації внаслідок їх відчуження за рішенням суду.
У разі зворотного введення такого об'єкта в експлуатацію або
передачі до складу виробничих основних засобів, для цілей
амортизації приймається вартість, яка амортизується на момент його
виведення з експлуатації (складу виробничих засобів) та
збільшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом, модернізацією,
модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо.
146.16. У разі ліквідації основних засобів за рішенням
платника податку або в разі якщо з незалежних від платника податку
обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи
підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися
від використання таких основних засобів внаслідок загрози чи
неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податку
у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує
витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум
накопиченої амортизації окремого об'єкта основних засобів.
146.17. Для цілей цього розділу:
146.17.1. до продажу або іншого відчуження основних засобів
та нематеріальних активів прирівнюються:
операції із внесення таких основних засобів та нематеріальних
активів до статутного фонду іншої особи;
передача основних засобів у фінансовий лізинг (оренду);
146.17.2. до придбання прирівнюються операції з отримання
основних засобів та нематеріальних активів у разі:
внесення основних засобів та нематеріальних активів до
статутного фонду (капіталу) платника податку;
отримання основних засобів у фінансовий лізинг (оренду) з
подальшим їх включенням до відповідних груп, якщо придбані таким
чином основні засоби відповідають вимогам, визначеним у розділі I
цього Кодексу;
отримання в оренду основних засобів та нематеріальних активів
у складі цілісного майнового комплексу відповідно до Закону
України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 )
від державних органів приватизації або органів місцевого
самоврядування;
отримання в господарське відання основних засобів, що не
підлягають приватизації, за рішеннями центральних органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, прийнятих у
межах їх повноважень, у разі зарахування на баланс.
146.18. Виведення з експлуатації будь-якого об'єкта основних
засобів здійснюється за результатами ліквідації, продажу,
консервації на підставі наказу керівника підприємства, а в разі їх
примусового відчуження чи конфіскації - згідно із законом.
146.19. У разі якщо договір оперативної оренди/лізингу
зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати ремонти/поліпшення
об'єкта оперативної оренди/лізингу, частина вартості таких
ремонтів/поліпшень у сумі, що перевищує віднесену на витрати
згідно з абзацом другим пункту 146.11 та пункту 146.12 цієї
статті, амортизується орендарем як окремий об'єкт.
При цьому орендарем не враховується балансова вартість
об'єктів оперативної оренди/лізингу, за якою вони обліковуються на
балансі орендодавця.
146.20. У разі повернення орендарем об'єкта оперативного
лізингу/оренди орендодавцю внаслідок закінчення дії
лізингового/орендного договору, а також у разі знищення,
викрадення або зруйнування об'єкта оперативного лізингу/оренди
такий орендар користується правилами, визначеними пунктом 146.16
цієї статті для заміни основних засобів. При цьому орендодавець не
змінює вартість основних засобів, яка амортизується, або витрати
на суму витрат, здійснених орендарем для поліпшення такого
об'єкта.
146.21. Платники податку всіх форм власності мають право
проводити переоцінку об'єктів основних засобів, застосовуючи
щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та
суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який
визначається за формулою:
К = [І - 10]:100, і (а-1)
де І - індекс інфляції року, за результатами якого
(а-1) проводиться індексація. Якщо значення К не перевищує одиниці,
і індексація не проводиться.
Збільшення вартості об'єктів основних засобів, що
амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу)
за результатами якого проводиться переоцінка та використовується
для розрахунку амортизації з першого дня наступного року.
Стаття 147. Облік операцій із землею
та її капітальним поліпшенням
147.1. Платник податку веде окремий облік операцій з продажу
або купівлі землі як окремого об'єкта власності. Витрати,
пов'язані з таким придбанням, не підлягають включенню до витрат за
звітний податковий період та не підлягають амортизації.
Якщо в майбутньому такий окремий об'єкт власності продається,
платник податку включає до складу доходів позитивну різницю між
сумою доходу, отриманого внаслідок такого продажу, та сумою
витрат, пов'язаних із купівлею такого окремого об'єкта власності,
які збільшені на коефіцієнт індексації, визначений у пункті 146.21
статті 146 цього Кодексу.
У разі якщо витрати (з урахуванням зазначеної переоцінки),
понесені у зв'язку з придбанням такого об'єкта власності,
перевищують доходи, отримані внаслідок його продажу, збиток від
такої операції не повинен впливати на об'єкт оподаткування та
покривається за рахунок власних джерел платника податку.
147.2. У разі продажу землі, отриманої у власність у процесі
приватизації, платник податку включає до складу доходів позитивну
різницю між сумою доходу, отриманого внаслідок такого продажу, та
сумою оціночної вартості такої землі, визначеної згідно з
установленою методикою вартісної оцінки земель з урахуванням
коефіцієнтів її функціонального використання на момент такого
продажу.
У разі якщо витрати перевищують доходи, отримані внаслідок
його продажу, збиток від такої операції не повинен впливати на
об'єкт оподаткування та покривається за рахунок власних джерел
платника податку.
147.3. У разі якщо об'єкт нерухомого майна (нерухомість)
придбавається платником податку разом із землею, яка знаходиться
під таким об'єктом чи є передумовою для забезпечення
функціонального використання такого об'єкта нерухомості відповідно
до норм, визначених законодавством, амортизації підлягає вартість
такого об'єкта нерухомого майна. Вартість зазначеного об'єкта
нерухомості визначається в сумі, що не перевищує звичайну ціну,
без урахування вартості землі.
147.4. Якщо земля як окремий об'єкт власності продається або
відчужується іншим чином, то балансова вартість окремого об'єкта
основних засобів групи 2, в якому відображалася вартість
капітального поліпшення якості такої землі, включається до витрат
такого платника податку за підсумками податкового періоду, на який
припадає такий продаж.
147.5. Для цілей цього пункту дохід, отриманий внаслідок
продажу або іншого відчуження землі, визнається згідно з договором
купівлі-продажу або іншого відчуження, але не нижче звичайної ціни
такої землі.
Стаття 148. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком
корисних копалин
148.1. Будь-які витрати на розвідку/дорозвідку, облаштування
та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (за
винятком витрат, передбачених у підпункті "з" підпункту 138.10.1
пункту 138.10 статті 138 цього Кодексу) включаються до окремого
об'єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин платника
податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та
підлягають амортизації.
148.2. До витрат, що включаються до окремого об'єкта
необоротних активів з видобутку корисних копалин платника податку,
відносяться:
витрати на придбання геологічної інформації, що є в
розпорядженні інших юридичних осіб;
витрати на попередню розвідку родовищ (запасів) корисних
копалин, проведену за рахунок власних коштів підприємств, що
включає проектні роботи, пошуково-розвідувальні, бурові та гірничі
роботи, геофізичні, геохімічні та інші дослідження в межах
визначеної ділянки (території);
витрати на детальну розвідку родовищ (запасів), проведену за
рахунок власних коштів підприємств, що включає проектування,
облаштування родовищ (з будівництвом селища тощо), бурові та
гірничо-прохідницькі роботи, геофізичні та інші дослідження,
комплекс випробувальних робіт, технологічні дослідження тощо;
витрати, пов'язані з державною експертизою та оцінкою запасів
корисних копалин;
витрати на розроблення техніко-економічних обґрунтувань,
бізнес-планів, угод (контрактів), концесійних договорів на
користування надрами тощо;
витрати на проектування розробки родовищ (запасів) корисних
копалин;
витрати на дорозвідку родовищ (запасів) корисних копалин, що
здійснюється підприємством після завершення детальної розвідки
паралельно з експлуатаційними роботами в межах гірничого відводу і
які супроводжуються нарощуванням запасів корисних копалин чи
переведенням запасів у більш високі категорії розвіданості
(включаючи виконання бурових, гірничопрохідницьких робіт тощо).
До складу зазначеної групи не включаються такі витрати,
пов'язані з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням будь-яких
запасів (родовищ) корисних копалин:
будь-які витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних
дозволів, виданих державними органами з ведення господарської
діяльності (в тому числі витрати на реєстрацію, оформлення
гірничого відводу тощо);
витрати на геологорозвідувальні роботи, виконані та
профінансовані (як у минулому, так і поточному періоді) за рахунок
державного бюджету;
витрати на розвідку/дорозвідку запасів (родовищ) корисних
копалин, що виконувалась за рахунок підприємства і не привела до
відкриття та нарощування додаткових обсягів балансових запасів чи
до підвищення ступеня їх розвіданості (категорійності), у тому
числі якщо відповідні роботи були припинені з огляду на їх
економічну недоцільність;
витрати видобувних підприємств на експлуатаційну розвідку з
метою уточнення контурів покладів корисних копалин, їх якості та
гірничо-технічних умов розробки (без нарощування запасів корисних
копалин і зміни їх категорійності за ступенем промислової
розвіданості);
витрати на утримання основних засобів (у тому числі
геологорозвідувальних підрозділів, організацій), що перебувають в
стані консервації.
148.3. Облік балансової вартості витрат, пов'язаних з
видобутком корисних копалин, ведеться за кожним окремим родовищем
(кар'єром, шахтою, свердловиною). Порядок такого обліку
встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань
забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому
комплексі за погодженням з Міністерством фінансів України.
148.4. Сума амортизаційних відрахувань за звітний період
об'єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин (за
винятком свердловин, що використовуються для розробки нафтових та
газових родовищ), розраховується за формулою:
С(а) = Б(а) x О(а): О(з),
де С(а) - сума амортизаційних відрахувань за звітний період;
Б(а) - балансова вартість об'єкта необоротних активів з
видобутку корисних копалин на початок звітного періоду, яка
дорівнює балансовій вартості об'єкта необоротних активів з
видобутку корисних копалин на початок періоду, що передує
звітному, збільшеній на суму витрат на розвідку/дорозвідку та
облаштування запасів (родовищ) корисних копалин, понесених
протягом попереднього періоду;
О(а) - обсяг (у натуральних величинах) корисних копалин,
фактично видобутих протягом звітного періоду;
О(з) - загальний розрахунковий обсяг (у натуральних
величинах) видобутку корисних копалин на відповідному родовищі,
який визначається за методикою ( 1099-97-п ), що затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Платники податку всіх форм власності мають право
застосовувати щорічну переоцінку балансової вартості об'єкта
необоротних активів з видобутку корисних копалин на коефіцієнт
індексації, який нараховується за формулою:

{ Джepeлo http://zakon1.rada.gov.ua }
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)
(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)
Обновлено ( 06.05.2011 13:00 )

Статистика

Сотрудничество

Наша компания заинтересована в новых надежных партнерах, у нас есть взаимовыгодные предложения по сотрудничеству к посредникам и продавцам - об этом читайте в разделе СОТРУДНИЧЕСТВО. Также Вы получите полную информацию о нашей фирме и как с нами можно связаться!