ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - 12

PDF
Печать
E-mail
Автор: Administrator
06.05.2011 11:52
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)
(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)
витрати банківських установ, до яких відносяться:
а) процентні витрати за кредитно-депозитними операціями, в
тому числі за кореспондентськими рахунками та коштами до
запитання, цінними паперами власного обігу;
б) комісійні витрати, в тому числі за кредитно-депозитними
операціями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та
перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями
на валютному ринку, операціями з довірчого управління;
в) від'ємний результат (збиток) від операцій з
купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів;
г) від'ємне значення курсових різниць від переоцінки активів
та зобов'язань у зв'язку зі зміною офіційного курсу національної
валюти до іноземної валюти відповідно до підпункту 153.1.3 пункту
153.1 статті 153 цього Кодексу;
ґ) суми страхових резервів, сформованих у порядку,
передбаченому статтею 159 цього Кодексу;
д) суми коштів (зборів), внесені до Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб;
е) витрати з придбання права вимоги на виконання зобов'язань
у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги
(факторинг);
є) витрати, пов'язані з реалізацією заставленого майна;
ж) інші витрати, прямо пов'язані зі здійсненням банківських
операцій та наданням банківських послуг;
з) інші витрати, передбачені цим розділом.
138.2. Витрати, які враховуються для визначення об'єкта
оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що
підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість
ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення
бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом
II цього Кодексу.
У разі якщо платник податку здійснює виробництво товарів,
виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного
року) технологічним циклом виробництва за умови, що договорами,
укладеними на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання
послуг, не передбачено поетапної їх здачі, до витрат звітного
податкового періоду включаються витрати, пов'язані з виробництвом
таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг у цьому періоді.
Платник податку для визначення об'єкта оподаткування має
право на врахування витрат, підтверджених документами, що складені
нерезидентами відповідно до правил інших країн.
138.3. У цілях цього розділу суми, відображені у складі
витрат платника податку, у тому числі в частині амортизації
необоротних активів, не підлягають повторному включенню до складу
його витрат.
138.4. Витрати, що формують собівартість реалізованих
товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами
того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких
товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
138.5. Інші витрати визнаються витратами того звітного
періоду, в якому вони були здійснені, з урахуванням наступного:
138.5.1. датою здійснення витрат, нарахованих платником
податку у вигляді сум податків та зборів, вважається останній день
звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування
податкового зобов'язання з податку та збору;
138.5.2. датою збільшення витрат платника податку від
здійснення кредитно-депозитних операцій, у тому числі
субординованого боргу, є дата визнання процентів (комісійних та
інших платежів, пов'язаних зі створенням або придбанням кредитів,
вкладів (депозитів), визначена згідно з правилами бухгалтерського
обліку.
Для цілей цієї статті під субординованим боргом розуміються
звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти (складові
елементи капіталу), які відповідно до договору не можуть бути
взяті з банку раніше п'яти років, а у випадку банкрутства чи
ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх
інших кредиторів;
138.5.3. витрати, понесені платником податку, у вигляді
благодійних чи інших внесків та/або вартості товарів (робіт,
послуг) до неприбуткових організацій, які згідно з нормами цього
розділу враховуються для визначення об'єкта оподаткування платника
податку, включаються до складу витрат за датою фактичного
перерахування таких внесків та/або вартості товарів (робіт,
послуг).
138.6. Собівартість придбаних та реалізованих товарів
формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного
мита і витрат на доставку та доведення до стану, придатного для
продажу.
138.7. Фактична вартість остаточно забракованої продукції не
включається до складу витрат платника податку, крім втрат від
браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з
технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів)
та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку, в разі
реалізації такої продукції.
Норми втрат/витрат встановлюються Кабінетом Міністрів
України. Платник податку має право самостійно визначати допустимі
норми технічно неминучого браку в наказі по підприємству за умови
обґрунтування його розміру. Такі самостійно встановлені платником
податку норми діють до встановлення відповідних норм Кабінетом
Міністрів України.
138.8. Собівартість виготовлених та реалізованих товарів,
виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо
пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт,
наданням послуг, а саме:
прямих матеріальних витрат;
прямих витрат на оплату праці;
амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних
активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів,
виконанням робіт, наданням послуг;
вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом
товарів, виконанням робіт, наданням послуг;
інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання
електричної енергії (включаючи реактивну);
138.8.1. до складу прямих матеріальних витрат включається
вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу
виготовленого товару, виконаної роботи, наданої послуги, придбаних
напівфабрикатів та комплектувальних виробів, допоміжних та інших
матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного
об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість
зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які
оцінюються у порядку, визначеному в положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку;
138.8.2. до складу прямих витрат на оплату праці включаються
заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві
товарів (виконанні робіт, наданні послуг), які можуть бути
безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат;
138.8.3. платники податку - ліцензіати з виробництва
електричної та/або теплової енергії, які використовують для
виробництва електричної та/або теплової енергії вугілля та/або
мазут, до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт,
наданих послуг протягом року до прямих матеріальних витрат замість
вартості витраченого в технологічному процесі вугілля та/або
мазуту, включають суму резерву запасу палива (вугілля та/або
мазуту), який створюється для безперебійного постачання
електричної енергії споживачам.
Сума резерву запасу палива визначається самостійно платником
податку щомісяця на основі середньомісячної вартості придбаного
палива (вугілля, мазуту) за попередній рік, але не менше фактичної
вартості придбаного протягом поточного місяця палива (вугілля,
мазуту). В кінці звітного року створений резерв корегується на
вартість витраченого в технологічному процесі палива (вугілля,
мазуту), а саме:
якщо фактична вартість витраченого в технологічному процесі
палива (вугілля, мазуту) протягом звітного року більша, ніж сума
нарахованого за звітний рік резерву, то собівартість реалізованих
товарів, виконаних робіт, наданих послуг збільшується на суму
різниці між вартістю витраченого в технологічному процесі палива
та нарахованого резерву за результатами звітного року;
якщо фактична вартість витраченого в технологічному процесі
палива (вугілля, мазуту) протягом звітного року менша, ніж сума
нарахованого за звітний рік резерву, то собівартість реалізованих
товарів, виконаних робіт, наданих послуг зменшується на суму
різниці між вартістю витраченого в технологічному процесі палива
та нарахованого резерву за результатами звітного року;
138.8.4. платники податків - ліцензіати з передачі та/або
постачання електричної та/або теплової енергії у звітному
податковому періоді до собівартості реалізації електричної та/або
теплової енергії, надання послуг з передачі та/або постачання
електричної та/або теплової енергії також включають фактично
понесені в такому звітному періоді витрати з придбання електричної
та/або теплової енергії.
138.9. До складу інших прямих витрат включаються всі інші
виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на
конкретний об'єкт витрат, у тому числі внески на соціальні заходи,
визначені статтею 143 цього Кодексу, плата за оренду земельних і
майнових паїв.
138.10. До складу інших витрат включаються:
138.10.1. загальновиробничі витрати:
а) витрати на управління виробництвом (оплата праці
працівників апарату управління цехами, дільницями відповідно до
законодавства тощо; внески на соціальні заходи, визначені статтею
143 цього розділу, та медичне страхування працівників апарату
управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових
відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);
б) амортизація основних засобів загальновиробничого
(цехового, дільничного, лінійного) призначення;
в) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого
(цехового, дільничного, лінійного) призначення;
г) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування,
оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів
загальновиробничого призначення;
ґ) витрати на вдосконалення технології та організації
виробництва (оплата праці та внески на соціальні заходи, визначені
статтею 143 цього розділу, працівників, зайнятих удосконаленням
технології та організації виробництва, поліпшенням якості
продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших
експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати
матеріалів, придбаних комплектувальних виробів і напівфабрикатів,
оплата послуг сторонніх організацій);
д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання,
водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень;
е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата
праці загальновиробничого персоналу; внески на соціальні заходи,
визначені статтею 143 цього Кодексу; медичне страхування
робітників та працівників апарату управління виробництвом
відповідно до законодавства; витрати на здійснення технологічного
контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт,
послуг);
є) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені
відповідно до законодавства;
ж) суми витрат, пов'язаних із підтвердженням відповідності
продукції, систем якості, систем управління якістю, екологічного
управління довкіллям, персоналу, встановленим вимогам відповідно
до Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 );
з) суми витрат, пов'язаних з розвідкою/дорозвідкою та
облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на
спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки
нафтових та газових родовищ, понесених з моменту зарахування таких
свердловин до експлуатаційного фонду, а також інших витрат,
пов'язаних з придбанням/виготовленням основних засобів, які
підлягають амортизації згідно зі статтею 148 цього Кодексу);
и) інші загальновиробничі витрати (внутрішньозаводське
переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі
складів до цехів і готової продукції на склади); нестачі
незавершеного виробництва, нестачі і втрати від псування
матеріальних цінностей у цехах у межах норм природного убутку
згідно із затвердженими галузевими міністерствами та погодженими
Міністерством фінансів України нормативами;
138.10.2. адміністративні витрати, спрямовані на
обслуговування та управління підприємством:
а) загальні корпоративні витрати, в тому числі організаційні
витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів
управління, представницькі витрати;
б) витрати на службові відрядження й утримання апарату
управління підприємством (у тому числі витрати на оплату праці
адміністративного апарату) та іншого загальногосподарського
персоналу;
в) витрати на утримання основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів загальногосподарського використання
(оперативна оренда (у тому числі оренда легкових автомобілів),
придбання пально-мастильних матеріалів, стоянка, паркування
легкових автомобілів, страхування майна, амортизація, ремонт,
опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
г) винагороди за консультаційні, інформаційні, аудиторські та
інші послуги, що отримує платник податку для забезпечення
господарської діяльності;
ґ) витрати на оплату послуг зв'язку (пошта, телеграф,
телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв'язок та інші подібні
витрати);
д) амортизація нематеріальних активів загальногосподарського
використання;
е) витрати на врегулювання спорів у судах;
є) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші
послуги банків;
ж) інші витрати загальногосподарського призначення;
138.10.3. витрати на збут, які включають витрати, пов'язані з
реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг:
а) витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на
складах готової продукції;
б) витрати на ремонт тари;
в) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим
агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
г) витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на
передпродажну підготовку товарів;
ґ) витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
д) витрати на утримання основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, пов'язаних зі збутом товарів, виконанням
робіт, наданням послуг (оперативна оренда, страхування,
амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
е) витрати на транспортування, перевалку і страхування
товарів, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з
транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору
(базису) поставки;
є) витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
ж) витрати на транспортування готової продукції (товарів) між
складами підрозділів підприємства;
з) інші витрати, пов'язані зі збутом товарів, виконанням
робіт, наданням послуг;
138.10.4. інші операційні витрати, що включають, зокрема:
а) витрати за операціями в іноземній валюті, втрати від
курсової різниці, визначені згідно зі статтею 153 цього Кодексу;
б) амортизацію наданих в оперативну оренду необоротних
активів;
в) інші витрати операційної діяльності, пов'язані з
господарською діяльністю, у тому числі, але не виключно:
суми коштів, внесені до страхових резервів у порядку,
передбаченому статтею 159 цього Кодексу;
суми нарахованих податків та зборів, установлених цим
Кодексом (крім тих, що не визначені в переліку податків та зборів,
встановлених цим Кодексом), єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, відшкодування Пенсійному фонду
України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій,
призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (крім тих пенсій, що призначені
особам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на
підземних роботах, включаючи особовий склад гірничорятувальних
частин, з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних
копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і
професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України), сум фактичних
витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до
пунктів "б"-"з" статті 13 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ), різниці між сумою пенсії, призначеної
за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ), та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших
законодавчих актів, на яку має право особа, які згідно із
законодавством фінансуються за рахунок коштів підприємств,
установ, організацій в обов'язковому порядку, а також інших
обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами, за
винятком податків та зборів, передбачених підпунктами 139.1.6 і
139.1.10 статті 139 цього Кодексу, та пені, штрафів, неустойки,
передбачених підпунктом 139.1.11 статті 139 цього Кодексу.
Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво
сільськогосподарської продукції, до складу витрат включається
плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському
виробничому обороті;
витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності
платника податку, в тому числі з питань законодавства, на
придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату
спеціалізованих періодичних видань;
суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового
спеціального резерву страхування пенсійних вкладів та додаткових
спеціальних резервів страхування коштів фондів банківського
управління відповідно до Закону України "Про проведення
експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд" ( 1674-14 );
138.10.5. фінансові витрати, до яких належать витрати на
нарахування процентів (за користування кредитами та позиками, за
випущеними облігаціями та фінансовою орендою) та інші витрати
підприємства в межах норм, встановлених цим Кодексом, пов'язані із
запозиченнями (крім фінансових витрат, які включені до
собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень
(стандартів) бухгалтерського обліку);
138.10.6. інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових
витрат), не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або
реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема:
а) суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих
послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року
до Державного бюджету України або бюджетів місцевого
самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті
157 цього розділу в розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків
оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;
б) суми коштів, перераховані роботодавцями первинним
профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та
оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами)
відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності" ( 1045-14 ), в межах чотирьох відсотків
оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням
положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 цієї статті.
При цьому в разі якщо за результатами попереднього звітного
року платником податку отримано від'ємний результат об'єкта
оподаткування, то сума коштів, що перераховується, визначається з
урахуванням оподатковуваного прибутку, отриманого в році, що
передує року декларування такого річного від'ємного значення, але
не раніш як за чотири попередні звітні роки;
в) суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських
об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75
відсотків таких осіб, цим об'єднанням для ведення благодійної
діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку
попереднього звітного року;
г) витрати на створення резерву сумнівної заборгованості
визнаються витратами з метою оподаткування в сумі безнадійної
дебіторської заборгованості з урахуванням підпункту 14.1.11 пункту
14.1 статті 14 цього Кодексу. Для банків та небанківських
фінансових установ норми цього пункту діють з урахуванням норм
статті 159 цього Кодексу;
ґ) вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих
в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом
Міністрів України, в тому числі компенсації вартості такого
вугілля та вугільних брикетів:
працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних
підприємств;
пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку
(переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних
роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше ніж
7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних із
підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не
менше ніж 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної
лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються,
розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж
20 років для чоловіків і не менше ніж 15 років - для жінок;
інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим
знаками "Шахтарська слава" або "Шахтарська доблесть" I, II, III
ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального
захворювання, у разі якщо вони користувалися цим правом до
настання інвалідності;
сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з
видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсії у зв'язку із
втратою годувальника;
д) суми коштів або вартість майна, добровільно
перераховані/передані для цільового використання з метою охорони
культурної спадщини установам науки, освіти, культури,
заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не
перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній
звітний рік;
е) суми коштів або вартість майна, добровільно
перераховані/передані на користь резидентів для цільового
використання з метою виробництва національних фільмів (у тому
числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше
10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий
рік;
є) витрати платника податку, пов'язані з утриманням та
експлуатацією фондів природоохоронного призначення (крім витрат,
що підлягають амортизації або відшкодуванню згідно з нормами
статей 144-148 цього Кодексу), які перебувають у його власності;
витрати на самостійне зберігання, переробку, захоронення або
придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення,
знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої
діяльності платника податку, що надаються сторонніми
організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на збереження
екологічних систем, які перебувають під негативним впливом
господарської діяльності платника податку. У разі виникнення
розбіжностей між органом державної податкової служби та платником
податку стосовно зв'язку проведених витрат на природоохоронні
заходи з діяльністю платника податку орган державної податкової
служби зобов'язаний звернутися до органу, уповноваженого Кабінетом
Міністрів України, чий експертний висновок є підставою для
прийняття рішення органом державної податкової служби;
ж) витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних
дозволів (крім тих, вартість та строк використання яких
відповідають ознакам, встановленим для основних засобів розділом I
цього Кодексу, та підлягають амортизації у складі нематеріальних
активів), виданих державними органами для провадження
господарської діяльності, в тому числі витрати на плату за
реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, зокрема в
органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах, у тому
числі витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів
на право здійснення за межами України вилову риби та
морепродуктів, а також надання транспортних послуг.
138.11. Суми витрат, не віднесені до складу витрат минулих
звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або
зіпсуттям документів, що підтверджують здійснення витрат,
установлених цим розділом, та підтверджених такими документами у
звітному податковому періоді.
Суми витрат, не враховані в минулих податкових періодах у
зв'язку з допущенням помилок та виявлені у звітному податковому
періоді в розрахунку податкового зобов'язання.
Зазначені в цьому пункті витрати, здійснені в минулі звітні
роки, відображаються у складі інших витрат, а ті, які здійснені у
звітному податковому році, - у складі витрат відповідної групи
(собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих
послуг, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат тощо).
138.12. До складу інших витрат, у тому числі включаються:
138.12.1. витрати, визначені відповідно до статей 144-148,
150, 153, 155-161 цього Кодексу, які не включені до собівартості
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг згідно із
цією статтею;
138.12.2. інші витрати господарської діяльності, до яких цим
розділом прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу
витрат;
138.12.3. сума коштів або вартість майна, добровільно
перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх
об'єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у
вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2
відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за
звітний податковий рік.
Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні
оподатковуваного прибутку
139.1. Не включаються до складу витрат:
139.1.1. витрати, не пов'язані з провадженням господарської
діяльності, а саме витрати на:
організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг
та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім
благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям,
визначених статтею 157 цього Кодексу, та витрат, пов'язаних із
провадженням рекламної діяльності, які регулюються нормами
підпункту 140.1.5 пункту 140.1 статті 140 цього Кодексу).
Обмеження, передбачені абзацом другим цього підпункту, не
стосуються платників податку, основною діяльністю яких є:
організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за
рахунок інших осіб;
придбання лотерейних білетів, інших документів, що
засвідчують право участі в лотереї;
фінансування особистих потреб фізичних осіб за винятком
виплат, передбачених статтями 142 і 143 цього Кодексу, та в інших
випадках, передбачених нормами цього розділу;
139.1.2. платежі платника податку в сумі вартості товару на
користь комітента, принципала тощо за договорами комісії,
агентськими договорами та іншими аналогічними договорами,
перераховані платником на виконання цих договорів;
139.1.3. суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт,
послуг;
139.1.4. витрати на погашення основної суми отриманих позик,
кредитів (крім повернення поворотної фінансової допомоги,
включеної до складу доходів відповідно до підпункту 135.5.6 пункту
135.5 статті 135 цього Кодексу);
139.1.5. витрати на придбання, виготовлення, будівництво,
реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів та
витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, а також з
придбанням (виготовленням) нематеріальних активів, які підлягають
амортизації згідно зі статтями 144-148 цього Кодексу, з
урахуванням пунктів 146.11 і 146.12 статті 146 та пункту 148.5
статті 148 цього Кодексу;
139.1.6. суми податку на прибуток, а також податків,
установлених пунктом 153.3 статті 153 та статтею 160 цього
Кодексу; податку на додану вартість, включеного до ціни товару
(роботи, послуги), що придбаваються платником податку для
виробничого або невиробничого використання, податків на доходи
фізичних осіб, які відраховуються із сум виплат таких доходів
згідно з розділом IV цього Кодексу.
Для платників податку, які не зареєстровані як платники
податку на додану вартість, до складу витрат входять суми податків
на додану вартість, сплачених у складі ціни придбання товарів,
робіт, послуг, вартість яких належить до витрат такого платника
податку.
У разі якщо платник податку, зареєстрований як платник
податку на додану вартість, одночасно проводить операції з продажу
товарів (виконання робіт, надання послуг), що оподатковуються
податком на додану вартість та звільнені від оподаткування або не
є об'єктом оподаткування таким податком, податок на додану
вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів, робіт,
послуг, які входять до складу витрат, та основних засобів і
нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається
відповідно до витрат або вартість відповідного об'єкта основних
засобів чи нематеріального активу збільшується на суму, що не
включена до податкового кредиту такого платника податку згідно з
розділом V цього Кодексу;
139.1.7. витрати на утримання органів управління об'єднань
платників податку, включаючи утримання материнських компаній, які
є окремими юридичними особами;
139.1.8. дивіденди;
139.1.9. витрати, не підтверджені відповідними
розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами,
обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами
ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.
У разі втрати, знищення або зіпсуття зазначених документів
платник податку має право письмово заявити про це органу державної
податкової служби та здійснити заходи, необхідні для поновлення
таких документів. Письмова заява має бути надіслана до/або разом
із поданням розрахунку податкових зобов'язань за звітний
податковий період. Якщо платник податку не подасть у такий строк
письмову заяву та не поновить зазначених документів до закінчення
податкового періоду, що настає за звітним, не підтверджені
відповідними документами витрати не включаються до витрат за
податковий звітний період та розрахунку об'єкта оподаткування, і
на суму недосплаченого податку нараховується пеня в розмірі 120
відсотків облікової ставки Національного банку України.
Якщо платник податку поновить зазначені документи в наступних
податкових періодах, підтверджені витрати (з урахуванням сплаченої
пені) включаються до витрат за податковий період, на який припадає
таке поновлення;
139.1.10. вартість торгових патентів, яка враховується у
зменшення податкового зобов'язання платника податку в порядку,
передбаченому пунктами 152.1 і 152.2 статті 152 цього Кодексу;
139.1.11. суми штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням
сторін договору або за рішенням відповідних державних органів,
суду, які підлягають сплаті платником податку;
139.1.12. витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів
(робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у
фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім
витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної
особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері
інформатизації);
139.1.13. витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у
зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу,
маркетингу, реклами (крім витрат, здійснених (нарахованих) на
користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають
оподаткуванню згідно з пунктом 160.8 статті 160 цього Кодексу) в
обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на
додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному.
При цьому до складу витрат не включаються у повному обсязі
витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з
придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу,
реклами у випадку, якщо особа, на користь якої здійснюються
відповідні платежі, є нерезидентом, що має офшорний статус з
урахуванням положень пункту 161.3 статті 161 цього Кодексу;
139.1.14. витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з
придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу (крім
витрат, нарахованих на користь постійних представництв
нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 160.8)
у обсязі, що перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання,
імпортованого згідно з відповідним контрактом, а також у випадках,
визначених підпунктом 139.1.15 пункту 139.1 статті 139 цього
Кодексу;
139.1.15. витрати, нараховані у зв'язку з придбанням у
нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу, не включаються до складу
витрат, якщо виконується будь-яка з умов:
а) особа, на користь якої нараховується плата за послуги
інжинірингу, є нерезидентом, що має офшорний статус з урахуванням
положень пункту 161.3 статті 161 цього Кодексу;
б) особа, на користь якої нараховується плата за такі
послуги, не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником)
такої плати за послуги.
Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного
призначення
140.1. При визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі
витрати подвійного призначення:
140.1.1. витрати платника податку на забезпечення найманих
працівників спеціальним одягом, взуттям, спеціальним (форменим)
одягом, мийними та знешкоджувальними засобами, засобами
індивідуального захисту, що необхідні для виконання професійних
обов'язків, а також продуктами спеціального харчування за
переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, який для
банківських установ доповнюється переліком, затвердженим
Національним банком України.
Витрати (крім тих, що підлягають амортизації), здійснені в
порядку, встановленому законодавством, на організацію, утримання
та експлуатацію пунктів безоплатного медичного огляду, безоплатної
медичної допомоги та профілактики працівників (у тому числі
забезпечення медикаментами, медичним устаткуванням, інвентарем, а
також витрати на заробітну плату найманих працівників);
140.1.2. витрати (крім тих, що підлягають амортизації),
пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської
діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських
процесів, проведення дослідно-експериментальних та
конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і
зразків, пов'язаних з основною діяльністю платника податку,
витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів
(крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в
господарській діяльності платника податку.
До складу витрат не включаються нарахування роялті у звітному
періоді на користь:
1) нерезидента (крім нарахувань на користь постійного
представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з
пунктом 160.8, нарахувань, що здійснюються суб'єктами
господарювання у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), та
нарахувань за надання права на користування авторським, суміжним
правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні
та літературні твори) в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за
вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за
рік, що передує звітному, а також у випадках, якщо виконується
будь-яка з умов:
а) особа, на користь якої нараховуються роялті, є
нерезидентом, що має офшорний статус з урахуванням пункту 161.3
статті 161 цього Кодексу;
б) особа, на користь якої нараховується плата за такі
послуги, не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником)
такої плати за послуги за виключенням випадків, коли бенефіціар
(фактичний власник) надав право отримувати таку винагороду іншим
особам;
в) роялті виплачуються щодо об'єктів, права інтелектуальної
власності щодо яких вперше виникли у резидента України.
У разі виникнення розбіжностей між податковим органом та
платником податку стосовно визначення особи, у якої вперше виникли
(були набуті) права інтелектуальної власності на об'єкт
інтелектуальної власності, такі податкові органи зобов'язані
звернутися до спеціально уповноваженого органу, визначеного
Кабінетом Міністрів України, для отримання відповідного висновку;
г) особа, на користь якої нараховуються роялті, не підлягає
оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом якої вона
є;
2) юридичної особи, яка відповідно до статті 154 цього
Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок
за ставкою, іншою, ніж встановлена в пункті 151.1 статті 151 цього
Кодексу;
3) особи, яка сплачує податок у складі інших податків, крім
фізичних осіб, які оподатковуються в порядку, встановленому
розділом IV цього Кодексу;
140.1.3. витрати платника податку на професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників робітничих
професій, а також у разі якщо законодавством передбачено
обов'язковість періодичної перепідготовки або підвищення
кваліфікації;
витрати на навчання та/або професійну підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації у вітчизняних або
закордонних навчальних закладах, якщо наявність сертифіката про
освіту в таких закладах є обов'язковою для виконання певних умов
ведення господарської діяльності, в тому числі, але не виключно
вищих та професійно-технічних навчальних закладах фізичних осіб
(незалежно від того, чи перебувають такі особи в трудових
відносинах з платником податку), які уклали з ним письмовий
договір (контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у
платника податку після закінчення вищого та/або
професійно-технічного навчального закладу і отримання
спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років;
витрати на організацію навчально-виробничої практики за
профілем основної діяльності платника податку або в структурних
підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб,
які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних
закладах.
У разі розірвання письмового договору (контракту),
зазначеного в абзаці другому цього підпункту, платник податку
зобов'язаний збільшити дохід у сумі фактично здійснених ним витрат
на навчання та/або професійну підготовку, які були включені до
складу його витрат. Внаслідок такого збільшення доходу
нараховується додаткове податкове зобов'язання та пеня в розмірі
120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що
діяла на день виникнення податкового зобов'язання з податку, яке
мав би сплатити платник податку у встановлений строк у разі, якщо
б він не користувався податковою пільгою, встановленою цим
підпунктом, обчислені до суми такого податкового зобов'язання та
розраховані за кожен день недоплати, закінчуючи днем збільшення
доходу. Сума відшкодованих платнику податку збитків за такою
угодою (договором, контрактом) не є об'єктом оподаткування в
частині, що не перевищує суми, на які збільшено дохід, сплати
додаткового податкового зобов'язання та пені, зазначених в цьому
абзаці.
У разі виникнення розбіжностей між органом державної
податкової служби та платником податку стосовно зв'язку витрат на
цілі, обумовлені цим підпунктом, з основною діяльністю платника
податку, такий орган державної податкової служби зобов'язаний
звернутися до центрального органу виконавчої влади в галузі
освіти, експертний висновок якого є підставою для прийняття
рішення органом державної податкової служби.
Оскарження рішень органів державної податкової служби,
прийнятих на підставі експертних висновків центрального органу
виконавчої влади в галузі освіти, здійснюється платниками податку
в загальному порядку;
140.1.4. будь-які витрати на гарантійний ремонт
(обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих платником
податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких
товарів, у розмірі, що відповідає рівню гарантійних замін,
прийнятих/оприлюднених платником податку.
У разі здійснення гарантійних замін товарів платник податку
зобов'язаний вести облік покупців, що отримали таку заміну товарів
або послуги з ремонту (обслуговування), у порядку, встановленому
центральним органом державної податкової служби.
Здійснення заміни товару без зворотного отримання бракованого
товару або без належного ведення зазначеного обліку не дає права
на збільшення витрат продавця такого товару на вартість замін.
Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійних
замін ( 506-2002-п ), а також перелік товарів, на які
встановлюється гарантійне обслуговування, визначаються Кабінетом
Міністрів України на підставі норм законодавства з питань захисту
прав споживачів.
Термін "оприлюднення" означає розповсюджене в рекламі,
технічній документації, договорі або іншому документі зобов'язання
продавця щодо умов та строків гарантійного обслуговування;
140.1.5. витрати платника податку на проведення реклами;
140.1.6. будь-які витрати із страхування ризиків загибелі
врожаю, транспортування продукції платника податку; цивільної
відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів,
що перебувають у складі основних засобів платника податку;
будь-які витрати із страхування ризиків, пов'язаних із
виробництвом національних фільмів (у розмірі не більше
10 відсотків вартості виробництва національного фільму);
екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником
податку іншим особам; майна платника податку; об'єкта фінансового
лізингу, а також оперативного лізингу, концесії державного чи
комунального майна за умови, якщо це передбачено договором;
фінансових, кредитних та інших ризиків платника податку,
пов'язаних із провадженням ним господарської діяльності, в межах
звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що
діє на момент укладення такого страхового договору, за винятком
страхування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з
діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з
платником податку, обов'язковість якого не передбачена
законодавством, або будь-яких витрат із страхування сторонніх
фізичних чи юридичних осіб.
Якщо умови страхування передбачають виплату страхового
відшкодування на користь платника податку - страхувальника, то
застраховані збитки, яких зазнав такий платник податку у зв'язку з
веденням господарської діяльності, включаються до його витрат за
податковий період, в якому він зазнав збитків, а будь-які суми
страхового відшкодування зазначених збитків включаються до доходів
такого платника податку за податковий період їх отримання;
140.1.7. витрати на відрядження фізичних осіб, які
перебувають у трудових відносинах із таким платником податку або є
членами керівних органів платника податку, в межах фактичних
витрат особи, яка відряджена, на проїзд (у тому числі перевезення
багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і
назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому
транспорті), оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а
також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові
послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття
чи білизни), на найм інших жилих приміщень, оплату телефонних
розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз),
обов'язкове страхування, інші документально оформлені витрати,
пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження, в
тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у
зв'язку із здійсненням таких витрат.
Зазначені в частині першій цього підпункту витрати можуть
бути включені до складу витрат платника податку лише за наявності
підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у
вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних
квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності
посадкового талона та документа про сплату за всіма видами
транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих із
готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з
розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання
місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.
Не дозволяється включати до складу витрат на харчування
вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів, суми "чайових",
за винятком випадків, коли суми таких "чайових" включаються до
рахунку згідно із законами країни перебування, а також плату за
видовищні заходи.
До складу витрат на відрядження відносяться також витрати, не
підтверджені документально, на харчування та фінансування інших
власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку
з таким відрядженням у межах території України, але не більш як
0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної
особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу,
а для відряджень за кордон - не вище 0,75 розміру мінімальної
заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня
звітного податкового року, в розрахунку на добу.
Кабінетом Міністрів України окремо визначаються граничні
норми ( 73-2011-п ) добових для відрядження членів екіпажів
суден/інших транспортних засобів або суми, що спрямовуються на
харчування таких членів екіпажів замість добових, якщо такі судна
(інші транспортні засоби):
провадять комерційну, промислову, науково-пошукову чи
риболовецьку діяльність за межами територіальних вод України;
виконують міжнародні рейси для провадження навігаційної
діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату за
межами повітряного або митного кордону України;

Джepeло тексту - http://zakon1.rada.gov.ua
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)
(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)
Обновлено ( 06.05.2011 13:00 )

Статистика

Сотрудничество

Наша компания заинтересована в новых надежных партнерах, у нас есть взаимовыгодные предложения по сотрудничеству к посредникам и продавцам - об этом читайте в разделе СОТРУДНИЧЕСТВО. Также Вы получите полную информацию о нашей фирме и как с нами можно связаться!